На  основу  члана 57. и  60. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015),

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СМЕДЕРЕВО

о б ј а в љ у ј е

П  О  З   И  В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.05/2019

 

          ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 1. Назив наручиоца: Техничка школа
 2. Адреса: Вука Караџића13, 11300 Смедерево, ПИБ: 100359516, Матични број : 07163908, шифра делатности: 8532
 3. Интернет страница наручиоца: www.tehnickasd.edu.rs
 4. Врста наручиоца: установа средњег стручног образовања
 5. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

6.Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка радова – замена столарије у  Техничкој школи у Смедереву

 1. Назив и ознака из општег речника набавки: 45420000 – радови на уградњи столарије
 2. Критријум за доделу уговора је „ најнижа понуђена цена“
 3. Право учешћа у поступку: понуђачи који  испуњавају  услове из члана  75.  Закона   о  јавним   набавкама , а то  доказује   својом  изјавом о испуњености   услова .

10.Начин преузимања конкурсне документације: Сви заинтересовани понуђачи могу извршити   преузимање конкурсне документације  на Поралу јавних набавки  и интернет  страници   www.tehnickasd.edu.rs, као и достављањем захтева за конкурсну документацију електронском поштом на е-mail адресу: tehsd@eunet.rs и у просторијама наручиоца или поштом на адресу заинтересованог лица након достављања писаног захтева.

 1. 11. Рок за  достављање  понуда:  8  дана  од  дана  објављивања  позива  за  подношење понуда  на  Порталу   јавних  набавки   и  на  интернет  страници   наручиоца.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана рока  до 11 часова, односно до 29.11.2019. године до 11 часова.

Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач  подноси понуду у затвореној  коверти, а на  полеђини коверте  назначити назив, адресу,телефон и контакт особу;

Понуда се доставља  препорученом  поштом   или    лично , са  назнаком  „Не  отварати – понуда за јавну набавку мале вредности, бр.5/2019  на   адресу: Техничка школа , 11300  Смедерево, улица  Вука Караџића 13.

Рок важења  понуде  не  може  бити  краћи  од  60 дана  од  дана  отварања понуде.

Понуда са варијантама није дозвољена.

 1.   Време, место и начин отварања понуда: Отварње понуда ће се обавити јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда у 11,30 часова, односно 29.11.2019. године у просторијама Наручиоца.Присутни представници понуђача пре  почетка јавног отварања понуда,подносе комисији Наручиоца  оверено овлашћење  за учешће у поступку отварања понуда.
 2. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 3 дана од дана јавног отварања понуда.
 3. Додатне информације: у вези са овим позивом за подношење понуда информације се могу добити сваког радног дана од 9,00 – 13,00 часова , контакт особа Милановић Ивана, e-mail> tehsd@eunet.rs

Лице за контакт: Ивана Милановић, секретар школе – дипломирани правник.

НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА ОДУСТАНЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ОБЈЕКТИВНИХ РАЗЛОГА У СВАКОМ ТРЕНУТКУ ПРЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА.