Евиденцијa лица за заштиту података Редни број Име и презиме/назив руковаоца односно обрађивача Адреса/седиште руковаоца односно обрађивача Име и презиме лица за заштиту података Адреса лица за заштиту података Имејл лица за заштиту података Број телефона лица за заштиту података 1. Техничка школа Вука Караџића 13, 11300 Смедерево Мaрија Милошевић Несторовић Партизанска 83, 11300 Смедерево milosevic.nestorovic.marija@tehnickasd.edu.rs 061/71-50-730