Јавна набавка 2019/1

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СМЕДЕРЕВО
Број: 50/1-3
Датум: 09.01.2020. године

На основу 63. став 5. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Kомисија за јавне набавке формирана за спровођење поступка јавне набавке уља за ложење за Техничку школу у Смедереву за грејну сезону 2019/2020. годину објављује следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке уља за ложење за Техничку школу у Смедереву за грејну сезону 2019/2020. годину, Наручилац ће изменити конкурсну документацију тако што у Моделу уговора Члан 7. ће се изменити тако да члан гласи :
Члан 1.
У случају једностраног раскида уговора због неиспуњавања обавеза друге Уговорне стране, Уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити накнадни примерени рок од 30 дана за испуњење обавеза.
Уколико друга Уговорна стране не испуни обавезу ни у року из предходног става, Уговор се сматра раскинутим истеком последењег дана накнадно остављеног рока за испуњење.

Председник Комисије за јавне набавке
Ивана Милановић с.р.

___________________________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СМЕДЕРЕВО
Број: 50/1-4
Датум: 09.01.2020. године

На основу 63. став 5. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Kомисија за јавне набавке формирана за спровођење поступка јавне набавке уља за ложење уље за ложење НСГ-С за Техничку школу у Смедереву за грејну сезону 2019/2020. годину објављује следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне набавке велике вредности број 1/2019 – набавка уља за ложење уље за ложење НСГ-С за Техничку школу у Смедереву за грејну сезону 2019/2020. годину , те се понуде могу доставити на адресу наручиоца до 20.01.2020. године до 12,00 часова.

Јавно отварање понуда ће се одржати 20.01.2020. године у 12:30 часова у просторијама Техничке школе у Смедереву.

Разлог за продужетак рока за достављање понуда је промена конкурсне документације.

Председник Комисије за јавне набавке

Ивана Милановић с.р.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Предмет: Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1/2019
Поштовани,
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заинтересовани понуђач обраћамо Вам се Захтевом за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН бр. 1/2019
Питање бр. 1:
У вези са бројем јавне набавке 1/2019:
С обзиром да је редни број набавке број 1, а година 2019, да ли је дошло до грешке у куцању?

Одговор: Није дошло до грешке у куцању у питању јесте набавка број 1 за 2019. годину.

Питање бр. 2:
У Моделу уговора, члан 7, став 3, Наручилац наводи:
„Продавац може одржати Уговор на снази уколико неизмирене обавезе Купца наплати из средстава обезбеђења из члана 8. овог Уговора“
Члан 8. Модела уговора гласи:
„Овај Уговор се може изменити или допунити само у писаној форми, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или организационој промени.“
Предлажемо Наручиоцу да унесе неопходне исправке у Модел уговора, одн. конкурсну документацију
Одговор: Наручилац ће изменити конкурсну документацију тако што у Моделу уговора Члан 7. ће се изменити тако да члан гласи :

Члан 1.
” У случају једностраног раскида уговора због неиспуњавања обавеза друге Уговорне стране, Уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити накнадни примерени рок од 30 дана за испуњење обавеза.”

У Смедереву 09.01.2020. године Техничка школа
Број : 50/1-2

______________________________________________________________________________________________________________

Документа за преузимање:

Obaveštenje

Obaveštenje o produženju roka

Odgovori

Погледајте и...

Comments are closed.