На  основу  члана 57. и  60. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО о б ј а в љ у ј е П  О  З   И  В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.05/2019             ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Назив наручиоца: Техничка школа Адреса: Вука Караџића13, 11300 Смедерево, ПИБ: 100359516, Матични број : 07163908, шифра делатности: 8532…

Јавна набавка мале вредности бр. 5/2019 ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ТЕХНИЧКА ШКОЛА У СМЕДЕРЕВУ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА   ЦЕЛУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ОВДЕ ПРЕУЗЕТИ – konkursna-dok.stolarija-2019

Република Србијa TЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 1938/1 Датум: 24.10.2019. године     На основу члана члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Техничка школа у Смедереву објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку услуге мале вредности број 03/19   Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Техничка школа, 11300 Смедерево, Вука Караџића 13,  www.tehnickasd.edu.rs Врста наручиоца: средња стручна школа Опис предмета…

ТЕХНИЧКА  ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 1665/1 Датум: 18.9.2019. године   Техничка школа у Смедереву, на основу члaнa 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, брoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: Закон), и чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, број 86/2015) објављује: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ…