ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СМЕДЕРЕВО
Број: 50/1-3
Датум: 09.01.2020. године

На основу 63. став 5. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Kомисија за јавне набавке формирана за спровођење поступка јавне набавке уља за ложење за Техничку школу у Смедереву за грејну сезону 2019/2020. годину објављује следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке уља за ложење за Техничку школу у Смедереву за грејну сезону 2019/2020. годину, Наручилац ће изменити конкурсну документацију тако што у Моделу уговора Члан 7. ће се изменити тако да члан гласи :
Члан 1.
У случају једностраног раскида уговора због неиспуњавања обавеза друге Уговорне стране, Уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити накнадни примерени рок од 30 дана за испуњење обавеза.
Уколико друга Уговорна стране не испуни обавезу ни у року из предходног става, Уговор се сматра раскинутим истеком последењег дана накнадно остављеног рока за испуњење.

Председник Комисије за јавне набавке
Ивана Милановић с.р.

___________________________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СМЕДЕРЕВО
Број: 50/1-4
Датум: 09.01.2020. године

На основу 63. став 5. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Kомисија за јавне набавке формирана за спровођење поступка јавне набавке уља за ложење уље за ложење НСГ-С за Техничку школу у Смедереву за грејну сезону 2019/2020. годину објављује следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне набавке велике вредности број 1/2019 – набавка уља за ложење уље за ложење НСГ-С за Техничку школу у Смедереву за грејну сезону 2019/2020. годину , те се понуде могу доставити на адресу наручиоца до 20.01.2020. године до 12,00 часова.

Јавно отварање понуда ће се одржати 20.01.2020. године у 12:30 часова у просторијама Техничке школе у Смедереву.

Разлог за продужетак рока за достављање понуда је промена конкурсне документације.

Председник Комисије за јавне набавке

Ивана Милановић с.р.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Предмет: Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1/2019
Поштовани,
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заинтересовани понуђач обраћамо Вам се Захтевом за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН бр. 1/2019
Питање бр. 1:
У вези са бројем јавне набавке 1/2019:
С обзиром да је редни број набавке број 1, а година 2019, да ли је дошло до грешке у куцању?

Одговор: Није дошло до грешке у куцању у питању јесте набавка број 1 за 2019. годину.

Питање бр. 2:
У Моделу уговора, члан 7, став 3, Наручилац наводи:
„Продавац може одржати Уговор на снази уколико неизмирене обавезе Купца наплати из средстава обезбеђења из члана 8. овог Уговора“
Члан 8. Модела уговора гласи:
„Овај Уговор се може изменити или допунити само у писаној форми, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или организационој промени.“
Предлажемо Наручиоцу да унесе неопходне исправке у Модел уговора, одн. конкурсну документацију
Одговор: Наручилац ће изменити конкурсну документацију тако што у Моделу уговора Члан 7. ће се изменити тако да члан гласи :

Члан 1.
“ У случају једностраног раскида уговора због неиспуњавања обавеза друге Уговорне стране, Уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити накнадни примерени рок од 30 дана за испуњење обавеза.“

У Смедереву 09.01.2020. године Техничка школа
Број : 50/1-2

______________________________________________________________________________________________________________

Документа за преузимање:

Obaveštenje

Obaveštenje o produženju roka

Odgovori

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу члана 60. ст. 1. тач. 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У СМЕДЕРЕВУ

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ С ,  ЗА  ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2019/2020. ГОДИНУ, РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1/2019

1) Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Техничка школа

Седиште наручиоца: Вука Караџића  бр. 13, 11300 Смедерево

Интернет страница наручиоца: www.tehnickasd.edu.rs

 

2) Врста поступка јавне набавке: Наручилац за предметни поступак јавне набавке спроводи отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015  и 68/2015). Отворени поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

3) Предмет јавне набавке услуге: јавна набавка добра – уље за ложење средње С за грејну сезону 2019/2020. годину, процењена вредност набавке 10.000.000,00 дин без ПДВа,  редни број јавне набавке 1/2019

Ознака  јавне  набавке  из  Општег  речника  јавне  набавке  је 09135000– УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ.

Квалитет: уље за ложење средње С мора бити у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.

 

4) Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.

 

5) Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и  на интернет страници наручиоца.

6) Рок за достављање понуде је 16.01.2020. године. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до 16.01.2020.  године до 12,00 часова, без обзира на начин на које су послате.

Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу „Техничка школа, Вука Караџића  бр. 13, 11300 Смедерево“

Понуде се подносе у затворен коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни понуде понуђач је дужан да напише текст: „ Понуда за јавну набавку добра  – уље за ложење средње С, ЈН број 1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“,  а на полеђини назив, адресу понуђача, број телефона и име особе за контакт.

Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

7) Отварање понуда

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 16.01.2020. године у 12,30 часова, на адреси Техничке школе, Вука Караџића бр. 13, 11300 Смедерево. Отварање понуда је јавно и може  присуствовати свако заинтересовано лице.

 

8) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на онову којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора је 5 дана од дана јавног отварања понуда.

 

9) Услови уговарања: Уговор се закључује за грејну сезону 2019/2020. годину, а у складу са предметом јавне набавке.

 

10) Лице за контакт: Ивана Милановић, дипл. правник, секретар школе, e-mail: tehsd@eunet.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАРУЧИОЦА  ТЕХНИЧКА ШКОЛА, СМЕДЕРЕВО

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРО –

УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ С

ОТВОРЕНИ   ПОСТУПАК

 

ЈАВНА НАБАВКА број 1/2019

 

децембар 2019. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техничка школa

Вука Караџића бр.13

Смедерево

Број: 2321/1

17.12.2019. година

 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013, 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2311/1 од 16.12.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 2312/1 од 16.12.2019. године, припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

у отвореном поступку за јавну набавку –

УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ С

ЈН бр. 1/2019

 

Конкурсна документација садржи:

 

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 3
III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 3
IV Техничка документација и планови 4
V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 4 – 6
VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 6 – 11
VII Образац понуде 12 – 15
VIII Модел уговора 16 – 18
IX Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 19
X Образац трошкова припреме понуде 20
XI Образац изјаве о независној понуди 21
XII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 22
XIII Образац изјаве о испуњавању обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4). Закона 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Техничка школа, ПИБ: 100359516, МБ: 07163908

Адреса: Вука Караџића бр. 13, Смедерево

Интернет страница: www.tehnickasd.edu.rs

 

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1/2019 је добро – уље за ложење средње С

 

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

 1. Контакт

Лице за контакт: Ивана Милановић, дипл. правник, секретар школе, тел. 026/617-388.

Е – mail адреса:  tehsd@eunet.rs

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.1/2019 је добро – уље за ложење средње С. Ознака  јавне  набавке  из  Општег  речника  јавне  набавке  је  09135000– УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ

.

Предмет јавне набавке није подељен по партијама.

 

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ  КВАЛИТЕТА,

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

 

Предмет јавне набавке бр. 1/2019  је добро: Уље за ложење средње С

Ознака  јавне  набавке  из  Општег  речника  јавне  набавке  је  09135000– УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ

Испорука ће се вршити  сукцесивно, по потреби, франко резервоар котларнице Техничке школе у Смедереву, у складу са писаним захтевом Наручиоца, до коначне испоруке уговорене количине.

 

 

 

 

 

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

 

Нема.

 

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)

5)            Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање енргетске делатности трговине нафтом и дериватима нафте

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

 1. Да понуђач располаже  финансијским капацитетом : да је у претходној обрачунској години  остварио приход од продаје већи од 50.000.000 дин. ,
 2. Да понуђач има  важећи  уговор са произвођачем, прерађивачем или дистрибутером  нафтних деривата, као доказ да ће понуђач испунити уговорну обавезу,
 3. Да понуђач располаже техничким и кадровским капацитетом: да има минимум 3 цистерне за превоз предмета набавке у власништву или по основу уговора о лизингу, уговора о закупу и слично и
 4. да има минимум 5 запослених у сталном радном односу.

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
 2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства у унутрашњих послова, на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита , кривично дело преваре; Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се може поднети према месту рођења  или према месту пребивалишта законског заступника)  Ако правно лице има више законских заступника, онда се за сваког од њих  доставља Извод из казне евиденције; Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

      Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода .

      Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

 1. Услов из члана чл. 75. ст. 2. – Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
 2. Услов за важећу дозволу за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа понуђач доказује: копијом лиценце за обављање енергетске делатности трговине нафтом и дериватима нафте и копијом Решења о издавању лиценце за обављање енергетске  делатности трговине нафтом и дериватима нафте које је издала Агенција за енергетику Републике Србије

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 

 1. биланс стања и биланс успеха  за претходну обрачунску годину са мишљењем овлашћеног ревизора (за мала предузећа, без мишљења ревизора)
 2. важећи  уговор са произвођачем, прерађивачем или дистрибутером  нафтних деривата
 3. 3. фотокопије важећих саобраћајних дозвола за минимално 3    цистерне за превоз уља за ложење средње С или фотокопије важећих уговора о лизингу, о закупу и слично
 4. 4.  фотокопије обрасца М-2 или јединственог обрацса М за   минимум 5  запослених у сталном радном односу.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

            Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

            Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.

