Електротехника је увек представљала интересантну област за ученика. Сталним развојем технике и иновацијама мењала су се и занимања у овој струци. У наредној школској години уписаће се ученици у 5 одељења ове струке и то: ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ 4. СТЕПЕНА: – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ – НОВИ ИНОВИРАНИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ (1 ОДЕЉЕЊЕ – 30 УЧЕНИКА) – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – (1 ОДЕЉЕЊЕ – 30 УЧЕНИКА) – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА – ИНОВИРАНИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ (1…

PITANJA ZA ZAVRŠNI ISPIT – ELEKTROTEHNIKA *************************************************************************************** ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК: НЕНАД ШАРЕНАЦ 1. Пуштање трофазног асинхроног мотора у рад комбинацијом звезда-троугао. 2. Пуштање трофазног асинхроног мотора у рад комбинацијом промена смера. 3. Пуштање трофазног асинхроног мотора у рад гребенастом склопком са променом смера. 4. Сервисирање мотора усисивача. 5. Сервисирање трофазног асинхроног мотора. 6. Сервисирање мотора веш машине и замена новојних делова. 7. Сервисирање монофазног…

Teme za maturski rad-elektrotehničar računara ************************************************************************************* PREDMET: RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE PREDMETNI NASTAVNIK: Srećko Minić 1. Lokalne računarske mreže 2. Strukturno kabliranje računarskih mreža 3. Bežične računarske mreže 4. Ravnopravne računarske mreže 5. Mrežni hardver 6. Internet 7. Klijent-server arhitektura mreža 8. Windows 2008 Server – povezivanje klijenata 9. Windows 2008 Server –administriranje korisnika i grupa 10. Windows 2008 Server – aktivni direktorijum 11. Windows 2008 Server – kontroler domena…

IZBORNI PREDMETI-Elektrotehničar računara *************************************************************************************** IZBORNI PREDMET : RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE PREDMETNI NASTAVNICI: Dušan Vojinović, Srećko Minić 1. Мрежне архитектуре 2. Стандардизација рачунарских мрежа OSI модел 3. Фреквенцијски мултиплекс 4. Временски мултиплекс 5. Комуникациони медији: парице, коаксијални кабл, оптички кабл 6. Бежични комуникациони медији. Подела спектра-емт. 7. Инфрацрвени и ласерски пренос. Радио таласи и микроталаси 8. Сателитски пренос 9. A/D и D/A конверзија 10. ASK 11. FSK 12. PSK 13.…

Teme za maturski rad-elektrotehničar procesnog upravljanja ***************************************************************************************** PREDMET: UPRAVLjANjE ELEKTROMOTORNIM POGONOM PREDMETNI NASTAVNIK: ZORAN STANOJEVIĆ 1. Princip rada linearnog elektromotora 2. Vard – Leonardova grupa 3. Proračun otpornika za puštanje u rad ASM sa prstenovima 4. Upravljanje pokretanjem asinhronog motora sa prstenovima 5. Upravljanje pokretanjem, reversom i elektrodinamičkim kočenjem kod kaveznog asinhronog motora 6. Regulacija brzine kod ASM promenom učestanosti pomoću tiristora 7. Izbor motora za intermitirani pogon ( primer iz prakse ) 8. Regulacija brzine jednosmernog motora primenom ispravljača…