Република Србијa TЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 702/1 Датум: 15.4.2019. године На основу члана члана 116. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Техничка школа у Смедереву објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку добара мале вредности број 01/19 Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Техничка школа, 11300 Смедерево, Вука Караџића 13,  www.tehnickasd.edu.rs Врста наручиоца: средња стручна школа Опис предмета набавке, назив и ознака…

Преузимање целог документа: конкурсна документација струја ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО   К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ ( ОЗНАКА ИЗ ОРН: 0931000, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2019                              …

На  основу  члана 57. и  60. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО о б ј а в љ у ј е П  О  З   И  В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.01/2019             ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Назив наручиоца: Техничка школа Адреса: Вука Караџића13, 11300 Смедерево, ПИБ: 100359516, Матични број : 07163908, шифра делатности: 8532…