 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Техничка школа, Вука Караџића бр. 13, 11300 Смедерево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра  – уље за ложење средње С, ЈН број 1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.01.2020. године до 12.00 часова.

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:  

 1. Попуњен, потписан и оверен Образац понуде (поглавље VII)
 2. Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (поглавље XII)
 3. Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о независној понуди (поглавље XI)
 4. Попуњен, потписан и оверен Образац структуре цене (поглавље IX)
 5. Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде (поглавље X) – није обавезан (само у случају да понуђач захтева исте)
 6. Попуњен, потписан и оверен модел уговора (поглавље VIII)
 7. Сва документа предвиђена као докази о испуњености услова из чл. 75. и чл. 76. Закона о јавним набавкама
 8. Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве понуђача ( поглавље XIII)
 9. Уверење о домаћем пореклу добара у поступку јавне набавке издат од стране Привредне коморе Србије (уколико понуђач жели да оствари право сходно одредби чл. 86. ЗЈН)

 

 1. ПАРТИЈЕ

 

            Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

 

 1. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

 1. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Техничка школа, Вука Караџића бр. 13, 11300 Смедерево, са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку добра –  уље за ложење средње С, ЈН број 1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“.  или  „Допуна понуде за јавну набавку добра – уље за ложење средње С, ЈН број 1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“.   или „Опозив понуде за јавну набавку добра – уље за ложење средње С, ЈН број 1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“.  или „Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – уље за ложење средње С, ЈН број 1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“.  На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

 1. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

 1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 68/2015) рок плаћања је најдуже 45 дана од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач, а којом је потврђена испорука добра. Плаћање се врши вирмански, уплатом на рачун Понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока и места испоруке добара

Испорука ће се вршити  сукцесивно, по потреби, франко резервоар котларнице Техничке школе у Смедереву, у складу са писаним захтевом Наручиоца .

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

8.4.   Други захтеви

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко – штампаним словима, хемијском оловком, или електронски, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији.

 

 1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У случају промене цена у току трајања уговора, примењиваће се цена по Ценовнику Продавца, која важи на дан испоруке, без закључивања анекса уговора. Понуђач се обавезује да наручиоца у току трајања уговора о промени цене обавести на својој званичној  web адреси.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

 

 1. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

 

 1. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

 

Наручилац не захтева средство финансијског обезбеђења.

 1. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља

на располагање.

 

 1. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Техничка школа, Вука Караџића бр. 13, електронске поште на e-mail tehsd@eunet.rs или факсом на број 026/617-386 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 1/2019″.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 1. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE

 

Наручилац може одбити понуду у складу са чланом 82. Закона.

 1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

 

Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена„.

 

 1. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

 

Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок одложеног плаћања.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац ће у складу са чл. 86. ЗЈН изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла. Уколико понуђач жели да оствари право сходно одредби чл. 86. ЗЈН дужан је да уз понуду достави уверење о домаћем пореклу добара у поступку јавне набавке издат од стране Привредне коморе Србије. Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

 

 1. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

 

 1. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

 1. РОК И НАЧИН ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail tehsd@eunet.rs, факсом на број 026/617-386 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда такса износи 120.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

 

 1. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

 

Одлука о додели уговора биће донета на основу извештаја о стручној оцени понуда, а у року од 5 дана од дана отварања понуда.

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда број __________ од _____ 201_. године за јавну набавку добра – уље за ложење средње С,  ЈН број 1/2019.

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

Назив понуђача  
Адреса понуђача  
Матични број понуђача  
ПИБ  
Име особе за контакт  
e-mail  
Телефон  
Факс  
Број рачуна понуђача и назив банке  
Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

3) ПОНУДА ЗА ДОБРО – УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ С  ЈН БРОЈ 1/2019.

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку.

