Јавна набавка

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Смедерево

Број: 684/2

Датум: 25.5.2020. године

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

Техничка школа

Смедерево, Вука Караџића 13

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности

Набавка добара – Набавка половног теретног возила за обуку ученика

Јавна набавка број: 3/20

 1. 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Техничка школа у Смедереву, ул. Вука Караџића 13, Смедерево, tehnickasd.edu.rs  
 2. 2. Врста наручиоца: јавна установа
 3. Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке у циљу у циљу закључења уговора о јавној набавци.
 4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка добара – набавка половног теретног возила за обуку ученика. Назив и ознака из општег речника набавки је: Половна возила за превоз робе – 34137000.
 5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
 6. 6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација може да се преузме на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке (http://portal.ujn.gov.rs/) и на интернет страници наручиоца tehnickasd.edu.rs 7. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом на адресу: Техничка школа у Смедереву, Вука Караџића 13, најкасније до 04.6.2020. године, до 10:00 часова, са назнаком: ”Понуда за јавну набавку бр. 3/20 Набавка половног теретног возила за обуку ученика НЕ ОТВАРАТИ.

Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема наручиоца најкасније до 10:00 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата.

На полеђини коверте се обавезно исписују тачан назив понуђача, адреса, контакт телефон, као и име и презиме особе за контакт. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно је на коверти назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

 1. 8. Место, време и начин отварања понуда: јавно отварање понуда обавиће се 6.2020. године у 10:30 часова, у просторијама Техничке школе у Смедереву на адреси: ул. Вука Караџића бр. 13.
 2. 9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати комисији за јавну набавку пре отварања понуда. Овлашћење мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача, са назнаком да се односи на предметну јавну набавку.
 3. 10. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 10 дана од дана отварања понуда.
 4. 11. Лице за контакт: Вемић Дејан, од 08:00 до 13:00 часова сваког радног дана (од понедељка до петка) на телефон 064/84-14-728.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Смедерево

Број: 684/1

Датум: 25.5.2020. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА Набавка половног теретног возила за обуку ученика

 

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мај 2020. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/15 у даљем тексту: Правилник), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 679/1 од 22.5.2020. године и Решења о образовању комисије број 680/1 од 22.5.2020. године, Комисија за јавну набавку, сачинила је конкурсну документацију за јавну набавку добара, редни број 3/20 – Набавка половног теретног возила за обуку ученика.

 

 

 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

 

 

 

 1. Општи подаци о јавној набавци ……………………………………………………………………… 3
 2. Врста, техничке карактеристике, опис, квалитет и количина добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок и место испоруке, додатне услуге и захтеви у погледу предмета набавке ……………………… 4
 3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова …………………………………………………………………….  7
 4. Критеријум за доделу уговора ………………………………………………………………………. 10
 5. Упутство понуђачима како да сачине понуду ………………………………………………… 11
 6. Обрасци који чине саставни део понуде ……………………………………………………….. 23
 7. Модел уговора ……………………………………………………………………………………………. 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 1. Подаци о наручиоцу:

 

Наручилац: Техничка школа у Смедереву;

Адреса: ул. Вука Караџића бр. 13, интернет страница: www. tehnickasd.edu.rs  

Матични број:…………………………………………… 100359516;

Шифра делатности: …………………………………… 08532;

ПИБ: …………………………………………………… 100359516;

Текући рачун: ………………………………………….840-848666-89 ;

Одговорно лице: ……………………………… Симо Ђорђијевски, директор школе.

 

 1. Предмет јавне набавке:

 

Предмет јавне набавке бр. 3/20 су добра: Набавка половног теретног возила за обуку ученика за потребе Техничке школе у Смедереву.

Назив и ознака из општег речника набавке: Половна возила за превоз робе – 34137000.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

 

 1. Врста поступка јавне набавке:

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности на основу члана 39. став 1. ЗЈН.

 

 1. Циљ поступка:

 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци (добара).

 

 1. 5. Контакт:

 

Лице за контакт: Вемић Дејан, од 08:00 до 13:00 часова сваког радног дана (од понедељка до петка) на телефон 064/84-14-728.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС, КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

 

Врста предмета јавне набавке: добро – Половно теретно моторно возило.

Опис предмета јавне набавке: Половно теретно моторно возило за обуку ученика, тј. за спровођење практичне наставе обуке вожње ”Ц” категорије за ученике образовног профила возач моторних возила.

Количина предмета јавне набавке: 1 (једно) половно теретно моторно возило Регистровано у Републици Србији или из увоза.

