ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца: Teхничка школа у Смедереву

Адреса наручиоца: Вука Караџића 13, 11300 Смедерево

Интернет страница наручиоца: www.tehnickasd.edu.rs

Врста наручиоца: средња стручна школа

Врста поступка јавне набавке:јавна набавка мале вредности

Врста предмета: услуга

Ознака предметне набаке из Општег речника набавке је 60112000 Услуге јавног друмског превоза.

 

На  основу  члана 57. и  60. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015)

Техничка школа у Смедереву

Објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЗА НАБАВКУ ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ  У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРВУ

 

 Предмет јавне набавке је услуга превоза запослених у Техничкој школи у Смедереву – градски, приградски и међуградски за школску 2018/2019. годину.

              Понуђачи морају испунити услове предвиђене чланом  75. и 76 . Закона о јавним набавкама.             

Критеријум за оцену понуда је „најнижа понуђена цена“.

Конкурсна документација се може преузети лично, у просторијама наручиоца на адреси: Вука Караџића 13 , 11300 Смедерево, канцеларија  број 52 ,на Порталу јавних набавки , преко интернет адресe наручиоца: www.tehnickasd.edu.rs или достављањем захтева за конкурсну документацију електронском поштом на е-mail адресу: tehsd@eunet.rs

Понуђачи понуде подносе непосредно или путем поште, у затвореној коверти, тако да се приликом отварања понуда може утврдити да се први пут отвара, на адресу: Техничка школа, Вука Караџића број 13, 11300 Смедерево, са назнаком „Понуда за јавну набавку  превоза запослених у Техничкој школи у Смедереву за школску 2018/2019. годину” – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се подносе у року од 8 дана од дана објављивања позива и конкурсне докуменатције на  Порталу јавних набавки и на интернет адреси наручиоца.

Рок за подношење понуда је до  10.08.2018. до  11:30 часова.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 11:30 часова или првог наредног радног дана, уколико рок за подношење понуда пада у дане викенда или државног празника и то до 11:30 часова.Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће враћене понуђачима неотворене са назнаком да су стигле неблаговремено.

Јавно отварање понуда ће обавити комисија Наручиоца последњег дана за подношење понуда, 10.08.2017. године, са почетком  у 1200 часова , у просторијама Техничке школе у Смедереву, улица Вука Караџића бр. 13, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз подношење писменог овлашћења издатог од стране понуђача, којим се даје овлашћење представн ику да присуствује отварању.

Рок за доношење одлуке о додели уговора  је 5 дана од дана отварања понуда.

           Рок важења  понуде  не  може  бити  краћи  од  30 дана  од  дана  отварања понуде.

           Понуда са варијантама није дозвољена.

Додатне информације: у вези са овим позивом за подношење понуда информације се могу добити сваког радног дана од 9,00 – 13,00 часова , контакт особа Милановић Ивана, 617-388.

 

НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА ОДУСТАНЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ОБЈЕКТИВНИХ РАЗЛОГА У СВАКОМ ТРЕНУТКУ ПРЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА.

Погледајте и...

Comments are closed.