Јавне набавке

Измене конкурсне документације

Obaveštenje o produženju roka

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СМЕДЕРЕВО

Број: 615/1

Датум: 28.5.2020. године

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке и 3/20 – набавка половног теретног возила за обуку ученика  за Техничку школу у Смедереву  дошло је  до измена на странама 10/33, 13/33 и 14/33 које гласе:

На страници 10/33 конкурсне документације измењен је IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, тако да гласи :

 

 

IV  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

 

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.

Одлука о додели уговора за набавку половног теретног возила за обуку ученика  донеће се применом следећих критеријума:

– најнижа понуђена цена ………………………………50 бодова

– укупна дужина возила ………………………………..20 бодова

– највећа дозвољена маса……………………………….20 бодова

– снага мотора………………………………………………..5 бодова

– емисиона норма……………………………………………5 бодова

ПОНУЂЕНА  ЦЕНА

Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена из понуде међу појединачним понудама. Највећи могући број бодова  код овог критеријума је 50. Понуда са најнижом ценом (Ц мин) добија максимални број бодова, тј. 50 бодова. Бодовање за укупну цену из осталих понуда (Ц) израчунава се према формули:

Бц= 50*Цмин/Ц

УКУПНА ДУЖИНА ВОЗИЛА

–  за возило дужине 8000-8500 мм – 20 бодова

– за возила веће дужине од 8500 мм – 0 бодова

НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА МАСА

– за масу возила од 11.990 кг – 13.000 кг – 20 бодова

– за масу возила преко 13.000 кг – о бодова

СНАГА МОТОРА

– за снагу мотора  130-170 kW  – 5 бодова

– за снагу мотора преко 170 kW – 0 бодова

ЕМИСИОНА НОРМА

– еуро 5 – 5 бодова

– еуро 4 – 3 бода

– еуро 3 – 0 бода

 

На страници 13/33 конкурсне документације измењени је ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, тако да гласи :

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда се припрема и подноси у складу са позивом наручиоца и овом конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу наручиоца: Техничка школа , Вука Караџића бр. 13, 11300 Смедерево, најкасније до 08.6.2020 године, до 10:00 часова, са назнаком: ”Понуда за јавну набавку бр. 3/20 Набавка половног теретног возила за обуку ученикаНЕ ОТВАРАТИ.

Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема наручиоца најкасније до 10:00 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата.

На  полеђини коверте се обавезно исписују тачан назив понуђача, адреса, контакт телефон, као и име и презиме особе за контакт. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и времена до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде се неће отварати већ ће бити враћене подносиоцу, по окончању поступка јавног отварања понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и време пријема понуде.

 

На страници 14/33 конкурсне документације измењени је ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, тако да гласи :

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Понуде ће бити јавно отворене, дана 08.6.2020. године у 10:30 часова, у просторијама Техничке школе у Смедереву, на адреси: ул. Вука Караџића бр. 13. Представници понуђача (изузев директора предузећа), који ће присуствовати јавном отварању понуда, морају да приложе Комисији за јавну набавку овлашћење за учешће у поступку отварања понуда непосредно пре почетка поступка јавног отварања понуда. Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 

Вемић Дејан с.р.

 

 

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СМЕДЕРЕВО

Број: 715/2

Датум: 28.5.2020. године

 

 

На основу 63. став 5. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Kомисија  за јавне набавке формирана за спровођење поступка јавне набавке мале вредности за набавку добра 3/20 – набавка половног теретног возила за обуку ученика објављује следеће:

 

 

 

 

Продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 03/2020 – за набавку добра 3/20 – набавка половног теретног возила за обуку ученика, те се понуде могу доставити на адресу наручиоца до 08.6.2020. године до 10,00 часова.

 

Јавно отварање понуда ће се одржати 08.6.2020. године у 10:30 часова у просторијама Техничке школе у Смедереву.

 

Разлог за продужетак рока за достављање понуда је промена конкурсне документације.

 

 

 

Председник Комисије за јавну набавку

 

Вемић Дејан с.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погледајте и...

Comments are closed.