РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ школске2017/2018.год. МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ   ГЕОГРАФИЈА (вмв) ИСТОРИЈА (тдс) Полаже се у четвртак, 16.08.2018.год у 10:00 часова у учионици бр.70 Комисија: Јовановић Добрисав Вучковић Бранкица Ранчић Милица   МУЗИЧКА  КУЛТУРА (вмв, тзку) Полаже се у четвртак, 16.08.2018.год у 10:00 часова у учионици бр.74 Комисија: Милошевић Радмила Јованов Злата Шипетић Александар   ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (тзку) Полаже се у четвртак, 16.08.2018.год у 10:00 часова у учионици бр.60…

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив наручиоца: Teхничка школа у Смедереву Адреса наручиоца: Вука Караџића 13, 11300 Смедерево Интернет страница наручиоца: www.tehnickasd.edu.rs Врста наручиоца: средња стручна школа Врста поступка јавне набавке:јавна набавка мале вредности Врста предмета: услуга Ознака предметне набаке из Општег речника набавке је 60112000 Услуге јавног друмског превоза.   На  основу  члана 57. и  60. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Техничка школа…