Техничке карактеристике предмета јавне набавке:

 • Мотор:
 • Снага дизел мотора најмање 130 kW;
 • Запремина дизел мотора најмање 4.500 cm3;
 • Емисиона норма – најмање еуро 3;
 • Перформансе:
 • Највећа конструктивна брзина најмање 80 km/h;
 • Димензије и маса:
 • Дужина возила, најмање 8000 mm;
 • Ширина возила, најмање 2400 mm;
 • Највећа дозвољена маса најмање 990 kg;

* Наведене вредности у погледу димензија и масе могу бити умањене за највише 1%.

 • Надоградња:
 • Да има затворени товарни сандук чија је ширина најмање иста као ширина кабине, при чему је највиша тачка товарног сандука најмање на истој висини као највиша тачка кабине;
 • Систем за кочење:
 • Пнеуматски кочиони систем са ABS-ом и ASR-ом;
 • Возило мора имати помоћну-паркирну кочницу чија команда мора имати такав положај да је инструктор вожње може активирати са места на којем седи, без устајања и битне промене положаја тела, односно команда се мора налазити између места возача и сувозача;
 • Кабина:
 • Кабина стандардна, да има три седишта, односно два места за седење поред возачког. Возило мора бити регистровано са три седишта. Треће седиште не сме бити дограђено.
 • Трансмисија и точкови:
 • Мењач мануелни са 6 степени преноса;
 • Конфигурација точкова – 2 осовине;
 • Пнеуматици не смеју бити протектирани и морају имати прописану дубину шара;
 • Остало:
 • Дигитални тахограф са картицом, са важећим уверењем о исправности тахографа, које издаје овлашћена радионица – радионица која има важећу дозволу издату од стране Агенције за безбедност саобраћаја;
 • Упозорење за невезан сигурносни појас;
 • Onboard компјутер;
 • Електрична и пнеуматска припрема за приколицу.

Услови које понуђено возило мора да испуни:

 • Половно теретно возило које је година производње 2006. и млађе;
 • Возило може бити регистровано у Републици Србији са роком важења регистрационе налепнице који није краћи од рока важења понуде. Понуђач у том случају мора да достави фотокопију регистационе налепнице;
 • Пређена километража – до 600.000 километара;
 • Возило мора да буде у технички исправном стању, спремно за експлоатацију. Понуђач мора да достави Потврду о техничкој исправности возила коју издаје привредно друштво овлашћено за вршење техничког прегледа у складу са Правилником о техничком прегледу („Сл. гласник РС”, бр. 31/2018). Потврда о техничкој исправности возила мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда;
 • Возило мора да поседује одговарајућу опрему прописану Правилником о подели моторних и прикључних и техничким условима за возила у саобраћају на путевима („Сл. гласник РС”, бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 – испр. и 63/2017).

Гарантни рок: Наручиоц не тражи гаранцију за предмет јавне набавке, а понуђач може да одлучи да понуди гаранцију на комплетно возило.

Испорука:

 • Трошкове испоруке возила сноси понуђач;
 • Рок испоруке до 10 дана од дана потписивања уговора;
 • Место испоруке: на локацији наручиоца – Техничка школа, Вука Караџића 13, Смедерево

Цена: Цена мора бити исказана у динарима (РСД), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Начин плаћања:

 • Авансно плаћање није дозвољено, а плаћање ће се вршити на основу испостављене исправне фактуре (рачуна). Понуђач доставља фактуру приликом примопредаје предмета јавне набавке. Фактура мора бити регистрована у Централном регистру фактура који води Управа за трезор у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Службени гласник РС“, број 7/2018).
 • Рок плаћања је 45 дана по пријему записника о извршеном квалитативном и квантативном пријему добра које је предмет јавне набавке и исправне фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12, 68/2015 и 113/2017).
 • Понуда са другачијим роком плаћања биће одбијена као неприхватљива.
 • Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђач у понуди мора да достави:

 • комплетну техничку спецификацију понуђеног возила на меморандуму понуђача са потписом овлашћеног лица, којом се доказују сви наведени технички захтеви наручиоца;
 • очитану саобраћајну дозволу;
 • важеће уверење о исправности тахографа;
 • фотокопију регистрационе налепнице за возило регистровано у Републици Србији и
 • потврду о техничкој исправности возила.

Уколико понуђач не достави наведене доказе, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

 

Својим потписом и овером, као одговорно (овлашћено) лице понуђача, потврђујем да сам упознат са свим деловима наведеним у делу 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС, КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ конкурсне документације, односно да ћу се при формирању цене и продаје предметног добра строго придржавати свега наведеног.

 

М.П.                              ____________________

Одговорно лице понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН И НАЧИН ЊИХОВОГ ДОКАЗИВАЊА

 

 • Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Начин доказивања:

Ако је понуђач правно лице доказ је:

 • Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра Привредног суда.

Ако је понуђач предузетник доказ је:

 • Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

НАПОМЕНА: Овај доказ понуђач није у обавези да достави уколико су подаци о регистрацији јавно доступни на интернет страни надлежног органа, али је у обавези да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци доступни.

