ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу члана 60. ст. 1. тач. 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У СМЕДЕРЕВУ

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ С ,  ЗА  ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2019/2020. ГОДИНУ, РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1/2019

1) Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Техничка школа

Седиште наручиоца: Вука Караџића  бр. 13, 11300 Смедерево

Интернет страница наручиоца: www.tehnickasd.edu.rs

 

2) Врста поступка јавне набавке: Наручилац за предметни поступак јавне набавке спроводи отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015  и 68/2015). Отворени поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

3) Предмет јавне набавке услуге: јавна набавка добра – уље за ложење средње С за грејну сезону 2019/2020. годину, процењена вредност набавке 10.000.000,00 дин без ПДВа,  редни број јавне набавке 1/2019

Ознака  јавне  набавке  из  Општег  речника  јавне  набавке  је 09135000– УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ.

Квалитет: уље за ложење средње С мора бити у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.

 

4) Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.

 

5) Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и  на интернет страници наручиоца.

6) Рок за достављање понуде је 16.01.2020. године. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до 16.01.2020.  године до 12,00 часова, без обзира на начин на које су послате.

Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу „Техничка школа, Вука Караџића  бр. 13, 11300 Смедерево“

Понуде се подносе у затворен коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни понуде понуђач је дужан да напише текст: „ Понуда за јавну набавку добра  – уље за ложење средње С, ЈН број 1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”,  а на полеђини назив, адресу понуђача, број телефона и име особе за контакт.

Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

7) Отварање понуда

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 16.01.2020. године у 12,30 часова, на адреси Техничке школе, Вука Караџића бр. 13, 11300 Смедерево. Отварање понуда је јавно и може  присуствовати свако заинтересовано лице.

 

8) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на онову којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора је 5 дана од дана јавног отварања понуда.

 

9) Услови уговарања: Уговор се закључује за грејну сезону 2019/2020. годину, а у складу са предметом јавне набавке.

 

10) Лице за контакт: Ивана Милановић, дипл. правник, секретар школе, e-mail: tehsd@eunet.rs

Погледајте и...

Comments are closed.