ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СМЕДЕРЕВО

Број: 1315/1

Датум: 11.08.2017. године

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  и  члана 91. Статута  Техничке школе у Смедереву, директор Техничке школе у Смедереву, дана  11.08.2017. године, донео је

 

О Д Л У К У  О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

 

  1. У јавној набавци услуга мале вредности број 02/17 – превоз запослених у Техничкој школи у Смедереву за школску 2017/2018. годину, уговор се додељује понуђачу  СП “ЛАСТА” АД БЕОГРАД  Аутопут Београд-Ниш бр. 4, 11050 Београд.

 

  1. Вредност јавне набавке која се уговара износи  1.955.128,12 динара без пореза на додату вредност.

 

  1. Део средства из тачке 2. ове Одлуке реализоваће се на основу Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину, а остатак средстава обезбедиће се Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину.

 

  1. Одлуку у препису доставити СП “ЛАСТА” АД БЕОГРАД Аутопут Београд-Ниш бр. 4, 11050 Београд, и архиви.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Одлуком директора Техничке школе у  Смедереву број 1258/1  од 01.08.2017. године, покренут је поступак јавне набавке услуге мале вредности број 02/17 чији је предмет услуга превоза запослених у Техничкој школи у Смедереву – градски, приградски и међуградски саобраћај за школску 2017/2018. годину.

Процењена вредност јавне набавке услуге мале вредности број 02/17 – превоз запослених у Техничкој школи у Смедереву – градски, приградски и међуградски саобраћај за школску 2017/2018. годину, износи 2.300.000,00  динара без пореза на додату вредност.

На основу података из Одељења за јавне службе, део средстава за јавну набавку 2/17, реализоваће се на основу Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину, а остатак средстава обезбедиће се Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину.

У складу са процењеном вредношћу и расположивим средствима, сходно члану  39. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 68/15 ) за предметну јавну набавку је покренут поступак јавне набавке услуге мале вредности.

Благовремено, тј. до дана  10.08.2017. године до 11:30 часова за јавну набавку услуге мале вредности број 02/17 – превоз запослених у Техничкој школи у Смедереву – градски, приградски и међуградски саобраћај за школску 2017/2018. годину, понуду је доставио понуђач:

СП “ЛАСТА” АД БЕОГРАД Аутопут Београд-Ниш бр. 4, 11050 Београд, заводни број понуде 1308/1 од 10.08.2017. године.

 

Неблаговремених понуда није било.

 

Комисија је констатовала да је одговарајућу и прихватљиву понуду  доставио  понуђач

 

СП “ЛАСТА” АД БЕОГРАД Аутопут Београд-Ниш бр. 4, 11050 Београд,  са следећим елементима: понуђена цена  :

 

Цена карте за 1 месец – ГРАДСКИ ПРЕВОЗ 3.422,22   динара без ПДВ-а
 Цена карте за 1 месец – ГРАДСКИ ПРЕВОЗ 3.764,44   динара са ПДВ- ом
Међуградски саобраћај

 

БР. Релација Мес.

Колич.

Цена у динарима без ПДВ-а за 1 месец Стопа

ПДВ

Цена у динарима са ПДВ-а за 1  месец
  1 2 3 4
1 СМЕДЕРЕВО – СМЕД. ПАЛАНКА 1 11.600,00 10% 12.760,00
2 СМЕДЕРЕВО – БЕОГРАД 4 56.356,36 10% 61.992,00
3 СМЕДЕРЕВО – КРЊЕВО 1 10.538,18 10% 11.592,00
     УКУПНО 6 78.494,54 10% 86.344,00

 

 

услови плаћања : одложено на 15 радних дана по испостављеном рачуну

С обзиром да је критеријум за доделу уговора, у складу са  чланом 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, «најнижа понуђена цена», Комисија за јавну набавку је констатовала да је понуђач  СП “ЛАСТА” АД БЕОГРАД Аутопут Београд-Ниш бр. 4, 11050 Београд доставио једину и најповољнију понуду за јавну набавку услуге мале вредности број 02/17 – превоз запослених у Техничкој школи у Смедереву – градски, приградски и међуградски саобраћај за школску 2017/2018. годину.

Вредност јавне набавке која се уговара износи 1.955.128,12  динара без пореза на додату вредност.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема исте.

 

 

 

 

 

Директор Техничке школе

_______________________

Симо Ђорђијевски

 

 

Погледајте и...

Comments are closed.