ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Република Србијa

TЕХНИЧКА ШКОЛА

СМЕДЕРЕВО

Број: 1938/1

Датум: 24.10.2019. године

 

 

На основу члана члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Техничка школа у Смедереву објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

за јавну набавку услуге мале вредности број 03/19

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Техничка школа, 11300 Смедерево, Вука Караџића 13,  www.tehnickasd.edu.rs

Врста наручиоца: средња стручна школа

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Услуга oрганизовање и извођење екскурзије ученика  четвртог разреда – матураната Техничке  школе у Смедереву за школску 2019/2020. годину.

ознака из општег речника  63516000 – услуге организовања путовања.

Уговорена врeдност: 29.584,02 динара без ПДВ по ученику, за 128  плативих ученика

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена уз оцену квалитета понуђеног програма путовања и квалитета смештаја“

 

Број примљених понуда: 2

 

Највиша и најнижа понуђена цена:

Број под којим је понуда заведена: 1741/1
Назив или шифра понуђача: Октопод  д.о.о
Понуђена цена 30.460,00 са ПДВ-ом по ученику
Референц листа ДА
Прилози Комплетни прилози – у потпуности у складу са конкурсном документацијом
Услови плаћања: одложено на 45 дана  по испостављању  коначне фактуре
Рок важења понуде је 366  дана од дана отварања понуде  

 

Број под којим је понуда заведена: 1742/1
Назив или шифра понуђача: Плана Тоурс
Понуђена цена 32.900,00 са ПДВ-ом по ученику
Референц листа ДА
Прилози Некомплетни прилози
Рок важења понуде је до извршења  

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

 

Број под којим је понуда заведена: 1741/1
Назив или шифра понуђача: Октопод  д.о.о
Понуђена цена 30.460,00 са ПДВ-ом по ученику
Референц листа ДА
Прилози Комплетни прилози – у потпуности у складу са конкурсном документацијом
Услови плаћања: одложено на 45 дана  по испостављању  коначне фактуре
Рок важења понуде је 366  дана од дана отварања понуде  

 

 

Део уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач наступа самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора:   04.10.2019. године.

Датум закључења уговора: 22.10.2019. године.

 Основни подаци о добављачу:  Октопод д.о.о. , ул. Велимира Бате Живојиновића 7, 11000 Београд,  ПИБ:101468904  Матични број: 17205186

Период важења уговора: Овај уговор се закључује на период до извршења обавеза обе уговорне стране.

Погледајте и...

Comments are closed.