ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца: Teхничка школа у Смедереву

Адреса наручиоца: Вука Караџића 13, 11300 Смедерево

Интернет страница наручиоца: www.tehnickasd.edu.rs

Врста наручиоца: средња стручна школа

Врста поступка јавне набавке:јавна набавка мале вредности

Врста предмета: услуга

Ознака предметне набаке из Општег речника набавке је 60112000 Услуге јавног друмског превоза.

 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012)

 

Техничка школа у Смедереву

Објављује

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЗА НАБАВКУ ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ  У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРВУ   

 

 Предмет јавне набавке је услуга превоза запослених у Техничкој школи у Смедереву – градски, приградски и међуградски за школску 2013/2014. годину.

              Понуђачи морају испунити услове предвиђене чланом  75. и 76 . Закона о јавним набавкама.             

Критеријум за оцену понуда је „најнижа понуђена цена“.

Конкурсна документација се може преузети лично, у просторијама наручиоца на адреси: Вука Караџића 13 , 11300 Смедерево, канцеларија  број 52 или на Порталу јавних набавки или preko интернет адресe наручиоца: www.tehnickasd.edu.rs

 

Понуђачи понуде подносе непосредно или путем поште, у затвореној коверти, тако да се приликом отварања понуда може утврдити да се први пут отвара, на адресу: Техничка школа, Вука Караџића број 13, 11300 Смедерево, са назнаком „Понуда за јавну набавку  превоза запослених у Техничкој школи у Смедереву за школску 2013/2014. годину” – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се подносе у року од 8 дана од дана објављивања позива и конкурсне докуменатције на  Порталу јавних набавки и на интернет адреси наручиоца.

Рок за подношење понуда је до  08.08. 2013. до  12 часова.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 12 часова или првог наредног радног дана, уколико рок за подношење понуда пада у дане викенда или државног празника и то до 12 часова.Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће враћене понуђачима неотворене.

Јавно отварање понуда ће обавити комисија Наручиоца последњег дана за подношење понуда, 08.08.2013. године, са почетком  у 1300 часова , у просторијама Техничке школе у Смедереву, улица Вука Караџића бр. 13, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз подношење писменог овлашћења издатог од стране понуђача, којим се даје овлашћење представн ику да присуствује отварању.

Рок за доношење одлуке о додели уговора  је 5 дана од дана отварања понуда.

            Контакт: Ивана Милановић  617-388.

Погледајте и...

Comments are closed.