ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Република Србијa

TЕХНИЧКА ШКОЛА

СМЕДЕРЕВО

Број: 702/1

Датум: 15.4.2019. године

На основу члана члана 116. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Техничка школа у Смедереву објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

за јавну набавку добара мале вредности број 01/19

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Техничка школа, 11300 Смедерево, Вука Караџића 13,  www.tehnickasd.edu.rs

Врста наручиоца: средња стручна школа

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке је набавка добара -електричне енергије за потребе Техничке школе у Смедереву 09310000 – електрична енергија

Уговорена врeдност: 1.923.628,00 динара без пореза на додату вредност + трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије (мрежарина) + трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача (накнада) +, без пореза на додату вредност.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 2

Највиша и најнижа понуђена цена:

ЈП ЕПС. Београд, ул. Макензијева  бр. 37, 11000 Београд, заводни број понуде 476/1 од 14.3.2019. године са следећим елементима:

Техничкој спецификацији, ЈНМВ бр. 1/2019, ЈП ЕПС Београд

Тарифни систем Јед.цена Планирана годишња        потрошња Јединична цена            по kwh Укупна цена без ПДВ-а

 

1 2 3 4 5
Активна енергија ВТ за бројило 00011451 kWh

 

186.010 7,19 1.337.411,90
Активна енергија   НТ за бројило      00011451 kWh

 

45.540 4,62 210.394,80
Реактивна енергија ВТ за бројило 00011451 kVАrh

 

по уредби Владе републике  Србије по уредби Владе републике  Србије по уредби Владе републике  Србије
Реактивна енергија НТ за бројило 00011451 kVАrh по уредби Владе републике  Србије по уредби Владе републике  Србије по уредби Владе републике  Србије
Активна енергија ВТ за бројило 03201008 kWh

 

52.270 7,19 375.821,30
Обрачунска снага-ниски напон kW      
Укупно    1.923.628,00
ПДВ      384.725,60
Укупно са ПДВ-ом   2.384.725,60

+ трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ( мрежарина )+ трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ( накнада )+ ПДВ

Цена : обухвата  цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици ( без урачунатог ПДВ-а )

Рок и начин плаћања: Рок плаћања износи __45__ календарских дана од пријема фактуре (рачуна).
Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуде.

 

 

               Део уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач наступа самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора:   18.3.2019. године.

Датум закључења уговора: 09.4.2019. године.

  1. Основни подаци о добављачу: – ЈП ЕПС Београд, ул. Макензијева бр. 37, 11000 Београд, матични број 20053658, ПИБ 103920327

Период важења уговора: Од дана закључења уговора о јавној набавци до 31.03.2020. године ( односно до закључења уговора о јавној набавци електричне енергије за 2020. годину ) од 00:00 часова до 24:00 часова, укупне уговорене вредности јавне  набавке која износи 1.923.628,00 динара без пореза на додату вредност + трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ( мрежарина ) + трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ( накнада ) + трошкови  по  уредби Владе Републике  Србије + порез на додату вредност.

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене

Погледајте и...

Comments are closed.