IZBORNI PREDMETI – Elektrotehničar automatike

Naziv predmeta: RAČUNARI U SISTEMIMA UPRAVLjANjA
Predmetni nastavnik: Žarko Radovanović

1. Opšte osnove primene računara
2. Računarski upravljan sistem
3. Operativni sistem za rad u realnom vremenu
4. Hardverska realizacija računara
5. Osnove upravljačkih sistema
6. Osnovne funkcije računara u upravljanju procesom
7. Otvoreni i zatvoreni sistem upravljanja
8. Osnovne karakteristike računara
9. Hardverska struktura računarskog sistema
10. Procesor
11. Memorije
12. Ulazno-izlazni uređaji
13. Tehnike prenosa podataka
14. Sistem prekida
15. Mikrokontrolerski sistem
16. Arhitektura mikrokontrolera
17. Memorijska mapa
18. AD/DA konverzija
19. Serijski prenos podataka
20. Paralelni prenos podataka
21. Primeri jednostavnih sistema
22. Programabilni logički kontroleri
23. Modularna struktura PLC kontrolera
24. Operativni sistem PLC kontrolera
25. SKEN ciklus
26. Programiranje PLC kontrolera
27. Klasično programiranje
28. Blokovsko programiranje
29. LADDER programiranje
30. Algoritamsko programiranje
31. Komunikacije
32. Računarske mreže
33. Protokol
34. Komunikacioni uređaj
35. Komunikacioni kanal

*********************************************************************************************

Predmet:  MERENjA  U   AUTOMATICI

Predmetni nastavnik: Marko Maćešić
1. Merenje pomeraja induktivnim pretvaračem;
2. Merenje pomeraja otpornim pretvaračem;
3. Inkrementalni pretvarač pomeraja;
4. Apsolutni pretvarač za merenje ugaonog pomeraja;
5. Stroboskop;
6. Centrifugalni pretvarač brzine;
7. Merne trake i princip njihovog rada;
8. Merenje sile i naprezanja pomoću mernih traka;
9. Merenje velikih sila magnetostrikcionim efektom;
10. Manometar sa Burdonovom cevi;
11. Elastični pretvarači za merenje pritiska;
12. Meklodov vakuummetar;
13. Elektromehanički pretvarači pritiska;
14. Merenje visokih pritisaka;
15. Volumetrijski protokometar;
16. Diferencijalni protokometar;
17. Merenje protoka rotametrom;
18. Doplerov protokometar;
19. Merenje protoka fluida metodom vremena preleta;
20. Merenje temperature (skale i jedinice);
21. Dilatacioni termometri;
22. Termopar;
23. Termistori ( NTC i PTC );
24. Pirometrija – beskontaktno merenje temperature;
25. Otporni nivometri;
26. Kapacitivni nivometri;
27. Skokovito merenje nivoa tečnosti;
28. Psihometar;
29. pH – metri.

********************************************************************************************

Naziv predmeta: ELEKTRIČNA MERENjA, MERENjA U ELEKTRONICI

Predmetni nastavnici: Ljiljana Mihić i Dušan Vojinović

Električna merenja:
1. Promenljivi žičani otpornik kao reostat i potenciometar
2. Postupak proširivanja mernog domašaja ampermetra i voltmetra
3. Merenje nepoznate otpornosti ommetrom ( sa rednom i paralelnom vezom otpora)
4. U/I metoda merenja otpora i snage
5. U/I metoda merenja nepoznate induktivnosti
6. Merenje elektrodinamičkim vatmetrom u jednosmernom režimu
7. Merenje elektrodinamičkim vatmetrom u naizmeničnom režimu
8. Merenje reaktivne snage elektrodinamičkim varmetrom
9. Merenje aktivne snage metodom tri ampermetra
10. Merenje aktivne snage metodom tri voltmetra

Merenja u elektronici:
11. Nivo snage, nivo napona, pojačanje i slabljenje u [dB]
12. Frekvencijski kompenzovani oslabljivač
13. Blok šema milivoltmetra
14. Razvijena šema milivoltmetra
15. Katodna cev
16. Blok šema osciloskopa
17. Milerov integrator
18. Generator vremenske baze. Blok šema i talasni oblici
19. Sinhronizacija
20. Snimanje statičke karakteristike diode osciloskopom (sa i bez sistematske greške)
21. Blok šema digitalnog frekvencmetra
22. Brojač jedne cifre
23. Relaksacioni oscilator
24. Princip AM i blok šema AM signal generatora
25. A/D konverzija metodom dvojne integracije
26. Pretvaranje jednosmernog napona i struje u niski jednosmerni napon
27. Precizni usmerač
28. Ispitivanje poluprovodnika digitalnim multimetrom
29. Merenje na ugrađenim elementima i uključenim uređajima (jednostrani usmerač)
30. Merač parametara

