МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА у ОКТООБРУ, школске 2019/2020.годинe Број 19/2  од  9.10.2019.г.   ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЛОЗОФИЈА Полажу се у понедељак, 21.10.2019. године у 12:30 сати у бр. 80 Петровић Никола Јованов Злата Денић Зорица   МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ Полажу се у уторак, 22.10.2019. године у 12:30 сати у бр. 95 Петровић Манић Верица Милићевић Срђан Алексић Г. Силвија   МЕХАНИКА…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА У ОКТОБРУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА     СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ   Полаже се у ПЕТАК, 25.10. 2019.године у 11:30 часова – писмени део испита, уч.бр.80 и у ПОНЕДЕЉАК, 28.10. 2019. године у 15:00 часова – усмени део испита:  уч. бр.70 . Комисија у саставу: Динић Весна Стевановић Далиборка Шаренац Марија       МАТЕМАТИКА   Полаже се у УТОРАК, 22.10.2019. године у …

ТЕХНИЧКА  ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 1665/1 Датум: 18.9.2019. године   Техничка школа у Смедереву, на основу члaнa 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, брoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: Закон), и чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, број 86/2015) објављује: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ…