ЈАВНА НАБАВКА И ПРЕВОЗ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕГ S ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014. ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

Техничка школа

Смедерево

 

ЈАВНА  НАБАВКА   И   ПРЕВОЗ  УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕГ S

ЗА  ГРЕЈНУ  СЕЗОНУ  2013/2014.  ГОДИНУ  ЗА  ПОТРЕБЕ  ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У   СМЕДЕРЕВУ

 

 

DOWNLOAD: PREUZMITE CEO DOKUMENT

Отворени поступак

Јавна набавка број 01/13

 

На основу члана  32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), чл.2. Правилника о  обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „ Сл.гласник РС“ бр.29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1738/1  за набавку број 01/13  и Решења  о образовању комисије за јавну набавку број 1739/1  за набавку 01/13 од 12.08.2013. године, наручилац  Техничка школа у Смедереву, припремила је следећу:

 

КОНКУРСНУ  ДОКУМЕНТАЦИЈУ  У  ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ   ДОБАРА    БРОЈ   01/13 –  НАБАВКА  И ПРЕВОЗ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕГ S

  ЗА  ГРЕЈНУ  СЕЗОНУ 2013/2014. ГОДИНУ  ЗА  ПОТРЕБЕ  ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У   СМЕДЕРЕВУ

 

 

ОПШТИ  ПОДАЦИ  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  ДОБАРА БРОЈ   01/13

НАБАВКА   И  ПРЕВОЗ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕГ S

  ЗА  ГРЕЈНУ  СЕЗОНУ  2013/2014  ГОДИНУ  ЗА  ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У  СМЕДЕРЕВУ

Наручилац предметне јавне набавке је Техничка школа у  Смедереву, Вука Караџића 13, 11300 Смедерево.         Интернет страница наручиоца је : www.tehnickasd.edu.rs

Наручилац за предметни поступак спроводи отворени поступак јавне набавке у складу са Законом  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке број 01/13 је набавка добара и то набавка и превоз уља за ложење – средњег S за грејну сезону 2013/2014. за потребе Техничке школе у Смедереву.

Отворени поступак јавне набавке се спроводи ради закључења  уговора о јавној набавци.

Контакт: 026 /617-388, Ивана Милановић или Терзић Јован

Позив за подношење понуда и пријава се може видети на Порталу јавних набавки или на интернет адреси наручиоца Teхничке школе из Смедерева www.tehnickasd.edu.rs, конкурсна документација се  може преузети преко електронске адресе tehnickaskolasd1@open.telekom.rs  или лично, у просторијама Наручиоца, на адреси: Вука Караџића 13 , 11300 Смедерево, канцеларија  број 52.

Понуђачи понуде подносе непосредно или путем поште, у затвореној коверти, тако да се приликом отварања понуда може утврдити да се први пут отвара и то на адресу: Техничка школа, Вука Караџића  број 13, 11300 Смедерево, са назнаком „Понуда за јавну набавку добара број 01/13 – набавка и превоз уља за ложење – средњег S за грејну сезону 2013/2014 годину за потребе Техничке школе у Смедереву – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се подносе у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на  Порталу јавних набавки и на интернет адреси наручиоца.

Рок за подношење понуда је 13. 09. 2013. године,  до 12  часова.

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Предмет јавне набавке је набавка и превоз уља за ложење – средњег S за грејну сезону 2013/2014. за потребе Техничке школе у Смедереву.

 

Ознака предметне јавне набаке из Општег речника набавке је 09135000– УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ .

Количина уља за ложење – средњег S која се набавља за грејну сезону 2013/2014. годину је 175.000 килограма

Испоруке уља за ложење – средњег S ће се извршити сукцесивно, по потреби наручиоца, током читаве грејне сезоне  за коју се закључује уговор.

Место испоруке добара је франко магацин наручиоца.

ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА

 

Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку у складу са чланом 75.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 124/2012).  Испуњеност услова из члана 75. Закона понуђач доказује документима које доставља уз понуду, а у свему према члану 77. Закона о јавним  набавкама.

 

Понуђач  у поступку јавне набавке мора доказати:

1)         да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)         да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)         да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4)         да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

5)         да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

6)     понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао  обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

 

Имајући у виду предмет јавне набавке, наручилац одређује и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета, сходно члану 76. Закона о јавним набавкама.

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона  о јавним набавкама, доказује се путем јавних исправа, као и на други начин у складу са законом.

Понуђач  располаже неопходним финансијским  капацитетом, ако је у претходној пословној      години  остварио  укупан  приход  већи од 5  милиона  динара.

Понуђач располаже неопходним техничким и кадровским капацитетом,  ако поседује миниму три цистерне за превоз уља за ложење – средњег S и ако има минимум 5 стално запослених радника .

Понуду може поднети или понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачима  или група понуђача која подноси заједничку понуду.

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)  Закона и услов из члана 75.став 1. тачка 5 Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона , а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 

 

УПУТСТВО  КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ   УСЛОВА

 

Испуњеност услова из члана 75. став 1. овог закона понуђач, који је правно лице,  доказује достављањем следећих доказа:

1)      извода из регистра надлежног органа, тј. Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2)потврде надлежног суда тј. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства у унутрашњих послова, на чијем  подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита , кривично дело преваре; Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се може поднети према месту рођења  или према месту пребивалишта законског заступника)  Ако правно лице има више законских заступника, онда се за сваког од њих  доставља Извод из казне евиденције.

3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности  или  потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;

4) уверење Пореске управе Министраства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу локалних јавних прихода или потвру Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације;

5)      важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа и то копија Решења о издавању лиценце за обављање енергетске  делатности складиштења нафте и деривата нафте које је издала Агенција за енергетику Републике Србије као и копија лиценце за обављање енергетске делатности складиштења  нафте и деривата нафте.

6)      Потписан и оверен Образац изјаве која се налази у конкурсној документацији; Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача  и оверена печатом.

Понуђач који је предузетник, у поступку јавне набавке,  испуњеност обавезних услова доказује достављањем следећих доказа:

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);

3) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;

4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, и то копија Решења о издавању лиценце за обављање енергетске  делатности складиштења нафте и деривата нафте које је издала Агенција за енергетику Републике Србије као и копија лиценце за обављање енергетске делатности складиштења  нафте и деривата нафте.

Понуђач који је физичко лице, у поступку јавне набавке,  испуњеност обавезних услова доказује достављањем следећих доказа:

1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);

2) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова;

3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

 

Извод из Казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, потврде прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре и уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу  изворних локалних  јавних прихода, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    Потврда Пркршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре, мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда.

 

 

Испуњеност додатних услова за учешће  у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 

 

– Понуђач  располаже неопходним финансијским  капацитетом, ако је у претходној пословној      години  остварио укупан приход већи од 5 милиона динара што се доказује овереним

 

 

билансима стања са мишљењем овлашћеног ревизора за предузеће или изводом из тог биланса.

 

Докази:

             – Биланс стања за претходну обрачунску годину са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса.

             – Понуђач доставља важећи уговор са произвођачем, прерађивачем или дистрибутером нафтних деривата, као доказ да ће понуђач испунити уговорну обавезу.

Понуђач располаже неопходним техничким и кадровским капацитетом,  ако поседује миниму три цистерне за превоз уља за ложење – средњег S и ако има минимум 5 стално запослених радника .

 

Докази:

 

– Фотокопија пописне листе из задње обрачунске године и фотокопије важећих саобраћајних дозвола за минимално 3 цистерне за превоз уља за ложење – средњег S.

–  Фотокопију  М  образаца   за  минимум  5  запослених  радника у сталном радном односу.

 

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) , а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико  понуђач  подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1.  тачка 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач  који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе  доказ из члана 75.став 1. тачка 1)  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном докуменатацијом , ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је докуменатује на прописан начин.

 

УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ  ПОНУДУ

  

ЈЕЗИК ПОНУДЕ

    

            Језик понуде је српски језик. Није дозвољена могућност састављања понуде на  страном језику. Уколико понуђач не достави понуду на српском језику, таква понуда ће се одбити као неисправна.

 

ПОПУЊАВАЊЕ ПОДАТАКА

 

           Попуњавање података у обрасцима који су дати у конкурсниј документацији мора бити јасно, читко, штампаним словима без брисања. Уколико понуђач  направи грешку у попуњавању образаца, то место ће прецртати, исправити, парафирати и ставити печат.

 

ИЗМЕНА ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

   

           У року за подношење понуде понуђач може да измени , допуни или опозове своју понуду, искључиво писаним путем, писменом које је упућено наручиоцу путем поште.

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда

Ако понуђач ангажује подизвођача, у својој понуди ће навести проценат укупне вредности набавке који  ће поверити подизвођачу, навешће део предмета набавке  који ће извршити преко подизвођача.

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У овом  случају наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

 

 

 

 

 

СПОРАЗУМ У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

У случају подношења заједничке понуде, саставни део  заједничке понуде  ће бити и  споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

 

 

ВАЛУТА

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.

Валута понуде је динар.

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

 

КОМУНИКАЦИЈА

Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремом понудем , тако да се комунокација  у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске  поште или факсом.

Комуникација се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени  Законом о јавним набавкама и да се у том циљу, када је то могуће користе електронска средства комуникације.

ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА

 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна обавештења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

 

Критеријум за оцену понуда је „најнижа понуђена цена“.

 

У случају да два или више понуђача понуде исту цену,додела уговора ће се извршити тако што ће бити изабран онај понуђач који понуди краћи рок испоруке уља за ложење – средњег S.

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗНОМ  НАВОЂЕЊУ  ПОШТОВАЊА ОДРЕЂЕНИХ ПРОПИСА

 

 

 

 

ЗАХТЕВ  ЗА  ЗАШТИТУ ПРАВА

 

      Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој  комисији, а предаје наручиоцу.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против  сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Подносилац захтева за заштиту права, на рачун буџета Републике Србије уплатиће таксу.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина позива за подношење понуда или пријава, односно садржина конкурсне документације или друге радње наручиоца преузете пре истека рока за подношење понуда, такса износи 80.000 динара.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава  одлука о додели уговора о јавној набавци, висина таксе се одређује према понуђеној цени понуђача коме је додељен уговор, а ако та цена не прелази 80.000.000 динара, такса износи 80.000 динара, а ако та цена прелази 80.000.000 динара , такса износи 0,1 % те цене.

Подносилац захтева за заштиту права , износ за  наведену таксу уплаћује на  рачун буџета Републике Србије, а  у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама РС. Број жиро рачуна : 840 – 742221843 – 57 , шифра плаћања : 153, позив на број : 97 50 – 016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије.

 

 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

            После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

 Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци:

– на основу оквирног споразума;

– у случају примене преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) овог закона;

– у случају примене система динамичне набавке;

– у случају поступка јавне набавке мале вредности из члана 39. став 6. овог закона;

– ако је поднета само једна понуда, осим у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.

 

 

 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

У овом  случају, наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

ЗАКОН

Од понуђача се очекује да је упознат и да ће се у поступку реализације услуге руководити законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији.

 

НАДЗОР НАД РЕАЛИЗАЦИЈОМ УСЛУГЕ

Надзор над реализацијом уговора вршиће Техничка школа у Смедереву у сарадњи са Одељењем за јавне службе градске управе у Смедереву.

 

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора  који се налази у конкурсној докуменатцији је дат информативно и понуђач може да га попуни ,  овери печатом и потпише.

РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ

Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Техничка школа, Вука Караџича број 13,  11300  Смедерево и то у року од  30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на  сајту наручиоца и то  до 1200 часова.

Понуђачи који не достављају понуду преко поште, предају је у канцеларију бр. 52 у Техничкој школи у Смедереву  на горе наведеној адреси. Уколико се крајњи рок за достављање понуда пада у нерадни дан, крајњи рок за достављање понуда је први следећи радни дан до 1200 сати.

Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у јавном позиву, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

 

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити, 13.09. 2013. године тј.  истог дана након истека крајњег рока за достављање понуда, и то у 1300 часова у просторијама Техничке школе у  Смедереву, улица Вука Караџића бр. 13.

Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују отварању, предају Комисији овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног или овлашћеног лица. Број овлашћења и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда.

 

                                               ПЕРИОД ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ

Понуда ће остати на снази током периода од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда, који је назначен у јавном позиву и конкурсној документацији. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће се одбити, као неисправна.

 

                      АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Алтернативна решења, односно понуде са варијантама, нису прихватљиве за Наручиоца.

 

 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ  ИЗВРШИОЦА

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 10 дана од јавног отварања понуда.

Одлука о избору најповољније понуде биће достављена свим понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јавна набавка број 01/13

НАБАВКА УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕГ S

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014 ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

 

 

ОБРАЗАЦ  ЗА  ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРЕМА ЧЛАНУ 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА –  понуђач заокружује :

  1. 1.       ПОНУЂАЧ НАСТУПА САМОСТАЛНО
  2. 2.      СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
  3. 3.      ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Прилажемо обавезна документа следећим редоследом:
  1.     1.     Попуњен образац  А-1 – подаци о понуђачу

да

не

  1.     2.     Попуњен образац А-2 – Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима

да

не

  1.     3.      Подаци о подизвођачима, односно члановима групе понуђача:
Попуњен образац А-3.1  – Изјава о подизвођачима са списком  подизвођача

да

не

Попуњен образац А-3.2 – Изјава групе понуђача,са списком чланова групе

да

не

Попуњен образац Б1 – Подаци о подизвођачу

да

не

Попуњен образац Б-1а – Подаци о члану групе понуђаћа
Попуњен образац бр. 2 – Списак подизвођача које је понуђач укључио у своју понуду
Попуњен образац бр. 2 а – Списак чланова групе понуђача које је овлажћени понуђач укључио у своју понуду
Споразум о подношењу заједничке понуде групе понуђача

да

не

Попуњен образац структуре цена

да

не

  1.     4.     Изјава понуђача у поступку јавне набавке дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН

да

не

5. Изјава понуђача односно групе понуђача да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе, према чл. 75. став 2. ЗОЈ
6. Изјава понуђача о независној понуди

да

не

7. Важећа дозвола надлежног органа за обављење делатности која је предмет јавне набавке – важећа дозвола за обављање одговарајуће предметне делатности, која је издата од стране надлежног органа – Агенције за енергетику РС Копија лиценце за обављање енергетске делатности складиштења нафте и нафтних деривата

да

не

 

 

8. Докази о располагању потребним финансијским и пословним капацитетом:

       Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом ако   достави биланс стања и биланс успеха за претходну обрачунску годину (у претходној пословној години  понуђач остварио укупан приход већи од 5 милиона динара

 

да

не

 

9. Докази о располагању довољним техничким и кадровским капацитетом:

а) Фотокопија пописне листе из задње обрачунске године

б) фотокопије важећих саобраћајних дозвола за минимално 3 цистерне

 в) Фотокопију М обрасца за минимум 5 запослених у сталном радном односу.     да

да

да

 

не

не

не

 

 

10. Модел уговора

да

не

11. Образац трошкова припреме понуде

да

не

12. Образац понуде

да

не

Упознати смо са чињеницом и њу прихватамо, да Наручилац, у случају да нису достављени сви докази о испуњености услова јавне набавке, одбије нашу понуду, као неисправну.

да

не

 

Датум: _______________                                              Потпис одговорног лица

 

___________________
Печат:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРАЗУМ  О  ПОДНОШЕЊУ  ЗАЈЕДНИЧКЕ  ПОНУДЕ

 

ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА  КОЈУ  ЧИНЕ

 

________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________

                  

 

Овим споразумом се горе наведени понуђачи из групе понуђача међусобно  и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке број 02/13 – набавка и превоз УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕГ S

 за грејну сезону 2013/2014. годину за потребе Техничке школе у Смедереву, а нарочито о следећем:

 

–                     члан групе понуђача _______________________________ је носилац посла, односно подноси понуду  и заступа групу понуђача пред наручиоцем;

