ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 1315/1 Датум: 11.08.2017. године   На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  и  члана 91. Статута  Техничке школе у Смедереву, директор Техничке школе у Смедереву, дана  11.08.2017. године, донео је   О Д Л У К У  О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА   У јавној набавци услуга мале вредности број 02/17 – превоз запослених у Техничкој школи у…

На  основу  члана 57. и  60. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО о б ј а в љ у ј е П  О  З   И  В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.01/2017             ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Назив наручиоца: Техничка школа Адреса: Вука Караџића13, 11300 Смедерево, ПИБ: 100359516, Матични број : 07163908, шифра делатности: 8532…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   ФЕБРУАРУ  ШК.  2016/2017.Г. М А Ш И Н С Т В О   и   С А О Б Р А Ћ А Ј Број 19/2  од  10.2.2017.г. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Писмени део испита полаже се у понедељак 20.2.2017. године у 13.15 сати у бр. 97, а усмени део испита полаже се у среду 22.2.2017. године у 12.30 сати у бр.97 Динић Весна Марковић…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   ФЕБРУАРУ  ШК.  2016/2017.Г. МАШИНСТВО   и САОБРАЋАЈ   Број 19/2  од  10.2.2017.г. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Писмени део испита полаже се у понедељак 20.2.2017. године у 13.15 сати у бр. 97, а усмени део испита полаже се у среду 22.2.2017. године у 12.30 сати у бр.97 Динић Весна Марковић Драгана Ћирић Динић Јасмина Шаренац Марија ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ( тдс,вмв) ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ФЕБРУАРУ  ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА ОСНОВЕ  ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ  2 ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ  УРЕЂАЈИ 2 УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНОМ   Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 20.02.2017. године :писмени део испита ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 2 (четврти степен) у 12:30 часова,каб.бр.13, усмени део испита у УТОРАК у 12:30 часова у каб.бр.13 ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 2 (трећи степен) испит се полаже у УТОРАК у 12:30 часова у кабинету бр.13. -остали испити се полажу у…