Teme za maturski rad-elektrotehničar automatike Predmet:  MERENjA  U   AUTOMATICI Predmetni nastavnik: Marko Maćešić 1. Kapacitivne osetne ćelije za merenje pomeraja; 2. Induktivne osetne ćelije za merenje pomeraja; 3. Osetne ćelije optičkog tipa i njihova primena; 4. Merne trake – princip rada, konstrukcija i njihova primena; 5. Manometri sa tečnostima; 6. Anemometri – princip rada i njihova primena; 7. Termometri na bazi širenja tečnosti; 8. Merenje temperature pomoću termoparova; 9. Termistori…