 

 

–                     понуђач _________________________ из групе понуђача ће у име групе понуђача потписати уговор;

 

 

–                     рачуне ће издати понуђач :_______________________________________;

 

 

–                     плаћање ће бити извршењно на рачун број_________________________________;

 

 

–                     обавезе чланова групе понуђача :

 

 

1.__________________________________________________________

            2.__________________________________________________________

            3.__________________________________________________________

 

 

 

 

Потписи чланова групе понуђача и печати:

_______________________________

 

_______________________________

 

 

_______________________________

 

 

* овај образац текста споразума се попуњава у случају подношења заједничке понуде

 

 

  1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧИМА, ОДНОСНО О ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

 

 


Јавна набавка број 01/13

НАБАВКА   И ПРЕВОЗ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕГ S

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014 ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

Образац А-1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

                                           1.КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2.КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3.ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

                                                              (заокружити)

Назив понуђача:   Седиште и адреса Понуђача:   Одговорно лице (потписник уговора):   Особа за контакт:   Телефон:   Телефакс:   Е-mail:   Текући рачун предузећа и банка:   Матични број понуђача:   Порески број предузећа – ПИБ:   ПДВ број:

Датум:_____________

Потпис одговорног лица:__________________

М.П.

 

 

 

 

 

2.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА: КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО, ОДНОСНО ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  (попуњава и оверава понуђач који не наступа са подизвођачима)

Јавна набавка број 02/13

НАБАВКА   И  ПРЕВОЗ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕГ S

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014 ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

Образац А-2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО, под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу,
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

У понуди за  јавну набавку број 01/13  – набавка и превоз УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕГ S  за грејну сезону 2013/2014. годину за потребе Техничке школе у  Смедереву, изјављујем  да  не наступам  са  подизвођачима.

  Датум:

  Потпис одговорног лица:

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Попуњен  образац А-3.1Изјава о подизвођачима (списак подизвођача) -попуњава понуђач који наступа са подизвођачима

 

* Образац копирати у зависности од броја подизвођача.

 

        Јавна набавка број 01/13

НАБАВКА   И ПРЕВОЗ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕГ S

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014 ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

Образац А-3.1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОДИЗВОЂАЧИМА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА
КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

Ред.
бр.

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:                       ДЕО УСЛУГЕ

КОЈИ ВРШИ:

ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА У ПОНУДИ

1.

      %

2.

     %

3.

 

 

     %

4.

 

 

     %

5.

 

 

    %

 

Укупно:

   %

  Датум: Потпис одговорног лица:

М.П.

 

  1. 4.      Попуњен образац А-3.2Изјава групе понуђача са списком чланова групе понуђача  (попуњавају сви чланови групе понуђача)

 

Јавна набавка број 01/13

НАБАВКА   И ПРЕВОЗ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕГ S

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014 ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

Образац А-3.2

ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Следећи привредни субјекти наступају као група понуђача и вршиће услугу у предметној јавној набавци:

р.б.

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

 ДЕО УСЛУГЕ  КОЈИ ВРШИ:

% УЧЕШЋА У ПОНУДИ:

 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1.

Овлашћени члан: Потпис одговорног лица:______________________м.п.

2.

Потпис одговорног лица:______________________м.п.

3.

Потпис одговорног лица:______________________м.п.

4.

Потпис одговорног лица:______________________м.п.

5.

Потпис одговорног лица:______________________м.п.

 

* Образац копирати у зависности од броја чланова групе понуђача.

 

 

 

 

 

 

 

            1. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ – Образац Б-1 


Јавна набавка број 01/13

НАБАВКА   И ПРЕВОЗ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕГ S

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014 ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

Образац Б-1

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

  Назив подизвођача
  Наслов и седиште подизвођача
  Одговорна особа
  Особа за контакт
  Телефон
  Телефакс
  E-mail:
  Текући рачун подизвођача
  Матични број подизвођача
  Порески број подизвођача
– ПИБ:
  ПДВ број подизвођача:
              Датум: ______________ Потпис одговорног  лица: __________________

Печат предузећа

*) Податке уноси и оверава понуђач. Фотокопирати образац у потрбном броју примерака за сваког подизвођача.

