КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ ( ОЗНАКА ИЗ ОРН: 0931000, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2019

Преузимање целог документа: конкурсна документација струја

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СМЕДЕРЕВО

 

К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ

( ОЗНАКА ИЗ ОРН: 0931000, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА )

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фебруар 2019. године

 

 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС „ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту : Закон и Одлуке о покретању поступка ЈНМВ бр. 1/2019, деловодни број 386/1 од 04.3.2019. године и Решења о образовању комисије за ЈНМВ бр. 1/2019 деловодни број 387/1 од 04.3.2019. године, припремљена је

КОНКУРСНА   ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности

јавна набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање

( ознака из ОРН : 0931000, електрична енергија )

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2019

Конкурсна документација садржи :

 

 

 

 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиову

Наручилац : ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Адреса : Улица Вука Караџића бр. 13, 11 300 Смедерево

Интернет страница : www.tehnickasd.edu.rs

2.Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3.Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1/2019 је набавка добара-електричне енергије за потпуно снабдевање према Техничкој спецификацији ( ознака из ОРН: 0931000, електрична енергија ).

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 1. Контакт

Лице за контакт : Ивана Милановић

Е-маил адреса : tehsd@eunet.rs

Телефон/ 026/617- 388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1/2019 је набавка добара-електричне енергије за потпуно снабдевање према техничкој спецификацији ( ознака из ОРН: 0931000, електрична енергија ).

 

III        ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ДОСТАВЕ

 

1.Врста и количина добара: Електрична енергија са потпуним снабдевањем. Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања. Снабдевач  је балансно одговоран за место примопредаје наручиоцу.

2.Врста продаје: гарантована и стална.

 1. Рок испоруке : од дана закључења уговора о јавној набавци до 31.03.2020. године ( односно до закључења уговора о јавној набавци електричне енергије за 2019. годину ) од 00:00 часова до 24:00 часова.
 2. Капацитет испоруке : према табели планиране потрошње која предствља саставни део Конкурсне документције одређене на основу остварене потрошње, на месту примопредаје, током периода испоруке.
 3. Квалитет добара : врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система ( „ Сл.гласник РС „ бр. 3/2012, 14/2015 и 68/2015 ) и Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке електричне енергије.
 4. Место испоруке добара : мерно место наручиоца прикључено на дистрибутивни систем у категорији потрошње на широкој потрошњи.

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да че, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. Став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:

 • Уговор о приступању систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и
 • Уговор којим преузима балансну одговорност за место примопредаје крајњег купца.
 1. Начин спровођења котроле и обезбеђења гаранције квалитета : У складу са одредбама подзаконских аката из тачке 5 овог поглавља конкурсне документације.

 

 

I V    ТЕХНИЧКА   ДОКУМЕНТАЦИЈА   И   ПЛАНОВИ

Табела планиране потрошње по мерним местима и категорији потрошње за период од дана закључења уговора до 31.03.2019. године ( односно до закључења уговора о јавној набавци електричне енергије за 2019. Годину ) дата је као прилог Конкурсне документације у табелама.

V      УСЛОВИ   ЗА   УЧЕШЋЕ   У   ПОСТУПКУ   ЈАВНЕ   НАБАВКЕ   ИЗ   ЧЛ.   75.   И   76.   ЗАКОНА   И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ  У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ИЗ  ЧЛ.    И  76.  ЗАКОНА  

1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава     обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона и то :

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

( чл.75.ст.1.тач.1)Закона );

2)Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела  против привреде,

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,

кривично дело преваре   ( чл.75.ст.1.тач.2)Закона );

3)Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

( чл.75.ст.1.тач.4)Закона );

5)Да има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне

набавке: Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије

издату од стране Агенције за енергетику  и потврду Агенције да је та лиценца још увек

важећа ( чл.75.ст.1.тач.5)Закона );

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине

( чл.75.ст.2.Закона ).

 • Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана Став 1. Тач. 1) до 5) Закона и услов из члана 75. Став 1. Тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
 • Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 5) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75,став 1. Тач.5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1.Испуњеност  обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл 77. Став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве ( Образац изјаве понуђача дат је у поглављу V одељак 3. ), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75,став1. Тач.1)до 5) и члана 75. Став 2. Закона дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је да уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача ( Образац изјаве подизвођача дат је у поглављу V одељак 3. ) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац  може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал свих или  доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року , који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља  на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, под условом да је уписан у регистар понуђача у смислу члана 78.Закона.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношећа одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75.ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛИВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У  складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача ,дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________________________ ( назив понуђача )

У поступку јавне набавке добара  добара-електричне енергије за потпуно снабдевање према Техничкој спецификацији ( ознака из ОРН: 0931000, електрична енергија ), испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то :

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

( чл.75.ст.1.тач.1)Закона );

2)Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела  против привреде,

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,

кривично дело преваре   ( чл.75.ст.1.тач.2)Закона );

3)Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

( чл.75.ст.1.тач.4)Закона );

5)Да има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне

набавке: Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије

издату од стране Агенције за енергетику  и потврду Агенције да је та лиценца још увек

важећа ( чл.75.ст.1.тач.5)Закона );

 

Место : _________________________                                                                    Понуђач :

Датум : _________________________           М.П.                       ______________________________

 

 

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Овај образац се може умножити у потребном броју примерака.

 

 

 

 

3.А  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75.ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛOВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

У  складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача ,дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _______________________________________________________ ( назив подизвођача )

У поступку јавне набавке добара  добара-електричне енергије за потпуно снабдевање према Техничкој спецификацији ( ознака из ОРН: 0931000, електрична енергија ), испуњава све услове из члана 75. Зак она, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то :

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

( чл.75.ст.1.тач.1)Закона );

2)Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела  против привреде,

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,

кривично дело преваре   ( чл.75.ст.1.тач.2)Закона );

3)Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

( чл.75.ст.1.тач.4)Закона );

5)Да има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне

набавке: Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије

издату од стране Агенције за енергетику  и потврду Агенције да је та лиценца још увек

важећа ( чл.75.ст.1.тач.5)Закона );

 

Место : _________________________                                                                    Подизвођач :

Датум : _________________________           М.П.                       ______________________________

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изајва мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Овај образац се може умножити у потребном броју примерака.

 

VI    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понушача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу : Техничка школа, Улица Вука Караџића бр. 13, 11300 Смедерево са назнаком : „Понуда за јавну набавку добара-електричне енергије за потпуно снабдевање према Техничкој спецификацији, ЈНМВ бр,1/2019- НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од  стране наручиоца до  15.03.2019. године до 11:30,00 часова, без обзира на начин доставе, а  отварање понуда је у 12:00 часова истога дана.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се налази понуда, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико се понуда предаје непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду о пријему понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема потврде.

Понуда коју наручилац није примио  у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подности, сматраће се неблаговременом и вратиће се понуђачу неотворена.

Понуда поред докумената којим се доказује испуњеност  обавезног услова – да има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне   набавке: Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије  издату од стране Агенције за енергетику  и потврду Агенције да је та лиценца још увек   важећа, мора да садржи :

 • Читко попуњене или одштампане и потписане образце који су садржани у конкурсној документацији, осим оних који су условљени подношењем заједничке понуде или понуде са подизвођачем.

Образац понуде са прилозима, образац структуре цене, модел уговора, образац изјаве о независној понуди, изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. Став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: Уговор о приступању систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и Уговор којим преузима балансну одговорност за место примопредаје крајњег купца.

 1. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 1. НАЧИН ИЗМЕНЕ , ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У законксом року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу : Техничка школа, Улица Вука Караџића бр. 13, 11300 Смедерево, са назнаком :

„ Измене понуде за јавну набавку добара-електричне енергије за потпуно снабдевање према Техничкој спецификацији, ЈНМВ бр. 1/2019-НЕ ОТВАРАТИ „ или

 „ Допуна  понуде за јавну набавку добара-електричне енергије за потпуно снабдевање према Техничкој спецификацији, ЈНМВ бр. 1/2019-НЕ ОТВАРАТИ „ или

 „ Опозив  понуде за јавну набавку добара-електричне енергије за потпуно снабдевање према Техничкој спецификацији, ЈНМВ бр. 1/2019-НЕ ОТВАРАТИ „ или

 „ Измене и допуне понуде за јавну набавку добара-електричне енергије за потпуно снабдевање према Техничкој спецификацији, ЈНМВ бр. 1/2019-НЕ ОТВАРАТИ „.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 1. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде ( поглавље VII ), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколоко понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде ( поглавље VII )

Наведе да понуду поднси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седишре подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор ојавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, зај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова

( Образац изјаве из поглавља V одељак 3. ).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понушач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. Закона  и то податке о :

– члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,;

– опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;

 • понуђачу који ће у име групе понуђача потисати уговор,
 • понуђачу који ће издати рачун,
 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 • обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутсвом како се доказује испуњеност услова ( Образац изјаве из поглавља V одељак 3. ).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1.Захтеви у погледу начина, рокова и услова плаћања