 

 • Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Начин доказивања:

Ако је понуђач правно лице доказ је:

 • Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре;
 • Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
 • Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Ове доказе понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

Ако је понуђач предузетник или физичко лице доказ је:

 • Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

 

 • Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Начин доказивања:

Ако је понуђач правно лице, предузетник или физичко лице доказ је:

 • Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе;
 • Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

НАПОМЕНА: уколико се понуђач налази у поступку приватизације као доказ доставља потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације.

Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Ове доказе понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

 

 • Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН).

Начин доказивања:

Ако је понуђач правно лице, предузетник или физичко лице доказ је:

 • Попуњен Образац бр. 5 – Изјава (налази се у конкурсној документацији).

Изјава мора да буде потписана од стране одговорног лица понуђача и оверена печатом.

У случају заједничке понуде, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

Понуђач (и за подизвођача или чланове групе понуђача) може у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН доставити изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, којом потврђује да испуњава услове прописане чланом 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. – Образац бр. 6 и 7.

Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. Довољно је само да у понуди наведе да је уписан у Регистар понуђача или да достави решење о регистрацији у Регистар понуђача.

Уколико у понуди нису предложени наведени докази о испуњености услова из члана 75. и из члана 76. ЗЈН, као и услови из конкурсне документације или понуђач не достави друге доказе о испуњењу тражених услова, понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручиоц може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана, достави на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у року од пет дана не достави на увид наручиоцу оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

У случају да два или више понуђача понуде исту најнижу цену, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је понудио дужи гарантни рок на комплетно возило.

У случају да два или више понуђача понуде исту најнижу цену и исти гарантни рок на комплетно возило, уговор ће бити додељен оном понуђачу који понуди краћи рок испоруке.

У случају да два или више понуђача понуде исту најнижу цену, исти гарантни рок на комплетно возило и исти рок испоруке, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је пре (раније) доставио своју понуду за шта ће бити релевантан заводни печат наручиоца на понуди тог понуђача на којем ће бити назначени дан и тачно време подношења понуде.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

ФОРМА И ЈЕЗИК ПОНУДЕ

 

Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује да је понуда коју подноси дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке, односно интернет страници наручиоца, са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја.

Уколико понуда садржи елемент на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. У случају спора релевантна је верзија понуде на српском језику.

 

РОКОВИ У ПОСТУПКУ

 

Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на порталу јавних набавки.

Уколико је последњи дан рока нерадни дан (субота, недеља, државни празник), рок истиче првог наредног радног дана.

 

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

 

Понуда се припрема на обрасцима и Моделу уговора, који су саставни део Конкурсне документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди. Наручилац прихвата и факсимил уместо својеручног потписа одговорног лица понуђача, у свему у складу са овим упутством и упутством датим на самим обрасцима.

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, понуђач може исту исправити уз параф и оверу печатом.

Понуђачи понуду морају попунити словима и бројевима на месту где је то и назначено, из чега следи да знакови попут зареза, цртица, косих црта или којих других недефинисаних и несврсходних упутству, што подразумева и празна поља на местима на којима је назначено да се унесу слова или бројеви. Све наведено представља непридржавање упутства и доводи до оцене такве понуде као неприхватљиве.

Понуду, односно сву тражену документацију (доказе, обрасце, спецификацију) пожељно је сложити и доставити према редоследу из конкурсне документације.

 

САДРЖАЈ ПОНУДЕ

 

Поред доказа којима се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, а који су ближе наведени у делу III конкурсне документације ”Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова”, понуда мора да садржи следећу документацију (доказе и обрасце):

 

 1. Потписан и печатиран део II конкурсне документације ”Врста, техничке карактеристике, опис, квалитет и количина добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок и место испоруке, додатне услуге и захтеви у погледу предмета набавке” и:
 • комплетну техничку спецификацију понуђеног возила на меморандуму понуђача са потписом овлашћеног лица, којом се доказују сви наведени технички захтеви наручиоца;
 • очитану саобраћајну дозволу;
 • важеће уверење о исправности тахографа;
 • фотокопију регистрационе налепнице и
 • потврду о техничкој исправности возила.
  1. Образац 1 – Образац понуде;
  2. Образац 2 – Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни;
  3. Образац 3 – Образац трошкова припреме понуде (Овај образац не представља обавезну садржину понуде);
  4. Образац 4 – Образац изјаве о независној понуди;
  5. Образац 5 – Образац Изјаве понуђача, дата у смислу члана 75. став 2. ЗЈН;
  6. Образац 6 – Изјава о испуњењу услова из члана 75. став 1. тачке од 1) до 4) за понуђача (доставља само уколико понуђач одлучи да на тај начин доказује обавезне услове);
  7. Образац 7 – Изјава о испуњењу услова из члана 75. став 1. тачке од 1) до 4) за подизвођача (доставља само уколико понуђач одлучи да на тај начин доказује обавезне услове);
  8. Образац 8 – Менично писмо – овлашћење (са бланко меницом, копијом картона депонованих потписа и потврдом о регистрацији менице у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије);
  9. Модел уговора.