 

 

      ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА -Образац Б-1а


Јавна набавка број 01/13

НАБАВКА   И ПРЕВОЗ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕГ S

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014 ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

Образац Б-1а

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

  Назив члана групе понуђача
  Наслов и седиште члана групе понуђача
  Одговорна особа
  Особа за контакт
  Телефон
  Телефакс
  E-mail:
  Текући рачун члана групе понуђача
  Матични број члана групе понуђача
  Порески број члана групе понуђача
– ПИБ:
  ПДВ број члана групе понуђача:
              Датум: ______________ Потпис овлашћеног лица: __________________

Печат предузећа

*)         Податке уноси и оверава члан групе понуђача. Фотокопирати образац у потребном    броју                 примерака за сваког члана групе понуђача

 


 

Јавна набавка број 01/13

НАБАВКА   И ПРЕВОЗ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕГ S

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014 ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

Образац број 2

СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА
КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У СВОЈУ ПОНУДУ

Р.Б.

    НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:

ДЕО УСЛУГЕ:

Вредност услуге са порезом:

%
учешћа:

1

2

3

4

5

                                                                                                          Укупно:
  Датум:____________________   Потпис одговорног  лица:____________________________

Печат предузећа

 

 

Јавна набавка број 01/13

НАБАВКА   И ПРЕВОЗ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕГ S

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014 ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

Образац број 2а

СПИСАК ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
КОЈЕ ЈЕ ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У СВОЈУ ПОНУДУ

Р.Б.

НАЗИВ ЧЛАНА  ГРУПЕ

ПОНУЂАЧА:

ДЕО УСЛУГЕ:

Вредност услуге
са порезом:

%
учешћа:

1

2

3

4

5

                                                                                                       Укупно:
  Датум:____________________   Потпис одговорног лица:____________________________(овлашћеног члана групе понуђача)

         

 

 

 

 

У Г О В О Р

НАБАВКА  И ПРЕВОЗ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕГ S

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014 ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

 

Закључен дана_________2013. године у Смедереву између:

 

1. КУПАЦ: ТЕХНИЧКА ШКОЛА, адреса: Смедерево, Вука Караџића 13, матични број 07163908, шифра делатности 8532, текући рачун 840-84600-10 ПИБ 100359516, коју заступа директор школе Верица Петровић Манић  (у даљем тексту: Купац) с једне стране и

 

2.  ПРОДАВАЦ: _________________________,  адреса:____________________________,  матични број___________________ , ПИБ___________________ ,                   ( у даљем тексту Продавац )

 

            Уговорне стране констатују:

– да је Купац, на основу члана 60. став 1. и 62. Закона о јавним набавкама Републике Србије  („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12), на основу позива за набавку и превоз уља за ложење средњег S за сезону 2013/2014. годину за потребе Техничке школе у  Смедереву, спровео поступак за јавну набавку добара број 02/13;

 

– да је Продавац ___.___..2013. године доставио понуду број ____/1 , која се налази у прилогу и саставни је део овог Уговора;

 

– да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог Уговора;

 

– да Купац сходно члану 108. Закона о јавним набавкама, донео одлуку о додели уговора број ______/1  којом је  Продавцу_______________________ доделио уговор за набавку и превоз уља за ложење средњег S за потребе Техничке школе у Смедереву за грејну сезону 2013/2014. годину;

 

            I  ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

 

Члан 1.

 

            Предмет овог Уговора је набавка и превоз 175.000 килограма уља за ложење средњег S за потребе Техничке школе у Смедереву за грејну сезону 2013/2014. годину.

Услови продаје робе утврђени су у следећој табели:

 

 

Ред.

бр.Назив робеЈединица мереКоличина

У килограмимаЦена без ПДВ-а у динараимаЦена са ПДВ-ом динараимаВалута

(дана)

Паритет

1.уље за ложење средње Sкилограм

175.000

   Ф-ко магацин школа

 

Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уље за ложење средње S сукцесивно по потреби у магацин Купца.

