ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СМЕДЕРЕВО

Број: 480/1

Датум: 13.3.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  и  члана 91. Статута  Техничке школе у Смедереву, директор Техничке школе у Смедереву, дана  13.3.2018. године, донео је

О Д Л У К У  О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

 

  1. У јавној набавци добара мале вредности број 01/18 електрична енергија за потребе Техничке школе у Смедереву за период до 31.03.2019. године (односно до закључења уговора о јавној набавци електричне енергије за 2019. годину) од 00:00 до 24:00 часова, уговор се додељује понуђачу  – ЈП ЕПС Београд, ул. Макензијева бр. 37, 11000 Београд.

 

  1. Вредност јавне набавке која се уговара износи 1.425.881,60 динара без пореза на додату вредност + трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ( мрежарина )+ трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ( накнада )+ ПДВ.

 

  1. Средства из тачке 2. ове Одлуке реализоваће се на основу Апропријације за Техничку школу, дате од стране локалне самоуправе за 2018. годину, а остатак потребних средстава који се односи на 2019. годину ће се обезбедити Одлуком о буџету града Смедерева за 2019. годину.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком директора Техничке школе у  Смедереву број 391/1  од 01.3.2018. године, покренут је поступак јавне набавке добара мале вредности број 01/18 чији је предмет набавка електричне енергије за потребе Техничке школе у Смедереву за период до 31.03.2019. године (односно до закључења уговора о јавној набавци електричне енергије за 2019. годину) од 00:00 до 24:00 часова.

Процењена вредност јавне набавке добара мале вредности број 01/18 – набавка електричне енергије за потребе Техничке школе у Смедереву за  период до 31.03.2019. године (односно до закључења уговора о јавној набавци електричне енергије за 2019. годину) од 00:00 до 24:00 часова, износи 3.750.000  динара без пореза на додату вредност.

Расположива средства за наведену намену су опредељена према Апропријацији за Техничку школу, датој од стране локалне самоуправе за 2018. годину, а остатак потребних средстава који се односи на 2019. годину ће се обезбедити Одлуком о буџету града Смедерева за 2019. годину.

У складу са процењеном вредношћу и расположивим средствима, сходно члану  39. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) за предметну јавну набавку је покренут поступак јавне набавке добара мале вредности.

Благовремено, тј. до дана  12.3.2018 године до 11:30 часова за јавну набавку добара мале вредности број 1/18 – електрична енергија за потребе Техничке школе у Смедереву за период до 31.03.2019. године (односно до закључења уговора о јавној набавци електричне енергије за 2019. годину) од 00:00 до 24:00 часова,  понуду је доставио понуђач:

– ЈП ЕПС Београд, ул. Макензијева бр. 37, 11000 Београд,  заводни број понуде 456/1 од 09.3.2018. године.

Неблаговремених понуда није било.

Комисија је констатовала да су је одговарајућу  и прихватљиву понуду  доставио  понуђач:

– ЈП ЕПС Београд, ул. Макензијева бр. 37, 11000 Београд,  заводни број понуде 456/1 од 09.3.2018. године са следећим елементима:

Техничкој спецификацији, ЈНМВ бр. 1/2018

Тарифни систем Јед.цена Планирана годишња        потрошња Јединична цена            по kwh Укупна цена без ПДВ-а

 

1 2 3 4 5
Активна енергија ВТ за бројило 00011451 kWh

 

166.720 5,71  
Активна енергија   НТ за бројило      00011451 kWh

 

48.640 3,62  
Реактивна енергија ВТ за бројило 00011451 kVАrh

 

по уредби Владе републике  Србије по уредби Владе републике  Србије по уредби Владе републике  Србије
Реактивна енергија НТ за бројило 00011451 kVАrh по уредби Владе републике  Србије по уредби Владе републике  Србије по уредби Владе републике  Србије
Активна енергија ВТ за бројило 03201008 kWh

 

52.160 5,71  
Обрачунска снага-ниски напон kW по уредби Владе републике  Србије по уредби Владе републике  Србије по уредби Владе републике  Србије
Укупно    1.425.881,60
ПДВ      285.176,32
Укупно са ПДВ-ом    1.711.057,92

+ трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ( мрежарина )+ трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ( накнада )+ ПДВ

Цена : обухвата  цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици ( без урачунатог ПДВ-а )

Рок и начин плаћања: Рок плаћања износи __45__ календарских дана од пријема фактуре (рачуна).
Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуде.

 

С обзиром да је критеријум за доделу уговора, у складу са  чланом 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, «најнижа понуђена цена», Комисија за јавну набавку је констатовала да је понуђач  ЈП ЕПС. Београд, ул. Макензијева бр. 37, 11000 Београд, доставио једину и најповољнију понуду за јавну набавку добара мале вредности број 01/18 – набавка електричне енергије за потребе Техничке школе у Смедереву за период до 31.03.2019. године (односно до закључења уговора о јавној набавци електричне енергије за 2019. годину) од 00:00 до 24:00 часова.

Вредност јавне набавке која се уговара износи 1.425.881,60  динара без пореза на додату вредност + трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ( мрежарина )+ трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ( накнада ) + плус трошкови по уредби Владе републике Србије + ПДВ.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема исте

Директор Техничке школе

_______________________

Симо Ђорђијевски

Погледајте и...

Comments are closed.