ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ТЕХНИЧКА  ШКОЛА

СМЕДЕРЕВО

Број: 1665/1

Датум: 18.9.2019. године

 

Техничка школа у Смедереву, на основу члaнa 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, брoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: Закон), и чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, број 86/2015) објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ 3/2019.

 

I      ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

 

  1. Назив наручиоца: Техничка школа у Смедереву

Адреса наручиоца: улица Вука Караџића број 13., 11300 Смедерево

Врста наручиоца: установа средњег образовања

ПИБ: 100359516

Матични број:   07163908

Назив и шифра делатности: средње стручно образовање – 8532

Е-mail адреса: tehsd@eunet.rs

Интернет страница:  tehnickasd.edu.rs

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима који уређује јавне набавке.

 

II      ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

  1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈНМВ  3/2019 је услуга организовања и извођење екскурзије ученика  четвртог разреда Техничке школе  у Смедереву  за школску 2019/2020. годину

  1. Ознака из општег речника набавки

63516000 – услуге организације путовања.

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: Техничка школа у Смедереву

Адреса наручиоца: улица Вука Караџића број 13., 11300 Смедерево

Врста наручиоца: установа средњег образовања

ПИБ: 100359516

Матични број:   07163908

Назив и шифра делатности: средње стручно образовање – 8532

Е-mail адреса: tehsd@eunet.rs

Интернет страница:  tehnickasd.edu.rs

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  1. Опис предмета набавке:

Предмет јавне набавке ЈНМВ  3/2019 су услуге организовања и извођење екскурзије ученика  четвртог разредаТехничке школе у Смедереву  за школску 2019/2020. годину

  1. Ознака из општег речника набавки

63516000 – услуге организације путовања.

Услов за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова)

Право учешћа  имају сва заинтересована правна и физичка лица  која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а испуњеност ових услова дужни су да докажу на начин ближе одређен  конкурсном документацијом

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: „најнижа понуђена цена уз оцену квалитета понуђеног програма путовања и квалитета смештаја“, с тим да ће се за оцену најниже цене узимати у обзир укупна цена без ПДВ за планирани број ученика

Начин преузимања конкурсне документације:

Конкурсна документација се може преузети:

  • са Портала Управе за јавне набавке, и са интернет странице наручиоца у електронском облику,
  • достављањем захтева за конкурсну документацију електронском поштом на е-mail адресу: tehsd@eunet.rs,
  • у просторијама наручиоца или поштом на адресу заинтересованог лица након достављања писаног захтева.

Подношење понуда

Рок за достављање понуде је 27.9.2019. године. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до 27.9.2019.  године до 12:00 часова, без обзира на начин на које су послате.

Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу: Техничке школе у Смедереву,  улица Вука Караџића број 13; 11300 Смедерево

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни понуде понуђач је дужан да напише текст: ”Понуда за јавну набавку  –  услуга извођења екскурзије ученика четвртог разреда – матураната Техничке школе у Смедереву, у школској 2019/2020. години,  „ЈНМВ 3/2019 -НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини назив, адресу понуђача, број телефона и име особе за контакт.

Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана  27.9.2019. године у 12.30 часова, на адреси: Техничке школе у Смедереву,  улица Вука Караџића број 13; 11300 Смедерево

Отварање понуда је јавно и може  присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку  доставе овлашћење  за учествовање у поступку отварања понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити потписано од стране овлашћеног лица понуђача, мора бити заведено и оверено печатом.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 (пет дана) од дана отварања понуда.

НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА ОДУСТАНЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ОБЈЕКТИВНИХ РАЗЛОГА У СВАКОМ ТРЕНУТКУ ПРЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА.

Kонтакт: Додатне информације могу се добити е- поштом: tehsd@eunet.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/19

 

Преузимање документације:    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

                                                                                           

Погледајте и...

Comments are closed.