ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 480/1 Датум: 13.3.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  и  члана 91. Статута  Техничке школе у Смедереву, директор Техничке школе у Смедереву, дана  13.3.2018. године, донео је О Д Л У К У  О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА   У јавној набавци добара мале вредности број 01/18 електрична енергија за потребе Техничке школе у Смедереву за…

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 1315/1 Датум: 11.08.2017. године   На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  и  члана 91. Статута  Техничке школе у Смедереву, директор Техничке школе у Смедереву, дана  11.08.2017. године, донео је   О Д Л У К У  О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА   У јавној набавци услуга мале вредности број 02/17 – превоз запослених у Техничкој школи у…