КОНКУРСНА ДОКУМЕНАТЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/18 – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ 2018/2019. ГОДИНУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНАТЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/18 – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ  У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ  2018/2019. ГОДИНУ

 

 

ОПШТИ  ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ

ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

Наручилац предметне јавне набавке је Техничка школа у Смедереву, Вука Караџића 13, 11300 Смедерево.

Наручилац спроводи се поступак јавне набавке мале вредности.

Предмет јавне набавке је услуга прeвоза запослених у Смедереву – градски, приградски и међуградски саобраћај за школску 2018/2019. годину

Контакт: Ивана Милановић, 026/617-388

                                                                                                                                                                                                            

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Предмет јавне набавке је услуга јавног друмског превоза а за потребе Техничке школе Смедерево за школску 2018/2019. годину.

Шифра јавне набавке из Општег речника јавне набавке је 60100000 Услуге друмског превоза.

Набавка је формирана у две партије, свака са истом шифром.

 

 

Бр Назив партије
1 ГРАДСКО – ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ
2 МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ

 

 

ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА

 

Услуга превоза запослених мора да омогући долазак и одлазак запослених за две смене. Прва смена 05:30-13:30 часова и друга смена од 13:00-21:00 часова.      

                                                                                  

И УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку у складу са чланом 75.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 124/2012, 14/2015  и 68/2015).  Испуњеност услова из члана 75. Закона понуђач доказује документима које доставља уз понуду, а у свему према члану 77. Заскона о јавним  набавкама.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

 1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
 4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
 5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине  ( чл.75.ст.2.Закона ).

6.1 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана  75. Став 1. Тач. 1) до 5) Закона и услов из члана 75. Став 1. Тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

6.2 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 5) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75,став 1. Тач.5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Испуњеност услова из члана 75. став 1. овог закона понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1.Испуњеност  обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл 77. Став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75,став1. Тач.1)до 5) и члана 75. Став 2. Закона дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је да уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача  потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац  може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал свих или  доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року , који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља  на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, под условом да је уписан у регистар понуђача у смислу члана 78.Закона.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношећа одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

            Имајући у виду специфичан предмет јавне набавке, наручилац одређује и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета.

           Доказ о располагању потребним финансијским и пословним  капацитетом :

  –    Ако су приходи и расходи били у равнотежи, што доказује билансом стања и билансом успеха за претходну обрачунску годину ( 2017. годину) .

Доказ понуђачевог  техничког и кадровског  капацитета:

–   Копије важећих саобраћајних дозвола за минимално 40 аутобуса – за подизвођача доставити копију важећих саобраћајних дозвола за минимално 10 аутобуса.

           б)Копије образаца М2 или М3А за минимум 60 возача аутобуса у сталном радном односу – за подизвођача доставити копију образаца М2 или М3А за минимум 10  возача аутобуса у сталном радном односу.

           Овај доказ доставља понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подуговарачима – за сваког подуговарача. Чланови групе понуђача који подносе заједничку понуду овај доказ испуњавају заједно.  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда

Понуду може поднети или понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачима  или група понуђача која подноси заједничку понуду.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о  испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ  ПОНУДУ

  

ЈЕЗИК ПОНУДЕ

     Језик понуде је српски језик. Није дозвољена могућност састављања понуде на  страном језику. Уколико понуђач не достави понуду на српском језику, таква понуда ће се одбити као неисправна.

 

ПОПУЊАВАЊЕ ПОДАТАКА

 

Попуњавање података у обрасцима који су дати у конкурснoј документацији мора бити јасно, читко, штампаним словима, без брисања и прецртавања. Уколико понуђач  направи грешку у попуњавању образаца, то место ће прецртати, исправити, парафирати и ставити печат.

 

ИЗМЕНА ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

     У року за подношење понуде понуђач може да измени , допуни или опозове своју понуду, искључиво писаним путем, писменом које је упућено наручиоцу путем поште.

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда

Ако понуђач ангажује подизвођача, у својој понуди ће навести проценат укупне вредности набавке који  ће поверити подизвођачу, навешће део предмета набавке  који ће извршити преко подизвођача.

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У овом  случају наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

 

СПОРАЗУМ У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

 

У случају подношења заједничке понуде, саставни део  заједничке понуде  ће бити и  споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

 

ВАЛУТА

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. Валута понуде је динар.

 

КОМУНИКАЦИЈА

 

Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремом понудем , тако да се комунокација  у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске  поште или факсом.

Комуникацијасе одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће користе електронска средства.

