На  основу  члана 57. и  60. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО о б ј а в љ у ј е П  О  З   И  В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.01/2017             ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Назив наручиоца: Техничка школа Адреса: Вука Караџића13, 11300 Смедерево, ПИБ: 100359516, Матични број : 07163908, шифра делатности: 8532…

Одлука о додели Уговора ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 2708/1 Датум: 31.12.2015.године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и чл. 62. Закона о основама система образовања и васпитања, директор Техничке школе у Смедереву, дана 31.12.2015. године, донео је О Д Л У К У о додели Уговора У јавној набавци добара у отвореном поступку, број 01/15 – набавка уља за…