ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 480/1 Датум: 13.3.2018. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  и  члана 91. Статута  Техничке школе у Смедереву, директор Техничке школе у Смедереву, дана  13.3.2018. године, донео је О Д Л У К У  О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА   У јавној набавци добара мале вредности број 01/18 електрична енергија за потребе Техничке школе у Смедереву за…

МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШКОЛСКЕ 2017/2018.год. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Полаже се у среду, 14.02.2018.год. у 1505 часова у сали за физичко Комисија: Шулкић Светлана Шипетић Александар Сикимић Невена   ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ (аутомеханичар) ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА (рсут) ПРЕДУЗЕТНИШТВО(омо) КОНСТРУИСАЊЕ (мтзкк) МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (мтзкк) МЕХАНИКА (тдс, заваривач) Полажу се у понедељак, 19.02.2018.год. у 1200 часова у кабинету бр.96 Комисија: – Петровић М. Верица – Томић Слађана – Васић Софија –…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ДЕЦЕМБРУ школске2017/2018.год. ГЕОГРАФИЈА (тдс) ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ФИЛОЗОФИЈА (тдс) ЕКОНОМИКА  И  ОРГАНИЗАЦИЈА  САОБРАЋАЈА (тдс) Полажу се у среду, 13.12.2017.год. у 13:10 сати у учионици бр.80 Комисија: Јовановић Добрисав Петровић Никола Шакић Татјана Денић Зорица   ПРАКТИЧНА  НАСТАВА ( I разред вмв, инструктор) ПРЕВОЗ  ПУТНИКА  И  РОБЕ (вмв) МЕТОДИКА  ОБУКЕ  ВОЖЊЕ (инструктор) САОБРАЋАЈНА  ИНФРАСТРУКТУРА (вмв) Полажу се у среду, 13.12.2017.год. у 12:30 сати у кабинету бр.94 Комисија: Лазић…

Република Србијa TЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 2215/1 Датум: 04.12.2017. године   На основу члана 116 . Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 112/2012, 14/2015 и 68/2015),   Објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   о закљученом  уговору  о јавној  набавци услуга велике вредности број 01/17   Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Техничка школа, 11300 Смедерево, Вука Караџића 13,  www.tehnickasd.edu.rs Врста наручиоца:…

Република Србијa TЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 1389/1 Датум: 23.8.2017. године     На основу члана члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Техничка школа у Смедереву објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку услуге мале вредности број 02/17   Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Техничка школа, 11300 Смедерево, Вука Караџића 13,  www.tehnickasd.edu.rs Врста наручиоца: средња стручна школа Опис предмета…