 

НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

 

ОБРАЗАЦ 1 – Образац понуде, понуђач мора да попуни тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о подизвођачу (уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу), податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде.

У случају подношења заједничке понуде или у случају да понуђач наступа са подизвођачем/има, под бројем 1 навести податке о носиоцу посла, односно понуђачу, а под бројем 2 и 3 навести податке о члановима групе понуђача, односно подизвођачима. Уколико је број чланова групе понуђача, односно број подизвођача већи од 2, прву страну обрасца понуде фотокопирати и прикључити обрасцу понуде.

Образац попунити, потписати и оверити.

Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери образац 2, образац 3, образац 4, образац 5, образац 6, образац 7 и образац 8.

Образац 3 не представља обавезну садржину понуде.

Образац 6 и образац 7 достављају се само уколико понуђач одлучи да на тај начин доказује обавезне услове.

Изјавом о независној понуди (образац 4), понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава о независној понуди мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

 

Модел уговора је саставни део понуде. Све стране модела уговора морају бити попуњене, док последња страна мора бити оверена печатом и потписом одговорног лица понуђача, чиме понуђач потврђује да прихвата све елементе модела уговора.

За случај подношења заједничке понуде, поред наведеног, у моделу уговора код страна потписница, наводи се назив и седиште (адреса) члана групе који је споразумом чланова групе одређен да потпише уговор о јавној набавци. У случају наступа са подизвођачем/има понуђач је дужан да у моделу уговора наведе тражене податке о сваком ангажованом подизвођачу.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди и сл.), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. ЗЈН.

 

Уколико понуђач не достави све тражене доказе из дела конкурсне документације ”Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова” и не достави све потребне обрасце и документа наведена у овом делу конкурсне документацијем, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

Понуда се припрема и подноси у складу са позивом наручиоца и овом конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу наручиоца: Техничка школа , Вука Караџића бр. 13, 11300 Смедерево, најкасније до 04.6.2020 године, до 10:00 часова, са назнаком: ”Понуда за јавну набавку бр. 3/20 Набавка половног теретног возила за обуку ученикаНЕ ОТВАРАТИ.

Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема наручиоца најкасније до 10:00 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата.

На  полеђини коверте се обавезно исписују тачан назив понуђача, адреса, контакт телефон, као и име и презиме особе за контакт. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и времена до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде се неће отварати већ ће бити враћене подносиоцу, по окончању поступка јавног отварања понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и време пријема понуде.

 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

 

Понуде ће бити јавно отворене, дана 04.6.2020. године у 10:30 часова, у просторијама Техничке школе у Смедереву, на адреси: ул. Вука Караџића бр. 13. Представници понуђача (изузев директора предузећа), који ће присуствовати јавном отварању понуда, морају да приложе Комисији за јавну набавку овлашћење за учешће у поступку отварања понуда непосредно пре почетка поступка јавног отварања понуда. Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

 

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

Сви трошкови везани за припрему понуде падају на терет понуђача. Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка (под условом да је исти израђен у складу са захтевима и техничким карактеристикама наведеним у конкурсној документацији), под условом да је Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је навео у обрасцу бр. 3 и приложио доказ о трошковима које је имао приликом израде узорка.

 

 

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року за подношење понуде, на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, с тим што се на предњој страни коверте или кутије, у коју се пакује измена/допуна/опозив понуде додаје реч „измена“ или „допуна“ или ,,опозив“, а у зависности од тога шта се у коверти или кутији налази.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

ПОНУЂАЧ

 

У складу са чланом 87. став 3. ЗЈН, понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду:

 

 1. самостално, (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну набавку),
 2. са подизвођачем (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава подизвођачу) и
 3. као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну набавку).

 

Накнада за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, дужан је да у Обрасцу понуде наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача. Проценат набавке који се делимично поверава подизвођачу/има не може бити већи од 40%.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, дужан је да у Обрасцу понуде наведе назив и седиште подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођача/е достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III Конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач са којим је закључен уговор, не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у својој понуди. У супротном, раскинути уговор и писаним путем обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције о поступању предметног понуђача са којим је закључен уговор, осим ако би раскидом уговора претрпео знатну штету.

Понуђач са којим је закључен уговор може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

 

Понуду може поднети група понуђача.

У понуди група понуђача је дужна да достави споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачке 1-2 ЗЈН, и то:

 

 • Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
 • Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНЕ, КВАЛИТЕТ, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА И ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ

 

Техничке карактеристике, количине, квалитет, рок и место испоруке, начин и рок плаћања и остали захтеви у погледу предмета јавне набавке детаљно су описани у оквиру тачке II конкурсне документације.

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

 

Рок важења понуде: најмање 30 дана, а највише 180 дана од дана јавног отварања понуда. Понуђач је дужан да у понуди назначи рок важења понуде.

Понуда у којој понуђач није навео рок важења понуде или је непрецизно одредио рок важења понуде (нпр. око, од – до, оквирно и сл.) или је навео краћи рок важења понуде од оног који је одређен конкурсном документацијом, биће одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

 

 

ВАЛУТА И ЦЕНЕ

 

Цена мора бити исказана у динарима (РСД), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

ПДВ (порез на додату вредност) ће се регулисати сходно Закону о порезу на додату вредност (”Сл. Гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/04, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 5/15 – усклађени дин. изн., 83/15, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 – усклађени дин. изн.).

 

НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

 

КОМУНИКАЦИЈА

 

У складу са чланом 20. ЗЈН, комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем односно путем поште, електронске поште или факсом.

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

У складу са чланом 63. став 2, заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, искључиво писаним путем односно путем поште, електронске поште или факсом, сваког радног дана (од понедељка до петка), у периоду од 08,00 до 15,00 часова.

Aдреса: Техничка школа, Смедерево, ул. Вука Караџића бр. 13, телефон : 026/617-389.

Електронска пошта: tehsd@eunet.rs

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева да објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом ,,Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка бр 3/20, Набавка половног моторног возила за обуку ученика.”

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за подношење понуда и дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити допуњује конкурсну документацију.

Документ у коме су садржане измене и/или допуне постају важећи и обавезујући за понуђаче да поднесу понуду у складу са њима јер у супротном ће њихова понуда бити неприхватљива и као таква одбијена.

 

ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ

 

Наручилац  је дужан да:

 

 1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
 2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
 3. наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

 

Наручилац  ће као поверљива третирати само она документа  која је у доњем десном углу великим словима имају написано: ,,ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити написано ,,ПОВЕРЉИВО“,  у складу са чланом 14. ЗЈН.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

 

ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА

 

Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из члана 104. ЗЈН. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају записник.

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда.

Понуде за које је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде као и неблаговремене понуде се неће отварати и биће враћене подносиоцу, по окончању поступка јавног отварања понуда.

НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

 

Наручилац може у складу са чланом 82. ЗЈН одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

 

 1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН;
 2. учинио повреду конкуренције;
 3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
 4. одбио да достави доказ и средства безбеђења на шта се у понуди обавезао.

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

 

Докази за одбијање понуде због напред наведених разлога су:

 

 1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
 2. исправа о реализованом средству финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
 3. исправа о наплаћеној уговорној казни;
 4. рекламације корисника које нису отклоњене у уговореном року;
 5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
 6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
 7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подиспоручиоци, односно чланови групе понуђача;
 8. писана исправа надлежних институција која потврђује неистинитост података наведених у понуди;

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

 

Наручилац задржава право на проверу веродостојности наведених података и изјава.

Наручилац може, писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ

 

Наручилац ће, у складу са чланом 108. ЗЈН, а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети одлуку о додели уговора у року од најдуже 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац ће, у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, донети одлуку о обустави поступка на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова израде узорка , уколико понуђач у понуди о тој накнади, истакне захтев.

Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка јавне набавке, наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

 

ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан одредбама члана 138. до 167. ЗЈН.

У складу са чланом 148. ЗЈН, захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. Захтев за заштиту права може да поднесе и Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Чланом 149. ЗЈН дефинисано је да се захтев за заштиту права подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2 указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У овом случају подношења захтева за заштиту права, долази до застоја рока за подношење понуда.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке, поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње  наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења предходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. ЗЈН.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о уплати таксе, у износу од 60.000,00 динара, на жиро рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: 3/20; корисник: буџет Републике Србије; сврха: ЗЗП, Техничка школа, Смедерево, јавна набавка мале вредности (добра) бр. 3/20.

 

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

 

Након доношења одлуке о додели уговора и протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6 ЗЈН наручилац је дужан да у складу са чланом 113. ЗЈН достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор, у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Ако наручилац не достави потписан уговор, понуђачу у горе наведеном року, понуђач није дужан да потпише, што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН.

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА

 

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка  јавне набавке, наручилац ће објавити у року од пет дана од дана закључења уговора, односно коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на својој интернет страници.

