ЈАВНИ ПОЗИВ – МАЗУТ

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У  СМЕДЕРЕВУ

 

упућује

 ПОЗИВ

 

за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара

НАБАВКА  И ПРЕВОЗ ЕНЕРГЕНАТА ЗА УСТАНОВУ  ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014. ГОДИНУ

( редни број јавне набавке  01/13 )

Предмет јавне набавке је: набавка и превоз енергената за установу за грејну сезону 2013/2014. годину. Потребни енергент је – мазут-С, а количина 175.000 килограма;

 

Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку у складу са чланом 75.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 124/2012).  Испуњеност услова из члана 75. Закона понуђач доказује документима које доставља уз понуду, а у свему према члану 77. Закона о јавним  набавкама.

 

Конкурсна документација се може преузети уз доказ о уплати 2.000,00 динара на име трошкова израде конкурсне документације. Уплата се врши на рачун Техничка школа у Смедереву – рачун број 840-848666-89. Понуђачима који упуте захтев за достављање документације, уз доказ о уплати, документација ће бити достављена у року од два дана. Конкурсна документација се  може преузети преко електронске адресе: tehnickaskolasd1@open.telekom.rs  или лично, у просторијама Наручиоца, на адреси: Вука Караџића 13 , 11300 Смедерево, канцеларија  број 52.

 

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству Наручиоца и да је доставе у року од 30 дана од дана објављивања позиова за подношење понуда на Порталу јавних набавки до 1200 часова, без обзира на начин достављања,  у запечаћеном омоту, на адресу: Техничка школа, Вука Караџића број 13, 11300 Смедерево, са назнаком «Понуда за набавку и превоз енергената за установу – НЕ ОТВАРАТИ». Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

 

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена,  оверена  печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

 

Критеријум за оцену понуда су :

–          најнижа понуђена цена.

Јавно отварање понуда ће обавити комисија Наручиоца последњег дана за подношење понуда у 1300 часова у просторијама Техничке школе у Смедереву, улица Вука Караџића бр. 13, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 

Контакт особe за додатне информације у вези са овим јавним позивом су Ивана Милановић и  Јован Терзић тел. 026/ 617-388. 

 

 

 

 

 

 

Погледајте и...

Comments are closed.