*******************************************************************************************

Naziv predmeta:Elektronika
Predmetni nastavnik:Spasić Janja

1. Direktno i inverzno polarisani PN spoj.
2. Oioda u elektricnom kolu.
3. Radna prava i radna tacka.
4. Jednostrani usmerac.
5. Dvostrani usmerac.
6. Grecov usmerac.
7. Stabilizatorske diode i njihova primena.
8. Karakteristike tranzistora.
9. Rezimi rada tranzistora u analognim digitalnim kolima.
10. Poredjenje rada bipolarnih i MOS tranzistora.
11. Opste osobine pojacavaca.
12. Pojacavac sa zajednickim emitorom.
13. Pojacavac sa zajednickim sorsom.
14. Pojacavac sa zajednickim drejnom.
15. Pojacavac sa zajednickim kolektorom.
16. Darlingtonov spoj.
17. Klase rada pojacavaca.
18. Pojacanje, ulazna i izlazna otpornost pojacavaca sa povratnom spregom.
19. Pozitivna povratna sprega.
20. Borkhauzov uslov oscilovanja.
21. Oscilatori u tri tacke.
22. CMOS Kolpicov oscilator.
23. Bipolarni transistor kao prekidac.
24. MOSFET kao prekidac.
25. Vrste tiristora.
26. Triodni tiristor.
27. Triak i diak.
28. Idealan invertujuci pojacavac.
29. Neinvertujuci pojacavac.
30. Jedinicni pojacavac.
31. Kola za sabiranje i oduzimanje sa operacionim pojacavacem.
32. Pasivna kola za diferenciranje.
33. Pasivna kola za integraljenje.
34. Aktivno kolo za diferenciranje.
35. Aktivno kolo za integraljenje.
36. Pasivni i aktivni ogranicavaci.
37. Naponski komparatori.
38. Smitovo okidno kolo.
39. Frekvencijska karakteristika.
40. Niskofrekvencijski fiItar.
41. Visokofrekvencijski filtar.
42. Kombinovanje integrisanih operacionih pojacavaca sa tranzistorima snage.
43. Integrisani stabilizatori napona.
44. CMOS logicka kola.
45. Povezivanje digitalnih integrisanih i ostalih kola.
46. Astabilni multi vibrator .
47. Oscilatori sa kvarcom.
48. Monostabilni multivibratori.
49. AID konvertori.
50. D/A konvertori.

******************************************************************************************

Naziv predmeta MIKROPROCESORI SA ELEMENTIMA PROGRAMIRANJA

Predmetni nastavnik Aleksandra Najdenov

1. Blok sema mikroracunara

2.Arhitektura mikroracunara sa 1,2 i vise magistrala

3.0rganizacija memorije

4.  Blok sema mikroprocesora

5.Upravljacka jedinica

6.Aritmeticko logicka jedinica

7.Naredbe mikroprocesora. Vrste naredbi

8.lzracunavanje efektivne adrese

9.Osmobitni mikroprocesori

10.Arhitektura mikroprocesora MC 6800

11.Sesnaestobitni mikroprocesori

12.Mikroprocesor MC68000

13.Mikroprocesor i8086

14.Registri mikroprocesora Intel 8086

15. Upravljacka jedinica mikroprocesora i 8086

16.Tridesetdvobitni mikroprocesori

17.Mikroprocesor i 80386

18.Mikroprocesor I 80486

19.RISC mikroprocesori

20.Alpha mikroprocesori

21.Pentium mikroprocesori

22.lnstrukcije i nacini adresiranja

23.Format instrukcija i nacin izvrsavanja

24.Sistem prekida mikroprocesora i8086

25.Direktan pristup memoriji

26. Programska oprema

27.Razvoj operativnih sistema

28.Radno okruzenje za razvoj programa

29.Asemblerski jezik mikroprocesora i8086

30.lnstrukcije mikroprocesora i8086

*****************************************************************************************

Naziv predmeta RACUNARI I PROGRAMIRANJE

Predmetni nastavnik Aleksandra Najdenov

1 .Diskretno predstavljanje podataka

2. Predstavljanje celih brojeva

3.Fiksni i pokretni zarez

4.Kodiranje

5.Blok sema racunara

6.Memorije

7.Arhitektura mikroprocesora

8.Naredbe

9. Laserski stampac

10.Skener

11. Programski jezik Pascal. Tipovi podataka

12.Standardne funkcije

13. Naredbe ulaza

14.Naredbe grananja

15. Naredbe za organizaciju ciklusa

16.Potprogrami

17. Funkcije

18.Procedure

19. Nizovi podataka

****************************************************************************************

Naziv predmeta SISTEMI  AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Predmetni nastavnik Ljubomir Nusevic

 1. Klasifikacija sistema upravljanja
 2. Automatska regulacija temperature
 3. Automatska regulacija protoka
 4. Automatska regulacija nivoa
 5. Regulacija temperature u gasnoj peci
 6. Prenos ugaonog polozaja na daljinu
 7. Ispitivanje sistema u vremenskom podrucju
 8. Ispitivanje sistema u frekventnom podrucju
 9. Vremenske i frekventne karakteristike proporcionalnog elementa
 10. Vremenske i frekventne karakteristike aperiodicnog elementa
 11. Vremenske i frekventne karakteristike oscilatornog elementa
 12. Vremenske i frekventne karakteristike integral nag elementa
 13. Vremenske i frekventne karakteristike diferencijalnog elementa
 14. Vremenske i frekventne karakteristike elementa cistog kasnjenja
 15. Redna i paralelna veza elemenata
 16. Povratna sprega
 17. Definicija stabilnosti
 18. Hurvicov kriterijurn stabilnosti
 19. Rausov kriterijurn stabilnosti
 20. Kriterijum stabilnosti Mihajlova
 21. Nikvistov kriterijum stabilnosti
 22. Bodeov kriterijum stabilnosti
 23. Pretek faze i pojacanja
 24. Tacnost sistema
 25. Kompenzacija sistema radi stabilnosti
 26. Vrste kompenzatora
 27. Redna kompenzacija
 28. Paralelna kompenzacija
 29. Kompenzacija uticaja spoljnjeg poremecaja
 30. Izbor regulatora
 31. Podesavanje regulatora
 32. Centralizovano upravljanje
 33. Decentralizovano upravljanje