 

VI  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

 

Образац 1

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

Набавка половног теретног возила за обуку ученика

Број јавне набавке: 3/20

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Набавка половног теретног возила за обуку ученика за потребе Техничке школе у Смедереву

Јавна набавка број 3/20

Понуда број: _________________

Датум:           __________________

Понуђач наступа (заокружити начин поступања):

 

 1. САМОСТАЛНО
 2. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
 3. ГРУПА ПОНУЂАЧА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ НОСИОЦУ ПОСЛА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име или скраћени назив понуђача/носиоца посла групе понуђача  
Седиште  
Одговорно лице  
Лице за контакт  
Телефон  
Телефакс  
Електронска пошта  
Текући рачун и банка  
Матични број  
ПДВ број (попуњавају само обвезници)  
Порески идентификациони број (ПИБ)  
2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив члана групе/подизвођача  
Седиште  
Одговорно лице  
Лице за контакт  
Телефон  
Телефакс  
Електронска пошта  
Текући рачун и банка  
Матични број  
ПДВ број (попуњавају само обвезници)  
Порески идентификациони број  
Попуњава се за подизвођача врста посла која се њему поверава и проценат укупне вредности набавке поверене подизвођачу (у % не већи од 40%)*  
3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив члана групе/подизвођача  
Седиште  
Одговорно лице  
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун и банка
Матични број
ПДВ број (попуњавају само обвезници)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Попуњава се за подизвођача врста посла која се њему поверава и проценат укупне вредности набавке поверене подизвођачу (у % не већи од 40%)*
4. ПОДАЦИ О ПОНУДИ
Укупна цена (без ПДВ-а) у динарима (РСД)
Износ ПДВ-а у динарима (РСД)
Укупна цена (са ПДВ-ом) у динарима (РСД)
Словима:
У понуђене цене су укључени сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Рок важења понуде __________ дана (најмање 30, а највише 180 дана) од дана јавног отварања понуда.
Начин плаћања Рок плаћања је 45 дана по пријему записника о извршеном квалитативном и квантативном пријему добра које је предмет јавне набавке и исправне фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12, 68/2015 и 113/2017)
РОК ИСПОРУКЕ ________ дана (до 10 дана од дана закључења уговора о јавној набавци).
Гаранција на комплетно возило ____________ месеци од дана примопредаје возила.
Образац структуре цене је саставни део обрасца понуде.
Потпис одговорног лица понуђача/носиоца посла

групе понуђача

 

 

_________________________________

 

М. П.

 

 

Поље означено звездицама попуњава се само ако понуђач наступа са подизвођачем. У случају да понуђач наступа са подизвођачем или у случају подношења заједничке понуде, под бројем 1 навести податке о понуђачу, односно носиоцу посла, а под броје 2 и 3 навести податке о подизвођачу, односно о члановима групе понуђача. Уколико је број подизвођача односно чланова групе понуђача већи од 2 односно 3, прву непопуњену страну обрасца понуде фотокопирати и попунити подацима за преостале подизвођаче/чланове групе и прикључити обрасцу понуде.

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач. Уколико је реч о заједничкој понуди, образац потписује и оверава члан групе који је споразумом одређен као носилац посла.

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 2

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

Набавка половног теретног возила за обуку ученика

Број јавне набавке: 3/20

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Поз. Опис Количина Укупна цена без пдв-а (у динарима) Укупна цена са пдв-ом (у динарима)
1. Половно теретно моторно возило: Снага дизел мотора најмање 130 kW; Запремина дизел мотора најмање 4.500 cm3; Емисиона норма – најмање еуро 3; Највећа конструктивна брзина најмање 80 km/h; Дужина возила, најмање  8000 mm; Ширина возила, најмање 2400 mm; Највећа дозвољена маса најмање 11.990 kg (наведене вредности у погледу димензија и масе могу бити умањене за највише 1%); Да има затворени товарни сандук чија је ширина најмање иста као ширина кабине, при чему је највиша тачка товарног сандука најмање на истој висини као највиша тачка кабине; Пнеуматски кочиони систем са ABS-ом и ASR-ом; Возило мора имати помоћну-паркирну кочницу чија команда мора имати такав положај да је инструктор вожње може активирати са места на којем седи, без устајања и битне промене положаја тела, односно команда се мора налазити између места возача и сувозача; Кабина стандардна, да има три седишта, односно два места за седење поред возачког. Возило мора бити регистровано са три седишта. Треће седиште не сме бити дограђено; Мењач мануелни са 6 степени преноса; Конфигурација точкова – 2×4 (2 осовине, 4 точка); Пнеуматици не смеју бити протектирани и морају имати прописану дубину шара; Дигитални тахограф са важећим уверењем о исправности тахографа, које издаје овлашћена радионица – радионица која има важећу дозволу издату од стране Агенције за безбедност саобраћаја; Упозорење за невезан сигурносни појас; Onboard компјутер; Електрична и пнеуматска припрема за приколицу.

