Република Србијa TЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 274/1 Датум: 08.02.2019. године   На основу члана 116 . Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 112/2012, 14/2015 и 68/2015),   Објављује  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом  уговору  о јавној  набавци услуга велике вредности број 01/18 Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Техничка школа, 11300 Смедерево, Вука Караџића 13,  www.tehnickasd.edu.rs Врста наручиоца: средња стручна…