Рок плаћања је у року од 45 каледарских дана од пријема фактуре ( рачуна ) за испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач на основу документа којим наручилац и добављач ( односно купац и снабдевач ) потврђују испоручене количине електричне енергије. Плаћање се врши на рачун добављача ( Снабдевача ). Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2.Захтеви у погледу места и рока испоруке електричне енергије

Место испоруке је мерно место наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напони и заједничкој потрошњи. Период испоруке је од закључења уговора о јавној набавци до 31.03.2020. године ( односно до закључења уговора о јавној набавци за 2020. годину ) од 00:00 часова до 24:00 часова.

8.3.Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде  не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

8.4.Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 141. Став 5. Закона о енергетици

Чланом  141. Став 5. Закона о енергетици је прописано да када је закључен  уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања снабдевања снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи :

 • Уговор о приступу систему са оператором система на који је објект крајњег купца прикњучен;
 • Уговор којим преузима балансну одговорност за место примопредаје крајњег купца.

Понуђач је дужан да уз понуду , достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће уколико му буде додељен уговор у предметном поступку  јавне набавке поступити у складу са чаланом 141. Став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити наведене уговоре  ( Уговор о приступу систему са оператором система на који је објект крајњег купца  прикњучен и Уговор којим преузима балансну одговорност за место примопредаје крајњег купца ) .

 1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, тј. Захтеваће од понуђача писмено образложење свих саставних делова цене, у року који одреди.

 1. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Минастарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

 1. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 1. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, Техничка школа, Улица Вука Караџића бр. 13, 11300 Смедерево или електронском поштом на е-маил : tehsd@eunet.rs или факсом на број 026/617-386  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са приремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема  захтева за додатним инхормацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет станици.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „ Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 1/2019 „.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документсцију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.Закона.

 

13.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД    

     ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу ( увид ) код понуђача, односно његовог подизвођача ( члан 93.Закона ). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид ) код понуђача односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу ( увид ) код понуђача, ако и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши испавке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном  поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 1. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

С обзиром да у конкурсној докуметацији нису предвиђена средства обезбеђења те се иста и не захтевају.

 1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена„. Уколико два или више понуђача имају исту  најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

 1. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјаном одговорношћу да је поштовао све обавезе које призилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је  ималац права интелектуалне својине ( Образац изјаве из поглавља V одељак 3. ).

 1. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРEЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине  трећих лица сноси понуђач.

 1. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да  поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља  Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адресу наручиоца : Техничка школа, Улица Вука Караџића бр. 13, 11300 Смедерево или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом  није другачије одређено. О поднетом  захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108.Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту прав је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити  познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву  се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати  таксу од 60.000,00 динара ( број жиро рачуна : 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха : Републичка административна такса са назнаком  набавке на коју се односи, корисник : Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.

 1. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана коначности одлуке о додели уговора.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 2. Тачка 5) Закона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда бр. ____________________ од ______________________ за јавну набавку  добара – електричне енергије за потпуно снабдевање према Техничкој спецификацији , ЈНМВ 1/2019

 • ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача :

 

Адреса понуђача :

 

Матични број понуђача:

 

Порески идентификациони број

понуђача ( ПИБ ) :

 

Име особе за контакт :

 

Електронска адреса понуђача ( е-маил ):

 

Телефон :

 

Телефакс :

 

Број рачуна понуђача и назив банке :

 

Лице овлашћено за потписивање уговора :

 

 

 

 • ПОНУДУ ПОДНОСИ :
А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

 

Напомена : заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

 

 • ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача :

 

 
  Адреса :

 

 
  Матични број :

 

 
  Порески идентификациони број :

 

 
  Име особе за контакт :

 

 
  Проценат укупне вредности набавке који ће извршити понуђач:

 

 
  Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:  
2) Назив подизвођача :

 

 
  Адреса :

 

 
  Матични број :

 

 
  Порески идентификациони број :

 

 
   

Име особе за контакт :

 

 
  Проценат укупне вредности набавке који ће извршити понуђач:

 

 
  Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:  

 

Напомена : Табела  „ Подаци о подизвођачу „ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем,  а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког  подизвођача.