 

Остало: према техничким захтевима наручиоца из тачке II конкурсне документације.

1    
2. УКУПНО 1    

 

Потпис одговорног лица понуђача

М. П.                     ________________________

 

У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписује и оверава члан групе који је споразумом одређен као носилац посла.

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: У НАВЕДЕНИМ КОЛОНАМА МОРА БИТИ УПИСАНА ЦИФРА – ВРЕДНОСТ (не може бити нула (0)). КОМИСИЈА НЕ ПРИХВАТА БИЛО КОЈЕ НЕЧИТКЕ ЗНАКЕ ТИПА: -, /, !, ~ и сл.

Образац 3

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

Набавка половног теретног возила за обуку ученика

Број јавне набавке: 3/20

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ*

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

 

Редни број Врста трошкова Износ трошкова (изражен у динарима)
 
 
 
 
 
УКУПНО:  

 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу надокнади трошкове припреме понуде, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди  и доставио доказ о извршеним трошковима.

Датум:____________

                                                         М.П                              Потпис овлашћеног лица:

                                                                       

                                                                                          ___________________________

 

Овај образац не представља обавезну садржину понуде.

 

У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписује и оверава члан групе који је споразумом одређен као носилац посла.

 

 

 

 

Образац 4

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

Набавка половног теретног возила за обуку ученика

Број јавне набавке: 3/20

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду за јавну набавку бр. 3/20 – Набавка половног теретног возила за обуку ученика, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, осим са понуђачима из групе понуђача или подизвођачима са којим подноси понуду за предметну јавну набавку.

 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица

Датум: _____________                         М.П.

____________________________

 

 

У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујуи оверавају сви чланови   групе понуђача.

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

Образац 5

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

Набавка половног теретног возила за обуку ученика

Број јавне набавке: 3/20

                                                                                         

 

На основу члана 75. Став 2. ЗЈН, као заступник понуђача дајем следећу

 

 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

 

 

 

 

Понуђач

 

___________________________________________________________________________

назив и седиште (адреса) понуђача

 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам приликом састављања понуде у поступку јавне набавке  бр. 3/20 – Набавка половног теретног возила за обуку ученика поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

 

 

 

 

 

М.П                            Потпис одговорног лица

_______________________________

У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписују и оверавају сви чланови   групе понуђача.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 6

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА

Набавка половног теретног возила за обуку ученика

Број јавне набавке: 3/20

                                                                                        

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач/члан групе понуђача

__________________________________________________________

(пословно име и седиште понуђача односно сваког члана групе понуђача)

 

 

 1. регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
 2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

 

 

Датум:_________________                М.П                            Потпис овлашћеног лица

_______________________________

У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача. 

Уколико понуђач одлучи да обавезне услове доказује на други начин (појединачним доказом или доказом да је уписан у регистар понуђача) није обавезан да попуњава и прилаже овај образац.  

                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

Образац 7

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

Набавка половног теретног возила за обуку ученика

Број јавне набавке: 3/20

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је подизвођач

 

 

__________________________________________________________

(пословно име и седиште подизвођача)

 

 

 1. регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
 2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

 

 

 

 

Датум:_________________                 М.П                             Потпис овлашћеног лица

_______________________________

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака  у случају ангажовања већег броја подизвођача.

Уколико понуђач (за подизвођача) одлучи да обавезне услове доказује на други начин (појединачним доказом или доказом да је уписан у регистар понуђача) није обавезан да попуњава и прилаже овај образац.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Образац 8

 

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

 

М О Д Е Л

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

О КУПОПРОДАЈИ ПОЛОВНОГ ТЕРЕТНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Закључен дана ___________________ између:

 1. Техничке школе, Смедерево, улица Вука Караџића бр. 13, ПИБ 100359516, матични број 100359516, коју заступа директор Симо Ђорђијевски (у даљем тексту: Купац)
 1. ___________________________________________, (назив и седиште лица овлашћеног за закључење уговора), _______________ (ПИБ), ________________ (матични број), кога заступа директор  _____________________________ (уколико је поднета заједничка понуда, навести тражене податке за сваког члана групе понуђача).

(у даљем тексту: Продавац)

Уговорне стране констатују:

-Да је Купац, Одлуком о покретању поступка јавне набавке – половног теретног возила за обуку ученика број 679/1 од 22.5.2020. године спровео јавну набавку половног теретног возила за обуку ученика (број јавне набавке 3/20), а у оквиру поступка јавне набавке мале вредности.

-Да је Продавац доставио понуду број _______________ од __________ године која у потпуности одговара захтевима из Конкурсне документације. Конкурсна документација је прилог овог уговора и чини његов саставни део.

-Да Купац, на основу понуде Продавца број _______________ и Одлуке o додели уговора број _______________ од _____________ године, закључује уговор са Продавцем о набавци добара – набавка половног теретног возила за обуку ученика за потребе Купца.

Члан 1.

Предмет уговора је набавка добара – половног теретног возила за обуку ученика, тј. за спровођење практичне наставе обуке вожње „Ц“ категорије за ученике Техничке школе у Смедереву,образовног профила возач моторних возила (у даљем тексту: Возило), а у складу са понудом број ___________________________ од ______________2020. године која је саставни део овог уговора.

Члан 2.

Продавац продаје Купцу Возило следећих својстава и обележја:

Врста ___________________ Марка ___________________ Тип __________________

Број шасије ___________________________ Број мотора _______________________

Година производње _____________ Снага мотора у kw _______________________

Радна запремина у ccm _________ Дозвољена носивост у kg ___________________

Број седишта _________ Боја каросерије ____________ Рег. ознака ______________

 

Члан 3.

Укупна цена добра са свим трошковима износи ___________________________ динара без обрачунатог ПДВ-а ______________________________________________ (словима), односно __________________________________________________ са обрачунатим пдв-ом ______________________________________________________________ (словима).

У цену су укључени сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Члан 4.

Авансно плаћање није дозвољено, а плаћање ће се вршити на основу испостављене исправне фактуре (рачуна). Продавац доставља фактуру приликом примопредаје предмета јавне набавке. Фактура мора бити регистрована у Централном регистру фактура који води Управа за трезор у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Службени гласник РС“, број 7/2018).

Рок плаћања је 45 дана по пријему записника о извршеном квалитативном и квантативном пријему добра које је предмет јавне набавке и исправне фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12, 68/2015 и 113/2017).

Плаћање ће се извршити уплатом на рачун Продавца број _________________________ код банке _____________________________.

Члан 5.

Продавац се обавезује да добро испоручи Купцу у року од ________ дана од дана закључења уговора.

Испорука добра из члана 1. овог уговора извршиће се у седишту Купца.

Квантитативни и квалитативни пријем врши комисија која је образована од стране Купца уз учешће представника продавца.

Комисија сачињава записник о квантитативном и квалитативном пријему који потписују чланови комисије и представници продавца.

Уколико комисија уочи недостатке, дужна је да сачини рекламациони записник у коме ће навести у чему се испоручено добро не слаже са захтевима Купца из конкурсне документације и уговора, као и да одреди рок у којем ће Продавац исправити наведене недостатке. По исправљању недостатака од стране Продавца, комисија ће сачинити записник о квантитативном и квалитативном пријему добара који представља основ за испостављање фактуре од стране Продавца.

Члан 6.

Продавац даје гаранцију за квалитет и исправност испорученог возила у трајању од _______ месеци за комплетно возило од дана примопредаје возила (уколико Продавац не даје гаранцију, уписати 0).

Продавац се обавезује да у датом гарантном року обезбеди оклањање недостатака и поправке возила.

У случају да Купац у гарантном року изврши оправке сам или путем трећег лица, а без сагласности Продавца, дата гаранција престаје да важи.

Купац је дужан да о недостацима који се појаве на возилу, у гарантном року, обавести Продаваца у писаној форми, најдуже у року од 3 дана од њиховог откривања.

Продавац је дужан да се одазове на обавештење из става 4. овог члана одмах, или најкасније у року од 48 сати од момента његовог пријема, ради прегледа возила и приступања отклањању недостатака о свом трошку.

Крајњи рок за отклањање недостатака у току коришћења возила у гарантном року је _____ дана од дана предаје возила Продавцу.

Уколико Продавац не отклони недостатке у уговореном року из става 6. овог члана дужан је да Купцу обезбеди коришћење другог возила исте или више класе и квалитета до отклањања недостатака на купљеном возилу.

Предмет рекламације у гарантном року нису грешке настале као последица нестручног рада или руковања, преоптерећења, насилног оштећења или сервисирања од стране нестручног лица.

Члан 7.

Купац може раскинути уговор ако је претходно оставио Продавцу накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема писменог обавештења.

Купац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је Продавац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Продавац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.

Члан 8.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране и важи до испуњења уговорних обавеза.

Члан 9.

Продавац одговара ако на продатом возилу постоји неко право трећег лица које искључује, умањује или ограничава купчево право.

Члан 10.

Трошкове, таксе и порез на промет апсолутних права у вези са закључењем овог уговора и преноса права својине возила на Купца сноси Продавац.

Члан 11.

На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 12.

Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, а уколико споразумом не буде постигнут договор, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 13.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка

КУПАЦ                                                                                                   ПРОДАВАЦ

Директор                                                                                        _________________                                                                    _____________________

Симо Ђорђијевски

Погледајте и...

Comments are closed.