 

Уље за ложење   средње С  ЈН број 1/2019

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 
Адреса понуђача:

 

 
Матични број понуђача:

 

 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

 
Име особе за контакт:

 

 
Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

 
Телефон:

 

 
Телефакс:

 

 
Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 
Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

 

1)

 

Назив подизвођача:

 
   

Адреса:

 
   

Матични број:

 
   

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
   

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
   

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

2)

 

Назив подизвођача:

 
   

Адреса:

 
   

Матични број:

 
   

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
   

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
   

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

 

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
   

Адреса:

 
   

Матични број:

 
   

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
   

Адреса:

 
   

Матични број:

 
   

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 
 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
   

Адреса:

 
   

Матични број:

 
   

Порески идентификациони број:

 
   

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 1. ПОНУДА ЗА ДОБРО: Уље за ложење средње С

 

Назив робе Цена  без ПДВ-а по литру Цена  са ПДВ-а по литру
Уље за ложење средње С    

 

          УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: на одложено плаћање  ________дана од испостављене фактуре, а на основу испостављене фактуре [рок плаћања је до 45 дана и дефинисан је у складу са Законом о рокоеима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012)].

 

Испорука ће се вршити  сукцесивно, по потреби, франко резервоар котларнице Техничке школе у Смедереву у складу са писаним захтевом Наручиоца, у року од _______ дана од дана подношења писаног захтева продавцу.

Рок важења понуде:   90 дана  рачунајући од дана отварања понуда.

 

 

Датум                                                                          Понуђач

М. П.

_____________________________                          ________________________________

 

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

.

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, трошкови испоруке и друге дажбине.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р

НАБАВКА  УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕГ S

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2019/2020. ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

 

Закључен дана_________201__. године у Смедереву између:

 

 1. КУПАЦ: ТЕХНИЧКА ШКОЛА, адреса: Смедерево, Вука Караџића 13, матични број 07163908, шифра делатности 8532, текући рачун 840-84600-10 ПИБ 100359516, коју заступа директор школе Симо Ђорђијевски (у даљем тексту: Купац) с једне стране и

 

 1. ПРОДАВАЦ: _________________________, адреса:____________________________,  матични број___________________ , ПИБ___________________ ,                   ( у даљем тексту Продавац )

 

            Уговорне стране констатују:

– да је Купац, на основу позива за набавку уља за ложење средњег S за сезону 2019/2020. годину за потребе Техничке школе у  Смедереву, спровео поступак за јавну набавку добара број 01/2019;

 

– да је Продавац ___.___.201_. године доставио понуду број ____/1 , која се налази у прилогу и саставни је део овог Уговора;

– да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог Уговора;

– да Купац, донео одлуку о додели уговора број ______/1  којом је  Продавцу_______________________ доделио уговор за набавку уља за ложење средњег S за потребе Техничке школе у Смедереву за грејну сезону 2019/2020. годину;

 

            I  ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

 

Члан 1.

 

Предмет овог Уговора је набавка и превоз 175.000 килограма уља за ложење средњег S за потребе Техничке школе у Смедереву за грејну сезону 2019/2020. годину.

Услови продаје робе утврђени су у следећој табели:

 

Ред.

бр.

Назив робе Јединица мере Количина

У килограмима

Цена без ПДВ-а у динарима Цена са ПДВ-ом динарима Валута

(дана)

Паритет
1. уље за ложење средње S килограм 175.000       Ф-ко магацин школа

 

Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уље за ложење средње S сукцесивно по потреби у магацин Купца.

            II  ЦЕНА

Члан 2.

Укупна вредност за набавку уља за ложење средњег S за потребе Техничке школе у  Смедереву за грејну сезону 2019/2020. годину је ____________________________без пореза на додату вредност.

Цена са  ПДВ-ом износи :  __________________________________________ .

Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са кретањима цена на тржишту нафтних деривата. Одлуке Продавца о промени цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује њихово усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата. Продавац се обавезује да Купца обавештава о промени цена нафтних деривата.

Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан када је Продавац предао нафтни дериват превознику на превоз.

           III  НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Купац се обавезује да Продавцу  на име испорученог уљa за ложење – средњег  S у року од _____ каледарских дана од дана испостављеног рачуна и овереног од стране одговорног органа, уплати на текући рачун број ______________________ код ___________________ банке, фактурисани износ.

          IV  НАЧИН И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Количину уља за ложење средњег S  утврђену у члану 1. овог Уговора, Купац ће преузимати сукцесивно, у складу са својим потребама и могућностима дневне испоруке Продаваца.

Купац је дужан да диспозицију за испоруку уља за ложење средњег S достави Продавцу у писаној форми најкасније 2 ( два)  радна дана пре испоруке.

Купац је дужан да на месту пријема уља за ложење средњег S спроведе организацију рада којом се обезбеђује пријем уља за ложење средњег S у периоду од 6,00 до 20,00  часова.

            V ВИША СИЛА

Члан 5.

Уговорене стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплава, пожара, земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа или организација и других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који у потпуности или делимично спречавају Уговорене стране да изврше уговорене обавезе.