 

 

 

 

 

  4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди :

 

 
  Адреса :

 

 
  Матични број :

 

 
  Порески идентификациони број :

 

 
   Име особе за контакт:

 

 
2) Назив учесника у заједничкој понуди :

 

 
  Адреса :

 

 
  Матични број :

 

 
  Порески идентификациони број :

 

 
  Име особе за контакт:

 

 
3) Назив учесника у заједничкој понуди :

 

 
  Адреса :

 

 
  Матични број :

 

 
  Порески идентификациони број :

 

 
  Име особе за контакт:

 

 

 

Напомена : Табела  „ Подаци о учеснику у заједничкој понуди  „ попуњавају само они понуђачи који подносе  заједничку понуду ,  а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди  од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког  понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

   5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : јавна набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање према Техничкој спецификацији, ЈНМВ бр. 1/2019

Тарифни систем Јед.цена Планирана годишња        потрошња Јединична цена            по kwh Укупна цена без ПДВ-а

 

 

1 2 3 4 5
Активна енергија ВТ за бројило 00011451 kWh

 

Активна енергија   НТ за бројило      00011451 kWh

 

Реактивна енергија ВТ за бројило 00011451 kVАrh

 

Реактивна енергија НТ за бројило 00011451 kVАrh
Активна енергија ВТ за бројило 03201008 kWh

 

Обрачунска снага-ниски напон kW
Укупно
ПДВ
Укупно са ПДВ-ом

+ трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ( мрежарина )+ трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ( накнада )+ ПДВ

Цена : обухвата  цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици ( без урачунатог ПДВ-а )

Трошкове услуге приступа и коришћења система  за дистрибуцију електричне енергије за испоручену електричну енергију које Оператер дистрибутивног система обрачунава Понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију електричне  енергије на коју је дата сагласност Агенције за енергетику Републике Србије.

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са утврђеним Правилима о раду преносног система, односно Правилима о раду дистрибутивног система Републике Србије.

Рок и начин плаћања : Рок плаћања износи ______________  календарских дана од пријема фактуре  (рачуна ) за испоручене количине електричне енергијекоју испоставља  добављач  ( снабдевач ) на основу докумената којим потврђују испоручене количине електричне енергије.

Место и начин испоруке : Мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем на широкој потрошњи.

Рок важења понуде :  ___________________  дана од  дана отварања понуде.

Датум                                                                                                                Понуђач

М.П._____________________________                                                         _____________________________

Напомена : Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди понуђача из групе понуђача који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

 

 

VIII      МОДЕЛ   УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПОТПУНИМ СНАБДЕВАЊЕМ

Закључен дана __________________ 2019. године у Смедереву између :

1.НАРУЧИЛАЦ : Техничка школа, Улица Вука Караџића бр. 13, 11300 Смедерево, МБ 07163908, ПИБ 100359516, рачун број 840-848660-10, коју заступа директор школе Симо Ђорђијевски ( у даљем тексту : наручилац ) и

 1. СНАБДЕВАЧ : _______________________________________________________________________

( назив, место, адреса ), МБ _______________, ПИБ ____________________, рачун број ____________________________, кога заступа _____________________________________________

( у даљем тексту : извођач ).

Предмет уговора

Члан 1.

                Овим уговором  Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу продаје електричне енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања  везана за реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим  Уговором, а у складу са конкурсном документацијом и понудом снабдевача бр. _____________ до _______________ године, а усвему ускладу са свим важећим  законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.

Количина и квалитет електричене енергије

Члан 2.

Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимање и плаћање електричне енергије извршиће према следећем :

 • Врста продаје : потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу,
 • Период испоруке : од  дана закључења уговора о јавној набавци до 03.2020. године            ( односно закључења уговора о јавној набавци за 2020. годину ) од 00:00 до 24:00,
 • Количина енергије : на основу остварене потрошње наручиоца,
 • Место испоруке : сва обрачунска места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем  у категорији потрошње на ниском напону и широка потрошња  у складу са постојећим ознакама  ЕД из табела конкурсне документације. Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама  Правила о раду преносног система ( „ Сл.гласник РС „ бр. 91/2015). Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије ( „ Сл.гласник РС „ бр. 120/2012 ) и  изменама и допунама Правила о раду тржишта електричне енергије од 24.09.2014. –  ,Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система („ Сл.гласник РС „ бр. 91/2015 ), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзконским  прописима који регулишу испоруку електричне енергије.

Цена електричне енергије

Члан 3.

Цена за испоручену електричну енергију износи без ПДВ-а :

 • За Вишу тарифу активне енергије ______________________________ динара за један kWh
 • За Нижу тарифу активне енергије ______________________________ динара за један kWh
 • За Вишу тарифу реактивне енергије ______________________________ динара за један kWh
 • За Нижу тарифу реактивне енергије ______________________________ динара за један kWh
 • Обрачунска снага-ниски напон ______________________________ динара за један kW

Обрачун-фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по наведеној цени са ПДВ-ом, а према стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски период.

Цена је фиксна за уговорени период.

У цену из става 1. Овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.

Трошкови из става 3. Овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје наручиоца, уз примену Одлуке о цени приступа систему за пренос електричне енергије и Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, а у скалду са методологијама за одређивање цена  објављених у „ Службеном гласнику РС „.

Снабдевач ће у рачуну из става 1, овог члана посебоно исказати : цену продате електричне енергије, трошкове приступа систему електричне енергије, Накнаду и обрачунати ПДВ.

Места испоруке

Члан 4.

Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на наском напону и једнотарифном мерењу  у складу са ознакама ЕД из табела конкурсне документације. Снабдевач сноси све ризике , као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком електричне енергије до  места испоруке. Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи :

 • Уговор о приступању систему са оператором система за конзумна подручја Купца наведена у конкурсној документацији,
 • Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.

Oбрачун утрошене електричне енергије

Члан 5.

Снабдевач ће на местима примопредаје ( мерна места ) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец. У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система, На основу  документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје наручиоцу рачун за испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из члана 144. Закона о енергетици. Снабдевач рачун доставља поштом.

Услови и начин плаћања преузете електричне енергије

Члан 6.

Наручилац је дужан да плати рачун у року од  ______ календарскх дана од дана пријема фактуре ( рачуна ). У случају да наручилац, не плати рачун у року из става 1, дужан је да снабдевачу, за период доцње плати затезну камату прописану законом. Наручилац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писаним инструкцијама назначеним на самом рачуну са позивом на број рачуна који се  плаћа. Сматраће се да је наручилац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене за преузету електричну енергију.

Право наручиоца на приговор на рачун

Члан 7.

На испостављен рачун Наручилац може поднети приговор у року од 8 дана од дана пријема рачуна. Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 дана од дана пријема приговора. У случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће исправке рачуна и доставити  их Наручиоцу у року од 8 дана од дана пријема приговора.У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем обавестити Наручиоца уз образложење одлуке о приговору.У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричен енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система, и дати докуменр биће саставни део рачуна.

Неизвршење  уговорених обавеза

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, уговорна стара која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу са законом.

Резервно снабдевање

Члан 9.

Наручилац има право на резервно снабдевање у складу са одредбама члана 192. и  193. Закона о енергетици.

Виша сила

Члан 10.

Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме количине електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања.

Као виша сила, за Уговорне  стране сматрају се непредвиђени ориродни догађаји који имају значај елементарних непогода ( поплаве, земљотреси, пожари и сл. ), као и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогучавају извршење уговрних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под  таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора система донети у складу са правилима о раду система, а у циљу обезбеђивања сигурности елктроенергетског система.

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну телеграмом, меил-ом или факсом о настану, врсти и трајању више силеуколико се њено трајање може предвидети, као и да  предузме потребне активности ради ублажавања  последица више силе.

За време трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују и не примењују се санкције за неизвршење уговорних обавеза.

Уговорна  страна  погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе веродостојним документом издатим од стране надлежних органа уколико то није ноторна чињеница.

У случају да догађај више силе ефективно спречавају У говорне стране да извршавају своје обавезе, за период   дужи од једног месеца, Уговорне стране ће споразумно одлучити о даљој примени овог Уговора. Уговорн страна код које није наступила виша сила има право на раскид овог Уговора без обраћања суду кад о томе писаним путем ( препорученим писмом, телеграмом, меил-ом, факсом ) бавести другу уговорну страну.

 

Раскид уговора

Члан 11.

Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима  предвиђеним  Законом о облигационим односима Републике Србије.

Решавање спорова

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настаане у вези са овим уговором, настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.

У случају да с е настали спор не може решити мирним путем, спрове из овог уговора или поводом овог уговора, решаваће надлежни суд по седишту наручиоца.

Ступање уговора на снагу

Члан 13.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна.

Уговор се закључује на период од годину дана, односно до окончања поступка јавне набавке за снабдевање  електричном енергијом за наредну буџетску 2019. годину.

Завршне одредбе

Члан 14.

