Република Србијa TЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 702/1 Датум: 15.4.2019. године На основу члана члана 116. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Техничка школа у Смедереву објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку добара мале вредности број 01/19 Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Техничка школа, 11300 Смедерево, Вука Караџића 13,  www.tehnickasd.edu.rs Врста наручиоца: средња стручна школа Опис предмета набавке, назив и ознака…