            II  ЦЕНА

Члан 2.

 

Укупна вредност за набавку уља за ложење средњег S за потребе Техничке школе у  Смедереву за грејну сезону 2013/2014. годину је ____________________________без пореза на додату вредност.

(словима:једанаестмилионапедстотинадеведесетседамхиљадачетристотинединара)

Цена са  ПДВ-ом износи :  __________________________________________ .

 

           III  НАЧИН ПЛАЋАЊА

 

Члан 3.

 

Плаћање за испоручено лож уље у року од ___________________ календарских дана.

           

          IV  НАЧИН И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ

 

Члан 4.

Количину уља за ложење средњег S  утврђену у члану 1. овог Уговора, Купац ће преузимати сукцесивно, у складу са својим потребама и могућностима дневне испоруке Продаваца.

Купац је дужан да диспозицију за испоруку уља за ложење средњег S достави Продавцу у писаној форми најкасније 2 ( два)  радна дана пре испоруке.

Купац је дужан да на месту пријема уља за ложење средњег S спроведе организацију рада којом се обезбеђује пријем уља за ложење средњег S у периоду од 6,00 до 20,00  часова.

            V ВИША СИЛА

Члан 5.

 

Уговорене стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплава, пожара, земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа или организација и других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који у потпуности или делимично спречавају Уговорене стране да изврше уговорене обавезе.

Продавац се ослобађа одговорности и у случају поремећаја у снабдевању тржишта нафтом и нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа, изменама прописа који регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и нафтиних деривата, кваровима или непланираним ремонтима рафинерија или нафтовода и сличним догађајима.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 24 (двадесетчетири) часа – писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку ових околности и њиховом процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

            Уговорна страна код које је наступио случај више силе, дужна је да предузме све потребне радње ради отклањања последица које онемогућавају извршавање њених уговорних обавеза, да обавештава другу уговорну страну колико ће трајати препреке проузроковане вишом силом у односу на извршавање уговорних обавеза, као и да другу уговорну страну одмах обавести о престанку дејства више силе. Ова клаузула се на одговарајући начин примењује и када је случај више силе наступио код обе уговорне стране.

            За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и штету.

            Ако деловање више силе спречи уговорне стране да извршавају своје обавезе или део својих обавеза у периоду дужем од 30 (тридесет) календарских дана, уговорне стране ће се споразумети о даљем поступању у извршавању одредаба овог уговора и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или споразум о раскиду овог Уговора.

Међусобно обавештавање уговорних страна у случају наступања више силе, врши се искључиво у писаној форми.

            VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 6.

 

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора реше споразумно, а ако то не буде могуће, за решавање спора уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу.

 

Члан 7.

 

            У случају једностраног раскида уговора због неиспуњавања обавеза друге Уговорне стране, Уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити накнадни примерени рок од 30 дана за испуњење обавеза.

Уколико друга Уговорна стране не испуни обавезу ни у року из предходног става, Уговор се сматра раскинутим истеком последењег дана накнадно остављеног рока за испуњење.

Продавац може одржати Уговор на снази уколико неизмирене обавезе Купца наплати из средстава обезбеђења из члана 8. овог Уговора

 

Члан 8.

 

Овај Уговор се може изменити или допунити само у писаној форми, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или организационој промени.

 

Члан 9.

 

За све што овим Уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о облигационим односима и других законских прописа који се односе на предмет Уговора.

 

Члан 10.

 

Овај Уговор се сматра закљученим. на дан када су га потписали овлашћени заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу

Члан 11.

 

Овај Уговор се закључује на основу Одлуке о додели уговора број  ____/1 03  од   __. __.2013. године.

Члан 12.

 

Овај уговор је закључен у 6 (шест) оригинална примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

 

              ПРОДАВАЦ                                                                                        КУПАЦ

           

___________________________                                                     _______________________

 


Јавна набавка број 01/13

НАБАВКА   И ПРЕВОЗ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ – СРЕДЊЕГ S

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014 ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Процентуално учешће одређене врсте трошкова

Количина

Јединична цена

                                    Укупно без ПДВ-а:Укупно са ПДВ-ом:   Датум: ______________                                       Потпис овлашћеног лица: __________________

 

Печат предузећа

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Понуђач је дужан да попуни структуру цене у приложеном облику.