Наручилац је сагласан да се достава рачуна, одговора на приговор Наручиоца на рачун, упозорење или друго писмено  Снабдевача, које се односи на овај уговорни однос сматра оредном, уколико је Снабдевач исте доставио на адресу наведену у овом Уговору.

Члан 15.

                На сва питања која нису  уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије, Закона о енергетици и других закона и подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта електричне  енергије у Републици Србији.

Члан 16.

                Наручилац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора.

Члан 17.

Овај уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветних примерака, по три примерка за сваку уговорну страну.

СНАБДЕВАЧ                                                                                НАРУЧИЛАЦ

__________________________________                                       Директор Техничке школе

( назив фирме )                                                                            Смедерево

__________________________________                       ___________________________________

( име и презиме овлашћеног лица )                                                 Симо Ђорђијевски

__________________________________

( потпис овлашћеног лица )

(     М.П.   )                                                                                   ( М.П. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX    ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Јединична цена за активну енергију Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом

 

Цена за високу тарифу активне енергије РСД/kWh

 

   
Цена за ниску тарифу активне енергије РСД/kWh

 

   
Цена за високу тарифу реактивне енергије РСД/kVArh

 

   
Цена за ниску тарифу активне енергије РСД/kVArh

 

   
 

Обрачунска снага ниски напон РСД/ kW

   

 

Трошкови који припадају оператору система и који су регулисани Олукама на  које сагласност даје Агенција за енергетику РС :

-Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије важећи у време подношења понуде

-Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије важећи у време подошења понуде

-Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

Напомена : понуђач треба да понуди јединичну цену за Високу тарифу и Ниску тарифу потрошњу исказану са ПДВ-ом и без ПДВ-а, као и остале трошкове увоза, царине, преноса и сл.

 

Датум :                                               М.П.                                           Потпис понуђача

___________________________                                                            _______________________________

 

 

 

 

 

X       ОБРАЗАЦ   ТРОШКОВА   ПРИПРЕМЕ   ПОНУДЕ

                У складу са чланом  88. Став 1. Закона, понуђач ______________________________________

Доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за  ЈНМВ бр. 1/2019, како следи у табели :

ВРСТА  ТРОШКОВА                                                                                  ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде  узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена : достављање овог обрасца није обавезно.

 

 

 

Датум :                                       М.П.                                               Потпис понуђача :

____________________________                                                     _________________________________

 

 

 

 

 

 

XI    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС „ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 )______________________________________________________________________________ даје :

( назив понуђача )

 

И  З  Ј  А  В  У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара-електричне енергије за потпуно снабдевање, према техничкој спецификацији, ЈНМВ бр. 1/2019 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум :                                         М.П.                                              Потпис понуђача

________________________                                                             _____________________________

 

 

Напомена : у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за зађтиту конкуренције. Организацијуа надлежна за зађтиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересовном лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне  набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајти до две године. Повреда конкуренције представља  негативну референцу, у смислу члана 82, став 1. Тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,изјава мора бити потписана од стане овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Овај обрзац се може умножавати у потребном броју примерака у зависности од броја заједничких  понуђача, с тми што ће се код потписа понуђача назначити да се ради о понуђачу из групе понуђача.

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
Редни Број Адреса мерног места Мерно Место ЕД Број бројила Напон-ски ниво Одоб-рена снага  

 

Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ
1. Техничка школа, Смедерево,

Улица Вука Караџића бр. 13

10187214 Електропривреда

14814051( ЕПС снабдевање)

00011451 ниски напон 149,47 kWh 21680 5540 17950 5680 24020 5780 15720 4620 10880 1680 9840 1600 2320 800 4160 1200 10960 1280 20640 4560 21920 5280 25920 7520
KVArh 16560 3440 13120 2640 19120 2960 12080 3040 10960 800 8240 960 2320 640 3840 1120 10720 960 15360 1840 17600 2960 17440 2800
2. Техничка школа, Смедерево,

Улица Вука Караџића бр. 13

10187206 Електропривреда

15352094 (ЕПС снабдевање)

03201008 ниски напон 17,25 kWh 7280 / 5960 / / / 4960 / 4080 / 3120 / / / 3550 / 4880 / 6280 / 7120 / 5040 /

 

ЅА БРОЈИЛО БРОЈ 00011451 ОБРАЧУНСКА КОНСТАНТА ЈЕ 80 А ЗА БРОЈИЛО БРОЈ 03201008 ОБРАЧУНСКА КОНСАНТА ЈЕ 40, КОЈА ЈЕ ВЕЋ УКАЛКУЛИСАНА .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погледајте и...

Comments are closed.