 

ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА

 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна обавештења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу ( увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева дозволу или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из прпроде поступка јавне набавке.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања ппонуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцену понуда је „ најнижа понуђена цена“.

                 

У случају  да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом,  предност има онај понуђач који понуди боље услове плаћања.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗНОМ  НАВОЂЕЊУ ПОШТОВАЊА ОДРЕЂЕНИХ ПРОПИСА

 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао  обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сносиће  понуђач.

 

ЗАХТЕВ  ЗА  ЗАШТИТУ ПРАВА

 

      Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој  комисији, а предаје наручиоцу.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против  сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка ,садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

У   овом случају  долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке, а у случају јавне набавке мале вредности је пет дана од дана пријема одлуке.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права, на рачун буџета Републике Србије уплатиће таксу у износу од 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности, односно 80.000 динара ако  се захтев подноси пре отварања понуда.

 

Подносилац захтева за заштиту права , износ за  наведену таксу уплаћује на  рачун буџета Републике Србије, а  у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама РС. Број жиро рачуна : 840 – 742221843 – 57 , шифра плаћања : 153, позив на број : 97 50 – 016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије.

 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

                                                           

           Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Уговор о јавној набавци у поступку јавне набавке мале вредности , биће закључен по протеку рока од пет дана дана пријема одлуке о додели уговора од стране понуђача.

 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Понуђач се обавезује да предметну услугу изврши по цени из понуде, која је фиксна и која се неће мењати у случају промене цене елемената на основу којих је формирана и коју понуђач у понуди даје са изричитим јемством на њену тачност.

 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

У овом  случају, наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. овог закона.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

ЗАКОН

Од понуђача се очекује да је упознат и да ће се у поступку реализације услуге руководити законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији.

 

НАДЗОР НАД РЕАЛИЗАЦИЈОМ УСЛУГЕ

Надзор над реализацијом уговора вршиће Техничка школа.

Превозник је у обавези да Техничкој школи у  Смедереву, сваког месеца достави, фактуру.

МОДЕЛ УГОВОРА

Одговорно, односно овлашћено лице понуђача је дужно да попуни модел уговора, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Техничка школа, Вука Караџића  број 13, 11300 Смедерево  дана 10.08.2018. гoдине до 11:30 часова.

Понуђачи који не достављају понуду преко поште, предају у канцеларију бр. 52 у Техничкој школи у Смедереву, на горе наведеној адреси. Уколико се крајњи рок за достављање понуда пада у нерадни дан, крајњи рок за достављање понуда је први следећи радни дан до 11:30 сати.

Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у јавном позиву, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 10.08.2018. године тј.  истог дана након истека крајњег рока за достављање понуда, у 12:00 часова у просторијама Техничке школе у  Смедереву, улица Вука Караџића бр. 13.

Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују отварању, предају Комисији овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног или овлашћеног лица. Број овлашћења и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда.

 

 

                                               ПЕРИОД ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ

Понуда ће остати на снази током периода од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда, који је назначен у јавном позиву и конкурсној документацији. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће се одбити, као неисправна.

 

                      АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Алтернативна решења, односно понуде са варијантама, нису прихватљиве за Наручиоца.

 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ  ИЗВРШИОЦА

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 5 дана од јавног отварања понуда.

Одлука о избору најповољније понуде биће достављена свим понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.

Само потписани уговор сматраће се званичном обавезом Наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде потписан од стране Наручиоца и Извршиоца.

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛИВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У  складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача ,дајем следећу

 

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________________________

( назив понуђача )

У поступку јавне набавке услуга прeвоза запослених у Смедереву – градски, приградски и међуградски саобраћај за школску 2018/2019. годину , испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то :

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

( чл.75.ст.1.тач.1)Закона );

2)Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела  против привреде,

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,

кривично дело преваре   ( чл.75.ст.1.тач.2)Закона );

3)Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

( чл.75.ст.1.тач.4)Закона );

5)Да има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне

набавке ( чл.75.ст.1.тач.5)Закона );

 

Место : _________________________                                                     Понуђач :

Датум:_________________________                                       __________________________

 

М.П.

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Овај образац се може умножити у потребном броју примерака.