Продавац се ослобађа одговорности и у случају поремећаја у снабдевању тржишта нафтом и нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, изменама прописа који регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и нафтиних деривата, кваровима или непланираним ремонтима рафинерија или нафтовода и сличним догађајима.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24 (двадесетчетири) часа – писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку ових околности и њиховом процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

            Уговорна страна код које је наступио случај више силе, дужна је да предузме све потребне радње ради отклањања последица које онемогућавају извршавање њених уговорних обавеза, да обавештава другу уговорну страну колико ће трајати препреке проузроковане вишом силом у односу на извршавање уговорних обавеза, као и да другу уговорну страну одмах обавести о престанку дејства више силе. Ова клаузула се на одговарајући начин примењује и када је случај више силе наступио код обе уговорне стране.

            За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и штету.

            Ако деловање више силе спречи уговорне стране да извршавају своје обавезе или део својих обавеза у периоду дужем од 30 (тридесет) календарских дана, уговорне стране ће се споразумети о даљем поступању у извршавању одредаба овог уговора и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или споразум о раскиду овог Уговора.

Међусобно обавештавање уговорних страна у случају наступања више силе, врши се искључиво у писаној форми.           

VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

 

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора реше споразумно, а ако то не буде могуће, за решавање спора уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу.

 

Члан 7.

 

            У случају једностраног раскида уговора због неиспуњавања обавеза друге Уговорне стране, Уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити накнадни примерени рок од 30 дана за испуњење обавеза.

Уколико друга Уговорна стране не испуни обавезу ни у року из предходног става, Уговор се сматра раскинутим истеком последењег дана накнадно остављеног рока за испуњење.

Продавац може одржати Уговор на снази уколико неизмирене обавезе Купца наплати из средстава обезбеђења из члана 8. овог Уговора

 

Члан 8.

 

Овај Уговор се може изменити или допунити само у писаној форми, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или организационој промени.

 

Члан 9.

 

За све што овим Уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о облигационим односима и других законских прописа који се односе на предмет Уговора.

 

Члан 10.

                                    

Овај Уговор се сматра закљученим. на дан када су га потписали овлашћени заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Овај Уговор важи до коначне испоруке уговорене количине.

 

Члан 11.

Овај Уговор се закључује на основу Одлуке о додели уговора број  ____/1   од   __. __.201_. године.

Члан 12.

Овај уговор је закључен у 6 (шест) оригиналних примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

 

              ПРОДАВАЦ                                                                                        КУПАЦ

           

___________________________                                                     _______________________

 

 

 

 

 

 

 

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 

Произвођачка цена

/набавна цена

 

________ динара

 

___%

Трошкови превоза ________ динара ___%
Остали трошкови ________ динара ___%
Порез на додату вредност ________ динара ___%
УКУПНО (укупна цена са ПДВ-ом)  

________ динара

100%

 

    ______________________

                                                                                                (потпис овлашћеног лица)

 

М.П.

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

 

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС бр.86/2015) наручилац захтева од понуђача да у понуди наведе све елементе који чине понуђену цену.

У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене по једном литру. Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке: набавна цена, сви трошкови (превоз, остали трошкови,…), износ пореза на додату вредност као и укупну цену са обрачунатим ПДВ-ом.

Понуђач је у обавези да искаже све тражене податке из Обрасца структуре цене у  противном, понуда ће бити одбијена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач

 

__________________________________________________________________________

[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку добра – Уље за ложење средње С, ЈН број 1/2019, како следи у табели:

 

Врста трошка Износ трошка у динарима
   
   
   
   
   
   
Укупан износ трошкова припремања понуде:  

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

м:       М. П.   Потпис понуђача

 

_____________________                  _________________

 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добра – Уље за ложење средње С, ЈН број 1/2019 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

Датум:       М. П.   Потпис понуђача

 

_____________________                  ___________________

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

 

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

 

ИЗЈАВУ

 

Понуђач __________________________________________________________________

[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке добра – Уље за ложење средње С, ЈН број 1/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум                                Потпис понуђача

________________          М.П.    __________________

XIII  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

У  ПОНУДИ ЗА  НАБАВКУ   УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ – СРЕДЊЕГ S

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2019/2020. ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

по позиву за јавну набавку број 01/19, изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  , као оснивач и одговорно лице понуђача ______________________________

потврђујем да испуњавам обавезне услове из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Датум:______________                                             Потпис одговорног лица:__________________

М.П.

ЦЕО ДОКУМЕНТ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА