Одлука о додели Уговора

Одлука о додели Уговора

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СМЕДЕРЕВО

Број: 2708/1

Датум: 31.12.2015.године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и чл. 62. Закона о основама система образовања и васпитања, директор Техничке школе у Смедереву, дана 31.12.2015. године, донео је

О Д Л У К У

о додели Уговора

  1. У јавној набавци добара у отвореном поступку, број 01/15 – набавка уља за ложење средње С у установи за грејну сезону 2015/2016. школску годину, уговор се додељује понуђачу НИС АД НОВИ САД, дирекција за регионалну велепродају – служба велепродаје Београд Милентија Поповића 1, 11070 Нови Београд.
  2. Укупна цена набавке уља за ложење средњег С , без пореза на додату вредност, износи 3.001.500,00 динара динара без пореза на додату вредност, јединична цена 1кг уља за ложење средњег С без ПДВ-а: 20,01 динара, јединична цена 1кг уља за ложење средњег С са ПДВ-ом: 24,01 динара.

3 Средства из тачке 2. ове Одлуке у износу од 51.000,00  динара   без  пореза на додату вредност обезбеђен је на основу Одлуке o буџету града  Смедерева за 2015. годину  и то у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.5. – програм 10 – средње образовање, програмска активност 2003-0001 – функционисање средњих школа, функција 920, позиција 138-139 , а остатак потребних средстава за набавку енергената обезбедиће се Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину.

О б р а з л о ж е њ е:

Одлуком директора Техничке школе у Смедереву, број 2389/1 од 23.11.2015. године, покренут је поступак јавне набавке добара у отвореном постипку, број 01/15  чији је предмет набавка  уља за ложење средње С  у установи за грејну сезону 2015/2016.  годину.

Укупна процењена вредност јавне набавке услуге у отвореном поступку, број 01/15  чији је предмет набавка уља за ложење средње С у установи за грејну сезону 2015/2016. школску годину, износи  7.000.000,00 динара динара без пореза на додату вредност.

На основу података Одељења за јавне службе Града Смедерева, средства за наведену јавну набавку реализоваће се на следећи начин: Средства у износу од 51.000,00  динара   без  пореза на додату вредност обезбеђен је на основу Одлуке o буџету града  Смедерева за 2015. годину  и то у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.5. – програм 10 – средње образовање, програмска активност 2003-0001 – функционисање средњих школа, функција 920, позиција 138-139 , а остатак потребних средстава за набавку енергената обезбедиће се Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину.

У складу са процењеном вредношћу, сходно члану 53. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) покренут је поступак јавне набавке добара у отвореном поступку, број 01/15 – набавка  уља за ложење средње С у установи за грејну сезону 2015/2016.  годину.

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа .

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 2688/1 од 29.12.2015. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

Благовремено, тј. до дана  29.12.2015. године до 1200 часова, за јавну набавку услуге у отвореном поступку, број 01/15 – набавка енергената  у установи за грејну сезону 2015/2016.  годину, понуде су доставили понуђачи:

-МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ д.о.о. и МИЛЕТИЋ КОМЕРЦ д.о.о. као група понуђача, Шалудовац- 35264 Поповац, заводни број понуде 2669/1 од  28.12.2015. године;

– НИС АД Нови Сад, дирекција за регионалну велепродају – служба велепродаје Београд Милентија Поповића 1, Нови Београд, заводни број понуде 2684/1 од  29.12.2015. године;

– ЕУРО МОТУС д.о.о.,Војислава Илића 145, Београд  заводни број понуде 2685/1 од  29.12.2015. године.

Неблаговремених понуда није било.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала да су одговарајуће и прихватљиве понуде  доставили  понуђачи:

-МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ д.о.о. и МИЛЕТИЋ КОМЕРЦ д.о.о. као група понуђача : укупна цена за 150.000 кг уља за ложење средњег С без пореза на додату вредност, износи 3.615.000,00 динара; јединична цена 1кг уља за ложење средњег С без ПДВ-а: 24,10  динара, јединична цена 1кг уља за ложење средњег С са ПДВ-ом: 28,92 динара, рок плаћања одложено до 15 календарских дана по испостављеном рачуну, рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.

НИС АД НОВИ САД: укупна цена за 150.000 кг уља за ложење средњег С без пореза на додату вредност, износи 3.001.500,00 динара; јединична цена 1кг уља за ложење средњег С без ПДВ-а:  20,01 динара, јединична цена 1кг уља за ложење средњег С са ПДВ-ом:  24,01 динара, рок плаћања одложено до 45 календарских дана по испостављеном рачуну, рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.

– ЕУРО МОТУС: укупна цена за 150.000 кг уља за ложење средњег С без пореза на додату вредност, износи 3.826.500,00 динара ; јединична цена 1кг уља за ложење средњег С без ПДВ-а:   25,51 динара, јединична цена 1кг уља за ложење средњег С са ПДВ-ом: 30,61 динара; рок плаћања одложено до 45 календарских дана по испостављеном рачуну, рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.

Критеријум за доделу уговора, у складу са  чланом 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, је «најнижа понуђена цена»  и Комисија за јавну набавку је констатовала да је понуђач – НИС АД НОВИ САД,  дирекција за регионалну велепродају – служба велепродаје Београд ,Милентија Поповића 1, Нови Београд, доставио прихватљиву и одговарајућу понуду са најнижом ценом, за јавну набавку добара у отвореном поступку, број 01/15 –  набавка уља за ложење средње С у установи  за грејну сезону  2015/2016. годину, па је у складу са тиме и донета одлука у диспозитиву.

Укупна вредност јавне набавке  услуге у отвореном поступку, број 01/15 – набавка уља за ложење средње С у установи за грејну сезону 2015/2016.  годину износи 3.001.500,00 динара без пореза на додату вредност.

         ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

                                                                                                                        Директор школе

__________________

 

Погледајте и...

Comments are closed.