Понуђач је дужан да дају приказ цене у којој морају бити приказани основни елементи структуре (Набавка УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ – СРЕДЊЕГ S и трошкови транспорта ).

 

 

 

 

 

 

Јавна набавка број 01/13

НАБАВКА   И ПРЕВОЗ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ – СРЕДЊЕГ S

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014 ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

 

 

У  ПОНУДИ ЗА  НАБАВКУ   И ПРЕВОЗ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ – СРЕДЊЕГ S

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014 ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

 по позиву за јавну набавку број 01/13, изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  , као оснивач и одговорно лице понуђача ______________________________

потврђујем да испуњавам обавезне услове из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама ( ” Сл. гласник” РС 124/2012).

 

 

Датум:______________

Потпис одговорног лица:__________________

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јавна набавка број 01/13

НАБАВКА   И ПРЕВОЗ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ – СРЕДЊЕГ S

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014 ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НEЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу Члана 26 Закона о јавним набавкама

У  ПОНУДИ ЗА  НАБАВКУ   И ПРЕВОЗ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ – СРЕДЊЕГ S

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014 ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

 по позиву за јавну набавку број 01/13, изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  да је понуђач _________________________________понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

Датум:______________

Потпис одговорног лица:__________________

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јавна набавка број 01/13

НАБАВКА   И ПРЕВОЗ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ – СРЕДЊЕГ S

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014 ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

 

____________________________________________________________

пун назив понуђача

 

____________________________________________________________

пун назив члана групе понуђача

 

Изјава понуђача односно члана групе понуђача, да је проликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине, према члану 75. став 2. Закона о јавним набавкама

У понуди за ЈавнУ НАБАВКУ   И ПРЕВОЗ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ – СРЕДЊЕГ S

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014 ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

 

 

Као заступник понуђача дајем следећу

 

ИЗЈАВУ

 

    Понуђач ____________________________________ у поступку јавне набавке уља за ложење – средњег S за грејну сезону 2013/2014. годину за потребе Техничке школе у Смедереву,  број  01/13, приликом састављања понуде поштовао је важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

 

 

Датум:______________

Потпис одговорног лица:__________________

М.П.

 

 

 

 

 

 

             Јавна набавка број 01/13

НАБАВКА   И ПРЕВОЗ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ – СРЕДЊЕГ S

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014 ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

                                                                                        УКУПНО

                                   динара без ПДВ-а

  Датум:______________   Потпис одговорног лица:__________________

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јавна набавка број 01/13

НАБАВКА   И ПРЕВОЗ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ – СРЕДЊЕГ S

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2013/2014 ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

 

Понуда бр. ________од _______2013. године

Понуђача ________________________________________________________________

 

О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е

                                                                      

Општи подаци о понуђачу, понуђачу који наступа са подизвођачима односно овлашћеном члану групе понуђача:Понуђач :______________________________________________Адреса и седиште понуђача: _____________________________Матични број понуђача: _________________________________Шифра делатности:___________________Особа за контакт:_____________________Телефон-телефакс:______________________________________________

Електронска пошта:______________________________________________

Порески број понуђача:___________________________________________

Број текућег рачуна:______________________________________________

Лице одговорно за потписивање Уговора:____________________________

 

Укупна цена без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Словима:
Наручилац не прихвата авансно плаћање
  Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.
Услови плаћања :– рок плаћања ___________________ календарских дана по испостављеном рачуну.
Рок за рекламацију:  ___________ календарских дана од дана испоруке уља за ложење – средњег S.
   Рок испоруке:Обавезујемо се да ћемо испоруку извршити  у року од ____ календарских дана по испостављеној наруџбеници
 Датум:____________________    Потпис  одговорног лица:_______________

                   Печат предузећа

DOWNLOAD: PREUZMITE CEO DOKUMENT

Погледајте и...

Comments are closed.