ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Република Србијa

TЕХНИЧКА ШКОЛА

СМЕДЕРЕВО

Број: 1389/1

Датум: 23.8.2017. године

 

 

На основу члана члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Техничка школа у Смедереву објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

за јавну набавку услуге мале вредности број 02/17

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Техничка школа, 11300 Смедерево, Вука Караџића 13,  www.tehnickasd.edu.rs

Врста наручиоца: средња стручна школа

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Услуга превоза запослених у Техничкој школи у Смедереву за школску 2017/2018. годину, ознака из општег речника  60100000 – Услуге друмског превоза.

Уговорена врeдност: 1.955.128,12  динара, без пореза на додату вредност.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 1.

Највиша и најнижа понуђена цена:

 

Цена карте за 1 месец – ГРАДСКИ ПРЕВОЗ 3.422,22 динара без ПДВ-а
 Цена карте за 1 месец – ГРАДСКИ ПРЕВОЗ 3.764,44  динара са ПДВ- ом
Међуградски саобраћај

 

БР. Релација Мес.

Колич.

Цена у динарима без ПДВ-а за 1 месец Стопа

ПДВ

Цена у динарима са ПДВ-а за 1  месец
  1 2 3 4
1 СМЕДЕРЕВО – СМЕД. ПАЛАНКА 1 11.600,00 10% 12.760,00
2 СМЕДЕРЕВО – БЕОГРАД 4 56.356,36 10% 61.992,00
3 СМЕДЕРЕВО – КРЊЕВО 1 10.538,18 10% 11.592,00
     УКУПНО                                                 6 78.494,54 10% 86.344,00

 

 

 

 

 

 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

 

Цена карте за 1 месец – ГРАДСКИ ПРЕВОЗ 3.422,22 динара без ПДВ-а
 Цена карте за 1 месец – ГРАДСКИ ПРЕВОЗ 3.764,44  динара са ПДВ- ом
Међуградски саобраћај

 

БР. Релација Мес.

Колич.

Цена у динарима без ПДВ-а за 1 месец Стопа

ПДВ

Цена у динарима са ПДВ-а за 1  месец
  1 2 3 4
1 СМЕДЕРЕВО – СМЕД. ПАЛАНКА 1 11.600,00 10% 12.760,00
2 СМЕДЕРЕВО – БЕОГРАД 4 56.356,36 10% 61.992,00
3 СМЕДЕРЕВО – КРЊЕВО 1 10.538,18 10% 11.592,00
     УКУПНО                                                  6 78.494,54 10% 86.344,00

 

 

 

Део уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач наступа самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора:   11.8.2017. године.

Датум закључења уговора: 21.8.2017. године.

 Основни подаци о добављачу: С.П. ЛАСТА А.Д. БЕОГРАД , Аутопут Београд-Ниш бр. 4, 11050 Београд, матични број 07019734, ПИБ 100002006.

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од 01.09.2017.  до 30.08.2018. године, укупне уговорене вредности јавне  набавке која износи 1.955.128,12  динара без пореза на додату вредност.

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *