Teme za maturski rad-elektrotehničar automatike Predmet:  MERENjA  U   AUTOMATICI Predmetni nastavnik: Marko Maćešić 1. Kapacitivne osetne ćelije za merenje pomeraja; 2. Induktivne osetne ćelije za merenje pomeraja; 3. Osetne ćelije optičkog tipa i njihova primena; 4. Merne trake – princip rada, konstrukcija i njihova primena; 5. Manometri sa tečnostima; 6. Anemometri – princip rada i njihova primena; 7. Termometri na bazi širenja tečnosti; 8. Merenje temperature pomoću termoparova; 9. Termistori…

IZBORNI PREDMETI – Elektrotehničar automatike Naziv predmeta: RAČUNARI U SISTEMIMA UPRAVLjANjA Predmetni nastavnik: Žarko Radovanović 1. Opšte osnove primene računara 2. Računarski upravljan sistem 3. Operativni sistem za rad u realnom vremenu 4. Hardverska realizacija računara 5. Osnove upravljačkih sistema 6. Osnovne funkcije računara u upravljanju procesom 7. Otvoreni i zatvoreni sistem upravljanja 8. Osnovne karakteristike računara 9. Hardverska struktura računarskog sistema 10. Procesor 11. Memorije 12. Ulazno-izlazni uređaji 13.…

IZBORNI PREDMETI-METALURGIJA Obrazovni profil: TEHNIČAR ZA KONTROLU U METALURGIJI ***************************************************************** Pitanja za usmeni ispit iz izbornog predmeta Naziv predmeta:KONTROLA KVALITETA PROIZVODA Predmetni nastavnik:Milanka Novaković 1.Pojam kvaliteta 2.Definisanje kvaliteta proizvoda 3.Znak kvaliteta 4.Kvalitet po ISO 9000-2000 5.Strukturni elementi kvaliteta 6.Razvoj kvaliteta 7.Kontrola kvaliteta 8.Osiguranje kvaliteta 9.Integralno upravljanje kvalitetom 10.Pojam i sadrzaji standarda 11.Medjunarodni standardi ISO 9000-2000 12.Principi sistema ISO 9000-2000 13.Zahtevi standarda ISO 9001 14.Zahtevi koji se odnose na rukovodstvo 15.Zahtevi…

METALURGIJA TEHNIČAR ZA RECIKLAŽU-NOVO !!!!! Upisuje se 1 odeljenje 24 učenika   1год 2год 3год 4год Називпредмета Т В+Бл Т В+Бл Т В+бл Бл Т В Бл Српски језик и књижевност 3   3   3     3     Страни језик 2   2   2     2     Историја 2   2               Географија 2        …