Обавештење о закљученом уговору

Република Србијa

TЕХНИЧКА ШКОЛА

СМЕДЕРЕВО

Број: 2215/1

Датум: 04.12.2017. године

 

На основу члана 116 . Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 112/2012, 14/2015 и 68/2015),

 

Објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

о закљученом  уговору  о јавној  набавци услуга велике вредности број 01/17

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Техничка школа, 11300 Смедерево, Вука Караџића 13,  www.tehnickasd.edu.rs

Врста наручиоца: средња стручна школа

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка уља за ложење средње С, 175.000 килограма. Ознака предметне јавне набаке из Општег речника набавке је 09135000– УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ

 

Уговорена врeдност: 6.416.666,67  динара, без пореза на додату вредност.

 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 4

Највиша и најнижа понуђена цена:

– МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ: укупна цена за 175.000 кг уља за ложење средњег С без пореза на додату вредност, износи 8.120.000,00 динара и

 

– КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ: укупна цена за 175.000 кг уља за ложење средњег С без пореза на додату вредност, износи 6.416.666,00  динара.

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:   10.11.2017. године.

Датум закључења уговора: 04.12.2017. године.

Основни подаци о понуђачу: КНЕЖЕВИЋ ПЕТРОЛ,  Царице Јелене бр. 28, 11273 Батајница, ПИБ 104891247, матични број 20174846

Период важења уговора: Уговор се закључује за грејну сезону 20176/2018. годину, до коначне испоруке уговорене количине, укупне уговорене вредности јавне  набавке која износи 6.416.666,67  динара без пореза на додату вредност

Погледајте и...

Comments are closed.