Република Србијa TЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 1389/1 Датум: 23.8.2017. године     На основу члана члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Техничка школа у Смедереву објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку услуге мале вредности број 02/17   Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Техничка школа, 11300 Смедерево, Вука Караџића 13,  www.tehnickasd.edu.rs Врста наручиоца: средња стручна школа Опис предмета…

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 1315/1 Датум: 11.08.2017. године   На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  и  члана 91. Статута  Техничке школе у Смедереву, директор Техничке школе у Смедереву, дана  11.08.2017. године, донео је   О Д Л У К У  О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА   У јавној набавци услуга мале вредности број 02/17 – превоз запослених у Техничкој школи у…