Република Србијa TЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 702/1 Датум: 15.4.2019. године На основу члана члана 116. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Техничка школа у Смедереву објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку добара мале вредности број 01/19 Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Техничка школа, 11300 Смедерево, Вука Караџића 13,  www.tehnickasd.edu.rs Врста наручиоца: средња стручна школа Опис предмета набавке, назив и ознака…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АПРИЛУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Полаже се у ЧЕТВРТАК 18.04. 2019.године у 13:15 часова – писмени део испита, уч.бр.74 и у ПОНЕДЕЉАК 22.04. 2019. године у 11:30 часова – усмени део испита, уч. бр.82 Комисија у саставу: 1. Динић Весна 2. Марковић Драгана 3. Ћирић Динић Јасмина ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Полаже се у ПОНЕДЕЉАК 15.04.2019.године у 16:15 часова-писмени део испита,уч.бр.6…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   АПРИЛУ  ШК.  2018/2019.Г. М А Ш И Н С Т В О   и   С А О Б Р А Ћ А Ј Број 19/2  од  9.4.2019.г. ИСТОРИЈА ФИЛОЗОФИЈА Полажу се у понедељак 15.4.2019. године у 12.30 сати у бр. 72 Денић Зорица Обрадовић Нада Ранчић Милица ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА МЕХАНИКА писмени ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ Полажу се у понедељак 15.4.2019. године у 13.15 сати у бр.…

Електротехника је увек представљала интересантну област за ученика. Сталним развојем технике и иновацијама мењала су се и занимања у овој струци. У наредној школској години уписаће се ученици у 5 одељења ове струке и то: ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ 4. СТЕПЕНА: – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ – НОВИ ИНОВИРАНИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ (1 ОДЕЉЕЊЕ – 30 УЧЕНИКА) – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – (1 ОДЕЉЕЊЕ – 30 УЧЕНИКА) – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА – ИНОВИРАНИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ (1…