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛИВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У  складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача ,дајем следећу

 

ИЗЈАВУ

Понуђач __________________________________________________________

( назив понуђача )

У поступку јавне набавке услуга прeвоза запослених у Смедереву – градски, приградски и међуградски саобраћај за школску 2018/2019. годину , испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то :

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ( чл.75.ст.1.тач.1)Закона );

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан    организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела  против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре   ( чл.75.ст.1.тач.2)Закона );

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији ( чл.75.ст.1.тач.4)Закона );

5)Да има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне     набавке: Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од стране Агенције за енергетику  и потврду Агенције да је та лиценца још увек  важећа ( чл.75.ст.1.тач.5)Закона );

 

Место_____________________           Понуђач :_________________________

Датум:_________________________

 

М.П.

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Овај образац се може умножити у потребном броју примерака.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧИМА, ОДНОСНО О ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

 

 

 


Јавна набавка МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/18 – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ  – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ  ЗА  ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Образац А-1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

                                           1.КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2.КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3.ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

                                                              (заокружити)

  Назив понуђача:
  Седиште и адреса Понуђача:
  Одговорно лице (потписник уговора):
  Особа за контакт:
  Телефон:
  Телефакс:
  Е-mail:
  Текући рачун предузећа и банка:
  Матични број понуђача:
  Порески број предузећа – ПИБ:
  ПДВ број:
Датум:_____________ Потпис одговорног лица:__________________
М.П.

 

 

 

 

 

 

2.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА: КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО, ОДНОСНО ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  (попуњава и оверава понуђач који не наступа са подизвођачима)

 

Јавна набавка

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/18 – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ  – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ  ЗА  ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Образац А-1Образац А-2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО, под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу,
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
     У понуди за превоз запослених  у Техничкој школи у Смедереву за школску 2018/2019. годину по позиву за јавну набавку број 02/18 – изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.
  Датум:   Потпис одговорног лица:
М.П.

 

 1. 3. Попуњен образац А-3.1Изјава о подизвођачима (списак подизвођача) -попуњава понуђач који наступа са подизвођачима

 

 • Образац копирати у зависности од броја подизвођача.

 

Јавна набавка

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/18 – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ  – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ  ЗА  ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Образац А-3.1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОДИЗВОЂАЧИМА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА
КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

Ред.
бр.
        НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:                      ДЕО УСЛУГЕ

КОЈИ ВРШИ:

ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА У ПОНУДИ
1.       %
2.      %
3.          %
4.          %
5.         %
  Укупно:    %
  Датум: Потпис одговорног лица:
М.П.  

 

 

 

 1. Попуњен образац А-3.2Изјава групе понуђача са списком чланова групе понуђача (попуњавају сви чланови групе понуђача)

 

Јавна набавка

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/18 – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ  – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ  ЗА  ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Образац А-3.2

ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Следећи привредни субјекти наступају као група понуђача и вршиће услугу у предметној јавној набавци:
р.б. НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:  ДЕО УСЛУГЕ

  КОЈИ ВРШИ:

% УЧЕШЋА У ПОНУДИ:

 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1. Овлашћени члан: Потпис одговорног лица:

______________________

м.п.

2. Потпис одговорног лица:

______________________

м.п.

3. Потпис одговорног лица:

______________________

м.п.

4. Потпис одговорног лица:

______________________

м.п.

5. Потпис одговорног лица:

______________________

м.п.

6. Потпис одговорног лица:

______________________

м.п.

 

* Образац копирати у зависности од броја чланова групе понуђача.

 1. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ – Образац Б-1

Јавна набавка МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/18 – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ  – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ  ЗА  ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Образац Б-1

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
  Назив подизвођача
  Наслов и седиште подизвођача
  Одговорнаособа
  Особа за контакт
  Телефон
  Телефакс
  E-mail:
  Текући рачун подизвођача
  Матични број подизвођача
  Порески број подизвођача
– ПИБ:
  ПДВ број подизвођача:
              Датум: ______________ Потпис одговорног  лица: __________________
Печат предузећа

*) Податке уноси и оверава понуђач. Фотокопирати образац у потрбном броју примерака за сваког подизвођача.

 

 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА -Образац Б-1а


Јавна набавка МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/18 – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ  – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ  ЗА  ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Образац Б-1а

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
  Назив члана групе понуђача
  Наслов и седиште члана групе понуђача
  Одговорнаособа
  Особа за контакт
  Телефон
  Телефакс
  E-mail:
  Текући рачун члана групе понуђача
  Матични број члана групе понуђача
  Порески број члана групе понуђача
– ПИБ:
  ПДВ број члана групе понуђача:
              Датум: ______________ Потпис овлашћеног лица: __________________
Печат предузећа

*)         Податке уноси и оверава члан групе понуђача. Фотокопирати образац у потребном    броју  примерака за сваког члана групе понуђача

 Јавна набавка МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/18– ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ  – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ  ЗА  ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Образац број 2

СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА
КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У СВОЈУ ПОНУДУ
Р.Б.     НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: ДЕО УСЛУГЕ: Вредност услуге са порезом: %
учешћа:
1
2
3
4
5
                                                                                                          Укупно:
  Датум:____________________   Потпис одговорног  лица:____________________________
Печат предузећа  

 

 

 

 

Јавна набавка

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/18 – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ  – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ  ЗА  ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Образац број 2а

СПИСАК ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
КОЈЕ ЈЕ ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У СВОЈУ ПОНУДУ
Р.Б. НАЗИВ ЧЛАНА  ГРУПЕ

ПОНУЂАЧА:

ДЕО УСЛУГЕ: Вредност услуге
са порезом:
%
учешћа:
1
2
3
4
5
                                                                                                       Укупно:
  Датум:____________________   Потпис одговорног лица:____________________________

(овлашћеног члана групе понуђача)

 

 

         

 

 

 

    Образац број 3

 

М О Д Е Л     У Г О В О Р А

 ЗА  ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ  – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ  ЗА  ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Закључен дана_________2018. године у Смедереву између:

 

 

 1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА, Смедерево, Улица Вука Карџића бр. 13, матични број 07163908, ПИБ 100359516, текући рачун 840-848660-10 који се води код Управе за трезор – Филијала Смедерево, коју заступа  директор школе Симо Ђорђијевски (у даљем тексту: Наручилац)

 

 1. ____________________________, које заступа _________________________ (у даљем тексту: Превозник)

 

Члан 1.

            Уговорне стране констатују:

– да је Наручилац, на основу члана 39. и члана 60. став 1. тачка 2.  Закона о јавним набавкама Републике Србије  (“Службени гласник Републике Србије”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за пружања услуге превоза  запослених  у Техничкој школи у Смедереву – градски, приградски и међуградски саобраћај у школској  2018/2019. години, спровео предметни  поступак број 02/18.

– да је Извршилац, дана ___. ____.2018. године доставио понуду број ____која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

– да понуда Извршиоца у потпуности одговара захтевима наручиоца из конкурсне докуменатације, а која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

– да Наручилац у складу са чланом  107.  Закона, на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора број _____ од __.__. 2017.  године изабрао Извршиоца за пружање услуге превоза  запослених  у Техничкој школи у Смедереву – градски, приградски и међуградски саобраћај у школској  2018/2019. години.

– да Извршилац за пружање услуге ангажује подуговарача _____________________________, који учествује са __________%  у укупној вредности набавке,  а  извршиће део предмета набавке који  се односи на ________________________________________________________________.

 Члан 2.

Предмет овог Уговора је превоз  запослених  у Техничкој школи у Смедереву – градски, приградски и међуградски саобраћај у школској  2018/2019. години (у даљем тексту: корисници), у свему према понуди превозника број _______  од    _______  2018.  године.

 

Члан 3.

За набавку услуге превоза запослених а за потребе Техничке школе – услуге  јавног друмског превоза, а која се реализује куповином месечних карата за превоз аутобусом на следећим партијама:

 

 

 

 

 

 

 

Назив партије:

 1.Градско – приградски саобраћај

 

 

БР. Релација Мес.

Колич.

Цена у динарима без ПДВ-а за 1 месец Стопа

ПДВ

Цена у динарима са ПДВ-а за 1  месец
  1 2 3 4
1 ГРАДСКА ЗОНА 27
     УКУПНО

 

 

Назив партије:

2.Међуградски саобраћај

 

БР. Релација Мес.

Колич.

Цена у динарима без ПДВ-а за 1 месец Стопа

ПДВ

Цена у динарима са ПДВ-а за 1  месец
  1 2 3 4
1 СМЕДЕРЕВО – СМЕД. ПАЛАНКА 1
2 СМЕДЕРЕВО – БЕОГРАД 4
3 СМЕДЕРЕВО – КРЊЕВО 1
     УКУПНО 6

 

 

У цене  су урачунати сви попусти

                   

Начин плаћања:

Члан 4.

Уговарачи су сагласни да ће се средства  обезбедити тако што ће  Наручилац   вршити  уплату  средстава  у корист Превозника према достављеој фактури за сваки месец.

 

Члан 5.

Превозник се обавезује да наручиоцу најкасније до 5 – ог у месецу достави месечне рачуне за извршене услуге превоза за  претходни месец.

Наручилац превоза се обавезује да ће износ по испостављеним рачунима из претходног става платити у року од ___  радних дана по испостављеном рачуну на текући рачун превозника број: ______________________.

Члан 6.

Уговор се закључује на период од 01.09.2018.  до 31.08.2019. године .

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора врше у писаној форми закључивањем анекса.

 

 

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да од дана потписивања овог Уговора престају да важе раније закључени Уговори.

 

Члан 8.

Свака уговорна страна која не поштује одредбе овог Уговора те другој начини штету, дужна је да исту надокнади.

 

Члан 9.

На односе уговорних страна који нису регулисани овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

 

Члан 10.

У случају спора који може настати у реализацији овог Уговора уговорне стране су сагласне да настали спор реше споразумно.

Уколико се спор не може решити споразумно, уговора се надлежност Привредног суда у Пожаревцу.

Члан 11.

Овај Уговор се закључује на основу Одлуке директора Техничке школе у Смедереву број _______ од _______.2018. године

 

Члан 12.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) задржава свака уговорна страна.

 

 

 

ПРЕВОЗНИК                                                                                          НАРУЧИЛАЦ

______________                                                                                         _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац број 4

 


Јавна набавка МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/18 – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ  – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ  ЗА  ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Образац 4

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Структура трошкова   Износ трошкова
   Датум: ______________                                              Потпис овлашћеног лица: __________________

Печат предузећа

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

 

Понуђач је дужан да попуни структуру цене у приложеном облику.

Понуђач је дужан да дају приказ цене у којој морају бити приказани основни елементи структуре и други трошкова који чине структуру цене коштања.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јавна набавка

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/18– ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ  – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ  ЗА  ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НEЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу Члана 26 Закона о јавним набавкама

   У понуди за Јавну  набавку

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/18 – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ  – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ  ЗА  ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

 

по позиву за јавну набавку број 02/18, изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  да је понуђач _________________________________понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

Датум:______________ Потпис одговорног лица:__________________
 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јавна набавка

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/18 – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ  – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ  ЗА  ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

 

 

____________________________________________________________

пун назив понуђача

 

____________________________________________________________

пун назив члана групе понуђача

 

Изјава понуђача односно члана групе понуђача, да је проликом састављања понуде поштовао важеве прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
 

У понуди за Јавну набавку

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/18 – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ  – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ  ЗА  ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

по јавном позиву за јавну набавку број 02/18, изјављујемо да је понуђач _______________________односно овлашћени члан групе понуђача_______________________ проликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

 

Датум:______________ Потпис одговорног лица:__________________
 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

Јавна набавка

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/18 – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ  – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ  ЗА  ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО

 

динара без ПДВ-а

  Датум:______________   Потпис одговорног лица:__________________
 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јавна набавка

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/18 – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ  – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ  ЗА  ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

ПОНУДА  бр. ________од _______2018. године

 

За набавку услуге превоза запослених а за потребе Техничке школе – услуге  јавног друмског превоза, а која се реализује куповином месечних карата за превоз аутобусом на следећим партијама:

 

Назив партије:

 1.Градско – приградски саобраћај

 

 

БР. Релација Мес.

Колич.

Цена у динарима без ПДВ-а за 1 месец Стопа

ПДВ

Цена у динарима са ПДВ-а за 1  месец
  1 2 3 4
1 ГРАДСКА ЗОНА 27
     УКУПНО

 

 

 

 

Назив партије:

2.Међуградски саобраћај

 

БР. Релација Мес.

Колич.

Цена у динарима без ПДВ-а за 1 месец Стопа

ПДВ

Цена у динарима са ПДВ-а за 1  месец
  1 2 3 4
1 СМЕДЕРЕВО – СМЕД. ПАЛАНКА 1
2 СМЕДЕРЕВО – БЕОГРАД 4
3 СМЕДЕРЕВО – КРЊЕВО 1
     УКУПНО 6

           

У цене  су урачунати сви попусти

Понуда се подноси:

§  самостално

§  са подизвођачем

§  као заједничак понуда

( заокружити број испред изабраног начина подношења понуде)

Подизвођачу се поверава _____% укупне вредности набавке односно следеће линије: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

( попуњава само  понуђач који наступа са подизвођачем)

 

Наручилац има право да директно изврши плаћање подизвођачу на основу заједничке изјаве понуђача и подизвођача, а у складу са понудом.                    

 

Начин плаћања:

 

Понуђач је обвезник ПДВ-а:    ДА  –  НЕ      (заокружити одговор)

 

Понуда важи 30 дана од дана отварања понуде.

 

 

 

МП                                            ПОНУЂАЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погледајте и...

Comments are closed.